Määrused
MTÜ Ida-Virumaa Koolitus on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse
Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise!Väljavõte õppeprotsessi korraldamise alustest koolituskeskuses MTÜ IDA-VIRUMAA KOOLITUS

Õpe koosneb tavaliselt:

 • teoreetilisest ettevalmistusest
 • praktikast

vastavalt õppekavale.

Arvestused, eksamid, konsultatsioonid viiakse läbi vastavalt tunniplaanile (eksamitele), mis on koostatud õppekava alusel.

 • Kursuse maht on määratletud akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund kestab 45 minutit. Üldine kursuse maht määratletakse eraldi igas õppekavas ja sisaldab teoreetilist, praktilist ja iseseisvat õpet.
 • Kursuse õppekeel (vene keel, eesti keel või mõni muu keel) on välja toodud igas õppekavas.
 • Igas õppegrupis märgivad lektorid osavõtulehele, kes osalesid õppetundides
 • Juhul, kui õppetöö toimub on-line režiimis, loetakse õppetöös osalemiseks õpilase töötamist sisselülitatud mikrofoni ja kaameraga.
 • osaleda õppetöös kaamerat sisse lülitamata on lubatud ainult erandjuhtudel ja lektori nõusolekul
 • sisselülitatud kaamera ja mikrofon, kuid õppetöös osalemata, ei loeta õppetundidest osavõtmiseks
 • Peale õppetundide algust peab õpperuumides olema garanteeritud töine keskkond (õppekeskkond), mis sõltub õppemetoodikast. Ilma õppeosakonna nõusolekuta ei ole lubatud katkestada õppetunde või lühendada nende kestust, mis on kindlaks määratud tunniplaanis.
 • Enne õppetöö algust maksavad õpilased koolituse eest (kas täies ulatuses või osaliselt), esitavad isikut tõendava dokumendi ja arvatakse koolituskeskuse juhataja käskkirjaga nende poolt valitud kursuse nimekirja (kursuse eest võib maksta ka tööandja või Töötukassa)
 • Tasumine toimub ülekandega koolituskeskuse arvelduskontole või sularahas koolituskeskuse kassasse
 • Juhul, kui koolituse eest pole makstud, ei lubata õpilast koolitusele
 • Õppetundidest puudumise korral ei vähendata õppemaksu suurust.
 • Koolituskeskus edastab tasutud õppemaksu kohta andmed Maksu- ja Tolliametisse (kui antud vormis läbi viidud koolituselt on ette nähtud tulumaksu tagastamine)
 • Kui õpilane on läbinud õppekava täies mahus ja saanud koolituse lõpetamist tõendava dokumendi, kuid soovib parandada õpitulemusi, võib pöörduda koolituskeskuse administratsiooni poole ja peale täiendava õppemaksu (tunnitasuna, mis sõltub eksami või arvestuse kestusest) tasumist võib kokkuleppel sooritada uuesti lõpueksami.
 • Kui õppekavas on ette nähtud praktika, siis enne praktikale suundumist on õpilane kohustatud pöörduma õppeosakonna poole metoodiliste soovituste saamiseks.
 • Kõik ülesanded, kontrolltööd, vahetestid peavad olema sooritatud tähtaegselt ja ettenähtud vormis.
 • Õppetundidest osavõtulehed allkirjastatakse digitaalselt ja edastatakse Töötukassale iga kuu 5.kuupäevaks. Tunniplaan edastatakse iga kuu 5.kuupäevaks. Kui õpilane soovib, et tunniplaani koostamisel võetakse arvesse tema isiklikku töögraafikut, on ta kohustatud edastama vastavad andmed hiljemalt 2.kuupäevaks.
 • On-line õppe korral saadetakse lingid Zoomi keskkonda 5-10 minutit enne konverentsi algust ja need on aktiivsed 20 minuti jooksul peale konverentsi algust.
 • Õpilane on kohustatud:
 • avalduse esitamisel koolitusel osalemiseks on sisseastuja kohustatud tähelepanelikult tutvuma dokumentidega, mis reguleerivad õppekorraldust koolituskeskuses (kuna nimetatud dokument on olemas koolituskeskuse kodulehel, loetakse, et koolitusel osaleda soovija on eelnevalt dokumendiga tutvunud ja nõustunud dokumendis sätestatud nõudeid täitma) ja tutvuma õppekavaga ning koolituse lõpetamise tingimustega.
 • täitma õppekorralduse reegleid ning täitma muid kohustusi, mis tulenevad õigusaktidest
 • täitma õppeprotsessi käigus koolituskeskuse administratsiooni ja lektorite korraldusi, juhiseid ja ettekirjutusi ning osalema õppetöös vastavalt tunniplaanile
 • omandama teoreetilisi teadmisi ja praktiliste oskusi, täita määratud tähtajaks kõik ülesanded, mis on ette nähtud tunniplaanis ja õppekavas
 • peale teoreetilise osa iga mooduli läbimist viiakse läbi vahetest (testi vorm sõltub õppekavast)
 • koolituse lõppedes sooritab õpilane koolisisese eksami
 • ettenähtud kohustuste mittetäitmiseks loeb koolituskeskus ilma mõjuva põhjuseta õppetundidest puudumise, õppetundidesse hilinemise ja lahkumise õppetundidest enne nende lõppemist
 • mõjuvaid põhjuseid peab tõendama dokumentaalselt. Kui õpilane ei esita dokumenti, mis tõendavad õppetundidest puudumist, õppetundidesse hilinemist ja enne õppetundide lõppu lahkumist mõjuvatel põhjustel, sel juhul loetakse vaatamata antud selgitustele puudumine, hilinemine ja tundidest lahkumine põhjuseta.
 • järgima eetikanorme kõikide õppeprotsessis osalejate suhtes, nende rikkumise ja käitumise korral, mis segab õppetegevuse läbiviimist, on lektoril õigus kõrvaldada õpilane õppetunnist, millest lektor teavitab koheselt koolituskeskuse juhatajat või arvata õpilaste seast välja.
 • õpilased peavad tähelepanelikult jälgima on-line tundides norme, mida kohaldatakse internetisuhtluse reeglitele
 • Veebitunni linki või ID-d võõrastega ei jagata
 • Ei kasutata pseudonüüme, vaid kasutame õiget ees- ja perekonnanime
 • Õppetööga liitun õigeaegselt ja lahkun veebitunnist, kui lektor lõpetab tunni
 • Leian kodus on-line tundide ajaks vaikse koha, osalen õppetundides üksi. Kui samas ruumis viibib kõrvalisi inimesi, kohustun sellest teavitama lektorit ja saama tema nõusoleku
 • Teler, raadio, muusika ja muu müra ei tohi segada õppetundides osalemist ja lektori poolt õppetundide läbiviimist.
 • Videokonverentsil (on-line õpe) ei tegele kõrvaliste asjadega, nagu näiteks: söömine, telefonikõned, suhtlemine pereliikmetega jne.
 • Välimus peab olema vastavuses õppekeskkonnaga, ei osale tundides näiteks: hommikumantlis, ööriietuses, voodis või diivanil lamades jne.
 • Olema viisakas
 • Ilmutama aktiivsust (tunni ajal on võimalik ja vajalik esitada teemakohaseid küsimusi, täpsustada informatsiooni ja vastata, kui lektor esitab küsimusi)
 • Keelatud on kasutada pahatahtlikke ja solvavaid sõnu ning väljendeid
 • On keelatud solvata kaasõpilasi ja lektoreid. Kategooriliselt on keelatud kasutada väljaütlemisi, mis võivad solvata teiste inimeste au ja väärikust (sealhulgas rassiliste, etniliste ja religioossete tunnuste alusel)
 • Keelatud on laskuda vaidlustesse. Lubamatud on solvangud ja ebaviisakus lektorite, moderaatori ja kaasõpilaste suhtes.
 • Tehniliste probleemide tekkimisel peab sellest koheselt teavitama lektorit

Õpilased, kes rikuvad on-line õppe reegleid, kõrvaldatakse tunnist ja osavõtulehele märgitakse nad õppetunnist puudunuks. Vahele jäänud õppetunni teemad on tunnist kõrvaldatud õpilane kohustatud omandama iseseisvalt, samuti täitma iseseisvalt tunnis antud ülesanded

 • Koolituskeskuse ruumides on keelatud suitsetada, ilmuda koolitusele alkohoolses, narkootilises või toksilises joobes, samuti on keelatud koolituskeskuse ruumides ja territooriumil keelatud tarbida alkohoolseid jooke ning narkootilisi ja toksilisi aineid
 • Antud ülesannete mittetäitmise korral
 • Isikliku avalduse alusel, elukoha vahetamisel (elama asumisel teise omavalitsusse) või ajateenistusse kutsumisel
 • Mõjuvatel põhjustel (haigestumine jt põhjused, mida peab tõendama dokumentaalselt)
 • Kursuselt välja arvamise korral makstud õppemaksu ei tagastata
 • Õpilased võidakse kursuselt välja arvata
 • Kõigi nõuete eduka täitmise korral

Kõikide õppekavas ettenähtud nõuete eduka täitmise korral, väljastatakse õpilasele

kursuse lõputunnistus.

 • Kui õpilane ei täitnud õppekavas ettenähtud nõudeid või täitis need osaliselt, väljastatakse õpilasele tõend täiendkoolitusel osalemise kohtaINFO

Meist
MTÜ Ida-Virumaa Koolitus
Reg. nr. 80050271
SWEDBANK а/а EE162200001120022433

Kontor avatud:
E-R 10.00 – 18.00

ADRESS
Narva mnt. 40, 41536, Jõhvi
ivkoolitus@gmail.com
+(372) 33 52 154
+(372) 56 624 640
+(372) 55 500 692
© MTÜ Ida-Virumaa Koolitus