MTÜ Ida-Virumaa Autokool
Языковые курсы


Подробности выбранного курса обучения

 

Обучающая фирма: MTÜ IDA-VIRUMAA KOOLITUS

Регистрационный номер: 80050271

Э-почта: ivkoolitus@gmail.com


Название учебной программы : Курс эстонского языка с подготовкой к сдаче экзамена на уровень A1+А2


Цена(содержит НСО) : 2500

 

Maksumus osaleja kohta (hinnad sisaldavad käibemaksu): grupp (5-12 in) 260 ak.t :9,48 s.h. 35,20 õpik/töövihik - 2500 EUR

Õppekavarühm: Keeleõpe

Õpeväljundid: Koolituse lõpuks õppija:

 • saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis on vahetult seotud igapäevaste suhtlussituatsioonidega (pere, sisseostud, kodukoht, töö), kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt
 • saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest ja isiklikest kirjadest, oskab leida infot lihtsatest igapäevatekstidest (sildid, plakatid, kataloogid, reklaamid, tööpakkumised, menüüd, sõiduplaanid)
 • saab hakkama igapäevaste tüüpiliste suhtlusülesannetega, oskab esitada küsimusi teiste kohta ja vastab enda kohta esitatud küsimustele, suudab suhelda lihtsas keeles, kui partner teda aitab, oskab väga lihtsalt kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, haridust ja tööd
 • oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku teadet/kirja, täita formulare.

Koolituse eesmärk: valmistada õpilast järg-järgult A1 tasemeks ja seejärel A2 katse eksami sooritamiseks taseme jaoks.

Koolitus toimub etapiliselt. Esmalt läbib õpilane A1 kategooria kursuse, pärast selle kursuse läbimist läbib õpilane A2 kursuse

Eesti keele A1 ja A2 tase kirjeldus

Tase A1 (läbimurre) – üldise keelekasutuse madalaim [mõõdetav] aste, staadium, kus õppija ei piirdu enam lihtsalt väga piiratud päheõpitud situatsioonikesksete fraasidega, vaid oskab suhelda lihtsas keeles, esitada lihtsaid küsimusi ja vastata samalaadsetele küsimustele (kus ta elab, keda ta tunneb, mis tal olemas on), moodustada lihtsaid lauseid, mis puudutavad tema vajadusi või tuttavat kõneainet, ja vastata samalaadsetele lausetele.
Tase A2 vastab esmase keeleoskuse taseme kirjeldusele. Selle taseme kirjelduskriteeriumid hõlmavad enamikku keelekasutuse sotsiaalsetest funktsioonidest. Siin võib leida ka igapäevaste toimingutega seotud kirjeldus kriteeriumeid. See on lihtsustatud versioon suhtlusläve tasemel pakutud toimingukirjeldustest täiskasvanute jaoks, kes elavad välismaal. Järgmine tasemevahemik on hea esmane keeleoskus (A2+). Selle juures võib märgata palju aktiivsemat osalemist vestluses, kuigi vajatakse mõningast abi ja esineb teatud takistusi.

Õppetöö käigus kasutatakse laia valikut erinevaid meetodeid toetamaks iga õppija õpistiili. Meetoditeks on:
1) aktiivõppemeetodid: rollimängud, lauamängud, sõnamängud, ristsõnade lahendamine ja koostamine, videote vaatamine ja analüüsimine.
2) traditsioonilised meetodid: frontaalne töö, lugemis-, kirjutamis-, kuulamis- ja tõlkeharjutused, paaristöö, iseseisev töö tunnis ja kodus

Õpingute alustamise tingimused: Täiskasvanud, kes soovivad alustada eesti keele õpingutega.

Õppe kogumaht sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal

Õppe kogumaht 340 tundi, millest auditoorse töö osakaal on 260 tundi ja iseseisva töö osakaal 80 tundi. Iseseisva töö puhul õppija kuulab audiomaterjale, teeb teste, kirjutab etteantud teemal. Koolitus toimub 2-3 korda nädalas 3–4 akadeemilist tundi korraga ning kestab keskmiselt 8 kuud.

Õppe sisu

 • Isikuandmed ja pere. Dokumendid
 • Tervitused, kõneetikett, tutvumine, tutvustamine, lihtsam enesekohane informatsioon.
 • Tähestik, eesti keele hääldus, eesti nimed, ankeediandmed, küsisõnad.
 • Kodumaa, rahvused, keeled
 • Päritolu ja kodumaa kirjeldamine. Eesti ja kodumaa võrdlemine. Rahvused ja keeled.
 • Eesti geograafia, suuremad linnad, saared jne. Kaardilt info leidmine.
 • Haridus, elukutse, töö
 • Erialad ja ametid. Tööpakkumiskuulutused, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine.
 • Teenindus ja kaubandus
 • Postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, juuksur jne.
 • Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus
 • Vaba aja veetmise eelistused. Kino, teater, kontsert jm kultuuriüritused.
 • Pühad ja tähtpäevad. Peretraditsioonid.
 • Söök ja jook
 • Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Menüü mõistmine, tellimine.
 • Info meie ümber
 • Kuulutused, teadaanded, reklaam. Kohad ja tegevused.
 • Ilm ja loodus
 • Ilmateate mõistmine ja ilma kirjeldamine. Aastaajad.
 • Reisimine, transport, puhkus
 • Ühistransport, reisi planeerimine, piletiostmine. Teeküsimine ja juhatamine.
 • Vaatamisväärsused. Postkaardi kirjutamine.
 • Kodu ja olme
 • Mööbel. Kodutehnika. Kodutööd. Külaliste kutsumine.
 • Keha, tervis ja tervishoid. Riided
 • Enesetunne ja kaebused. Arsti vastuvõtule registreerimine. Apteegis.
 • Minu päev ja aeg
 • Päeva kirjeldus. Tegevused. Ajamõisted ja kokkulepped.

Grammatika:

 • Tähestik. Hääldamine. Kirjutamine.
 • Nimisõna: käänded, mitmus, ühildumine omadussõnaga.
 • Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad.
 • Isikuline asesõna. Põhivormid.
 • Tegusõna. Pööramine olevikus ja lihtminevikus, rektsioon, käskiv ja tingiv kõneviis.
 • Muutumatud sõnad. Sidesõnad ja määrsõnad.
 • Küsisõnad.

Õppekeskkonna kirjeldus: MTÜ Ida-Virumaa Koolitus, Narva mnt. 40, Jõhvis ja Kalevi tn.19 Kohtla-Järvel 1. korrusel.
Õppeklassid asuvad bussipeatusest 1–8 minuti kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid. Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid õpetajale, dataprojektorid, valge magnettahvel, paljundusmasin, markerid, CD-mängija, õppematerjalid. On olemas ka kohvinurk. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib koolituse läbiviimiseks.

Õppeprotsessi kirjeldus

Õppetöö toimub auditoorses vormis ja/või online. Metoodika lähtub kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest. Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust. Pannakse rõhku suhtlemisele ja õpitu praktiseerimisele. Kõnepraktikat alustatakse kohe esimeses tunnis.
Õppetöö käigus kasutatakse erinevaid meetodeid, mis toetavad kõikide õppijate õpistiili:rollimängud, video vaatamine ja arutamine, lugemis-, kuulamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö.

Õppematerjalide loend Õppematerjalid on tasuta, nende maksumus sisaldub kursuse hinnas. Õppetöös kasutatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt soovitatud õppematerjale. Materjali ostetakse enne kursuse algust ja väljastatakse igale õppurile

 • Inga Magnus, Merge Simmul. Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2. Kirjastus Kirjatark.
 • Inga Magnus, Merge Simmul. Tere taas! Eesti keele õpik A2-B1 (B2). Kirjastus Kirjatark.
 • Mare Kitsnik, „Kirjuta mulle“. Eesti keele materiaal A2, Tallinn, 2012.
 • A. Metsa, Õpime suhtlema eesti keeles 1-2
 • Mare Kitsnik,Leelo Kingisepp „Naljaga pooleks.“ Eesti keele õppekomplekt algtasemele,Tallinn,2006.
 • S.Rammo, M.Teral „Keel selgeks!“ Eesti keele õpik täiskasvanutele, Tallinn, 2012.
 • Lihtne eesti keele grammatika. Aavo Valmis, Lembetar Valmis, TEA,2008.
 • Eesti keele grammatika tabelites. Aino Siirak, Pangloss,1998.
 • Eesti-vene /vene-eesti sõnaraamat: http://www.sonaveeb.ee
 • Inga Magnus, Merge Simmul. Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2 (B1). Kirjastus Kirjatark.
 • Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. A1+A2+B1. Kiri-Mari Kirjastus, 2016 (2. trükk).
 • Mall Pesti, Katrin Kaev. Keelepildid 1-12. Kiri-Mari Kirjastus, 2016.
 • Jelena Kallas jt. Eesti keele põhisõnavara sõnastik. Eesti Keele Sihtasutus, 2014.
 • Tiiu Viirald, Eve Kork. Eesti linnad. Kirjastus Karrup OÜ, 2019.


Keelealased infomaterjalid: http://portaal.eki.ee/keelekogud.html www.keeleklikk.ee www.miksike.ee https://enagueesti.ee https://www.keeletee.ee https://keeleveeb.ee
https://koolielu.ee

Sõnastikud internetis: https://portaal.eki.ee/ https://vrukah.info/ https://glosbe.com/Muud materjalid Google и Youtube video.

Hindamine ehk lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Kursus lõpetatakse õppekava ja kursuse eksami sooritamisega. A1+A2 eesti keele kursuse eksam toimub eksamitesti vormis vastavalt kursuse programmile. Kursuseeksam on sooritatud, kui õppija on sooritanud vähemalt 60% kõigist eksamitesti ülesannetest.

 • 91% – 100% õigeid vastuseid – „5“ (suurepärane);
 • 81% – 90% õigeid vastuseid – „4“ (hea);
 • 60% – 80% õigeid vastuseid – „3“ (rahuldav).

Väljastavad dokumendid

 • Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% ulatuses õppetundidest ja on saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
 • Tõend väljastatakse juhul, kui õppija on võtnud osa õppetööst kohapeal vähem kui 70% ulatuses või juhul, kui täitmata on üks või mitu muud kursuse lõpetamise jaoks vajalikku tingimust.

Tunnistus ja tõend vastavad Haridus- ja Teadusministeeriumi nõuetele (https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_taiendk_juhendmaterjal.pdf).

Euroopa keeleõppe raamdokument

Euroopa keeleõppe raamdokumendi näol on tegemist ühtse alusega, mille põhimõtteid peaksid silmas pidama ja arvesse võtma kõik keeleõppega seotud inimesed. Originaali koostamiseks kulus enam kui kümme aastat, töös osales arvukalt Euroopa Nõukogu 41 liikmesriigi rakenduslingviste ja haridus teaduste asjatundjaid.

 
ИНФОРМАЦИЯ

О нас
MTÜ Ida-Virumaa Koolitus
Reg. nr. 80050271
Ida-Virumaa Autokool OÜ
Reg. nr. 10518040
SWEDBANK а/а EE162200001120022433

Время работы:
с 10 до 17, Пн.-Пт.

АДРЕС
Narva mnt. 40, 41536, Jõhvi
ivkoolitus@gmail.com
+(372) 33 52 154
+(372) 56 624 640
+(372) 55 500 692
+(372) 53 232 586
© MTÜ Ida-Virumaa Koolitus