Määrused
MTÜ Ida-Virumaa Koolitus on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse
Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise!Kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted
1.1 MTÜ Ida-Virumaa Koolituse poolt asutatud koolitusasutuse nimi on MTÜ Ida-Virumaa Koolituse (edaspidi koolituskeskus).
1.2 Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust vene ja eesti keeles, kui õppekavas ei ole täpsustatud teisiti.
1.3 Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist.
1.4 Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 170597, esitatud 01.03.2017

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.
2.2 Koolituskeskuse poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud ettevõtte kodulehel.
2.3 Koolituskeskus sätestab õppekavas vähemalt järgmised andmed:
õppekava nimetus;
õppekavarühm;
õppekava koostamise alus;
õppe eesmärk;
sihtgrupp;
õppemeetodid;
õpiväljundid;
õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
õppe sisu;
õppekeskkonna kirjeldus;
õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal.
2.4 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppe eesmärgid ja õpiväljundid.
2.5 Kui täienduskoolituse eesmärk on anda koolitusel osalejale õigus mõnes valdkonnas tegutsemiseks või ettevalmistus mõne kutse taotlemiseks, siis õppe sisu, õpiväljundid ja nende saavutamise hindamine arvestab õigusaktides ja kutsestandardites sätestatud nõuetega. Õppija sobivaid isikuomadusi ja hoiakuid vastava kutse omandamiseks hinnatakse jooksvalt kogu koolituse vältel.
2.6 Õppekavasid vaadatakse regulaarselt üle ja ajakohastatakse, et tagada vastavus õigusaktides kehtestatud nõuetele ning õppijate ja tööandjate vajadustega.
2.7 Õppekavade koostamisel kaasame tööandjaid, koolitajaid, õppijaid ning oma ala eksperte.
2.8 Õppekavad kinnitab koolituskeskuse juhataja.
2.9 Õppekavad avalikustatakse veebilehel. Koolituse kestel on võimalik õppekavaga tutvuda koolitusjuhi juures.
2.10 Koolituskeskus võib arvestada teistes koolitusasutustes (sh koolituskeskus MTÜ Ida-Virumaa Koolitus teistel õppekavadel) ja koolides läbitud täiendus- ja tasemeõpet ning töökogemust õppekava täitmise osana. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks (VÕTA) tuleb õppijal enne õppe algust esitada vastav taotlus ja dokumendid, mille alusel koolituskeskus teeb otsuste VÕTA arvestamise või mittearvestamise osas. Täpsema info saamiseks võta ühendust koolituskeskusega.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
3.1 Koolituskeskus MTÜ Ida-Virumaa Koolitus poolt kaasatud koolitajad omavad kõik erialast haridust ja/või omavad töökogemust õpetataval erialal. Soovitavalt omavad koolituskeskuse koolitajad täiskasvanute koolitaja kutset ning täiskasvanute koolitamise kogemust.
3.2 Koolitajate kompetentse hinnatakse nende kvalifikatsiooni ja töökogemuse alusel, mis toimub vestluse ning tunnistuste/tõenditega tutvumise käigus.
3.3 Kõigi koolitajatega sõlmitakse enne koostöö algust leping, mis lähtub asutuse sisestest kvaliteedikriteeriumitest ning andmekaitse seadusest.
3.4 Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid ning pakutakse täiendusõppe võimalust.
3.5 Koolitajate kvalifikatsiooniga on võimalik tutvuda https://www.ivkoolitus.ee/teachers.php lehel väljakuulutatud koolituste juures.

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
4.1 Kõik koolitused on koolituskeskuse kodulehel vähemalt üks kuni kaks kuud enne koolituse toimumise algust. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud koolituse juures. Koolitustele saab registreeruda ka Eesti Töötukassa portaali kaudu.
4.2 Kõigil õppijatel on võimalik enne koolitusele registreerimist konsulteerida koolituskeskusega, et selgitada välja tema koolitusvajadus.
4.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad hiljemalt nädal enne koolituse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide ja transpordivõimaluste kohta.
4.4 Koolituse jooksul püütakse luua õppijale võimalikult õppimist ja enesearengut toetav füüsiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond.
4.5 Õppija erivajaduste puhul on eelduseks, et erivajadus ei takistaks õppmist antud väljaõppe jaoks välja töötatud õppekeskkonnas ja õppematerjalidega. Abistame erivajadusega õppijat võimaluste piires selliselt, et see ei segaks ülejäänud grupi õppetööd.
4.6 Koolituskeskus omab koolitusklasse aadressil Narva mnt 40, Jõhvi, Kalevi 19, Kohtla-Järve, Sompa 1, Jõhvi ja Hariduse 1a, Sillamäe ning mobiilseid arvuteid töö tagamiseks. Lisaks kasutame teiste koostööpartnerite koolitusklasse. Kõik kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.
4.7 Täienduskoolituse läbiviimiseks kasutatavad klassid on kergesti ligipääsetavad, varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, kus on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust, et tagada õppekavas kajastatud eesmärkide ja õpiväljundite saavutamist. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist.
4.8 Kui õppekava näeb ette praktikat ettevõttes (õppepraktika), siis seda koordineerib koolitusjuht, kes soovitab vajadusel praktikaasutusi ning selgitab ja täpsustab nõudeid praktikaasutusele, kuid praktikaasutusega kontakteerub ning suhtleb õppija ise. Koolitusasutuse, õppija ja praktikat korraldava juriidilise isiku vahel sõlmitakse praktikaleping, mis kehtestab nõuded praktikaasutusele ning eesmärgid praktikandile lähtuvalt õppekavast. Õppepraktikale suunamise eelduseks on koolitaja hinnang õppes osaleja valmiduse kohta osaleda praktikaprotsessides.
4.9 Igaks koolituseks on ette valmistatud õpimapid ning õppematerjalid paberkandjal ja/või elektroonselt.
4.10 Koolituskeskus tagab klassiruumis igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui koolitus on pikem kui 2 tundi.
4.11 Olenevalt koolitusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.
4.12 Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.
4.13 Tunnistuse väljastamise eelduseks on õppepraktika läbimine 100% ulatuses (peab olema läbitud edukalt), auditoorses õppetöös osalemine (sh õppeprotsessides aktiivne kaasatöötamine) ja õpiväljundite hindamise läbimine positiivselt (hindamisele pääsemise eelduseks on, et koolitusel osalemise osakaal on täidetud). Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
4.14 Hävinenud või kadunud tunnistuse või tõendi duplikaadi väljastamise hinnaks on 25 eurot, sisaldab käibemaks. Tunnistuse dublikaadi tellimiseks palume kirjutada ivkoolitus@gmail.com või helistada 55500692.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
5.1 Iga koolituse lõpul täidavad osalejad paberil anonüümse tagasisidelehe, kus annavad hinnangu koolituse sisule, koolitajale ja koolituse korraldusele ning teevad ettepanekuid koolituse paremaks muutmiseks. Koolituse lõpus vestleb koolitusjuht võimalusel kõigi osalejatega või fookusgrupiga ka suuliselt õppe eesmärkide täitmisest, õppekorraldusest ja praktikast, eesmärgiga muuta õppekavad ja õppekorraldus tõhusamaks.
5.2. Tagasisidelehtede koondid saadetakse järelduste tegemiseks koolitusjuhtidele ja koolitajatele. Koolitusjuhid ja koolitusosakonna juhataja analüüsivad saadud tagasisidet ning vajadusel muudavad koolituse sisu, täiendavad korraldust või vestlevad koolitajaga.
5.3. Juhul kui tagasiside koolitajale on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse koolitaja väljavahetamist.
5.4 Koolituste tagasiside koondid säilitatakse ettevõtte koolitaja juures, mis annab võimaluse jälgida parendusettepanekute mõju.
5.5 Tagasiside koondid esitatakse soovi korral koolituse tellijale, koos koolitajate ja koolitusasutuse tagasisidega koolituse kohta. Tagasiside esitatakse alati anonüümselt. Kui tellija soovib korjata isikulist tagasisidet, siis küsitakse selleks eelnevalt õppijalt ja koolitajalt luba.
5.6 Enne koolituse lõppu uuritakse ka osalejatelt kuivõrd nad omandasid koolituse eesmärgiks olnud teadmised ja oskused ning kas praktika eesmärgid said täidetud. Õppijale annab õppetöö kohta tagasisidet koolitaja individuaalselt.
5.7 Kui koolitus sisaldab praktikat, siis annab praktikajuhendaja õppijale pärast praktikat suuliselt ja/või kirjalikult tagasisidet.
5.8 Koolitusjuhid koguvad tagasisidet koolituse käigus ja -järgselt ka koolitajalt ning praktikaasutustelt, eesmärgiga parendada õppekavasid ja õppeprotsessi.

6. Vaidluste lahendamise kord
6.1 Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutada, lahendatakse vaidlused Ida-Virumaa Maakohtus.
INFO

Meist
MTÜ Ida-Virumaa Koolitus
Reg. nr. 80050271
SWEDBANK а/а EE162200001120022433

Kontor avatud:
E-R 10.00 – 18.00

ADRESS
Narva mnt. 40, 41536, Jõhvi
ivkoolitus@gmail.com
+(372) 33 52 154
+(372) 56 624 640
+(372) 55 500 692
© MTÜ Ida-Virumaa Koolitus