Määrused
MTÜ Ida-Virumaa Koolitus on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse
Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise!Autokooli koolituse korralduslikku

TÄIENDAVATE TÄIENDAVA HARIDUSE HARIDUSPROTSESSI JUHTIMINE KOOLIS "IDA-VIRUMAA AUTOKOOL" ORGANISATSIOONI ALUSED

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolev dokument reguleerib autokooli koolituse korralduslikku alust, kehtestab täiskasvanu Vabariigi haridusseaduse, täiendkoolituse korraldamisega seotud õigusaktide ja maanteeliikluse seaduse alusel sisemise õppekava reeglid (edaspidi "reeglid").

1.2. Autokoolis saate koolitada, ümberõpetada, täiskasvanute täiskasvanute täiendõpet, saada abi riigieksami sooritamisel teoorias ja sõidusõppes vastavalt õppekavale.

1.3. Need reeglid aitavad kaasa koolituste korraldamisele ja haridusprotsessi efektiivsusele, haridusprotsessi ja autokooli tegevuste kohta teabe esitamisele autokooli veebilehel (www.i-vautokool.ee)

1.4. Käesoleva eeskirja kohaldamisega seotud küsimused otsustavad autokooli direktor ja täiendava täiskasvanuhariduse õppeprotsessi põhitõdesid kinnitab autokooli direktor.

2. HARIDUSPROTSESSI ORGANISATSIOONI KORRALDUS

2.1. Sõidutreening koosneb teoreetilistest koolitustest ja õppetundidest vastavalt koolituskavale. Tasaarvestused, eksamid, konsultatsioonid toimuvad vastavalt klasside (eksamite) ajakavale, mis koostatakse direktori poolt allkirjastatud ja heakskiidetud õppekavade alusel.

2.2. Autokooli koolituse ajal peavad kõik õpilased võtma täiendavat esmaabikursust, erilise libeda ahelaga treeningkursust ja öösel sõidurada. Koolituse viimases etapis (m. "Winter Driving") peavad läbima need juhid, kellel juba on B-kategooria põhiõigused, mis väljastatakse kahe aasta jooksul, et asendada peamine juhiluba püsivaks.

2.3. Kursused toimuvad aastaringselt. Autodrome ja autod pakuvad autokooli. Käsitsi või automaatkäigukastiga autodel on võimalik okupeerimine.

2.2. Kursuse maht määratakse akadeemilisel tundi, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit. Kursuse kogumaht määratakse iga täiendõppe õppekava kohta eraldi ning see sisaldab teoreetilisi, praktilisi harjutusi ja iseseisvat tööd.

Koolitusprogrammid:

• B-kategooria - esialgne etapp

• kategooriasse - viimane etapp

• Mopeed - AM kategooria

• C-kategooria - kaubavedu

Õppimise teooria toimub varustatud klassiruumis. Autojuhtimine toimub koolitusautos juhendaja juhendamisel aktsepteeritud koolitus platvorm. Õppekursus on vene või eesti keel.

2.3 Klasside klasside koostamine toimub reeglina kogu kursuse mahust hiljemalt 3 päeva enne rühmaõppe algust.

2.4 Klasside läbiviimiseks moodustatakse vastavalt õppekavale koolitusgrupid või kinnitatakse individuaalne koolitus. Igas grupis täidavad õpetajad ettekirjutatud ajakirja, milles nad märgivad õppetunni kuupäeva, teema, tundide arvu ja õpilaste olemasolu klassiruumis.

2.6. Pärast klasside algust tuleb tagada vaikus. Uuringute katkestamine, ajakavade kindlaksmääramine ei ole lubatud. Koolituse alguses korraldab koolitusüksus vajalike käsiraamatute, varustuse ja koolituse tehniliste vahendite ettevalmistamise.

2.7. Autokoolil on õigus tühistada ettenähtud kursused koolituskalendris, kui ettenähtud arv osalejaid ei kavatse koolitust läbi viia.

3. TINGIMUSED, TÄIENDAV KOOLITUSKORRALDUSE JA MAKSMÄÄRAMISE MENETLEMISE KORRALDUS

3.1. Dokumentide vastuvõtmine kursuseosaliste koolitamiseks ja registreerimiseks toimub aasta jooksul, kui koolitusgrupid on lõpetatud.

3.2. Koolitusse astumine toimub täites taotlus kirjalikult, elektrooniliselt või telefonikõnes, mis on märgitud autokooli veebilehe kontaktandmetesse, kui õppekava ei sätesta teisiti. Saate registreerida ka kursused autokooli esindamise kohas.

3.3. Pärast registreerimist moodustatakse esialgne loend muidugi osalejaid.

3.4. Enne koolituse alustamist tasuvad õpilased selle maksumuse eest (kas tervikuna või osade kaupa), esitavad arstina passi või muu dokumendi, mis tõendab nende isikusamasust ja arstitõendit, mis kinnitab koolitusvõimalust autokoolis. Pärast koolituse või selle osa maksmist registreeritakse üliõpilane autokoolis maanteede osakonnas.

• Makse tehakse ülekandega arvelduskontole või sularaha hoiustamisega kassas.

• koolituse tasumata jätmise korral ei lubata üliõpilasel praktilist koolitust (sõitmine).

• koolituse puudumine ei vähenda koolituspanga suurust.

• tehtud maksete alusel edastab autokool ettenähtud vormis andmed Maksu- ja Tolliametile.

3.5. Taotlemisel peab taotleja hoolikalt läbi lugema autokooli haridusalaseid tegevusi.

3.6. Isik, kes soovib läbida koolituse, on õigus saada täiendavat teavet kursuse asukoha kohta autokooli avalehel.

3.7. Hagejaid teavitatakse koolituse kuupäevast, kellaajast ja kohast hiljemalt kolm päeva enne koolituse algust.

4. ÕPILASTE PÕHISED VASTUTUS

4.1. Autokooli õpilased peavad:

4.1.1. järgima käesolevaid reegleid, täita teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi;

4.1.2. juhtimiskeskuse ja õpetajate administreerimise juhiste, juhendite ja juhendite läbiviimiseks haridusprotsessis ja koolitusel vastavalt nende ajakavale;

4.1.3. õpetada teoreetilisi teadmisi, praktilisi oskusi, täita õppekavade ja koolitusprogrammidega ettenähtud ülesannete kõiki ülesandeid õigeaegselt: Pärast iga teoreetilise koolituse moodulit viiakse läbi viieteistkümne küsimusega seotud katsetamine. Katsed vastavad läbitud ainele. Õigete vastuste miinimumarv on 13. Testi tulemused salvestatakse ajakirjas -S (läbitud), kui õpilane ei suutnud mõista teemat kaetud ES-s (ei läbinud). Sellisel juhul peab õpilane testi uuesti proovima.

• Teekatsetuse teooria koosneb kuuest küsimusest. Kohaletoimetamise kriteeriumiks on 97% õigetest vastustest.

• Iga õppetundi lõpus tehakse õppetulemuste kohta märge - kui õpilane on omandanud vajalikud oskused ja kogemused - märgi -S (läbitud), kui õpilane ei ole omandanud vajalikke oskusi - ES (ei läbinud). Iga õppetundi teema uuritakse seni, kuni õpilane on selle teema vajalikke oskusi omandanud ja ei saa märki "S", ja alles pärast seda liigub ta järgmise teema juurde.

• Kursuse lõpus võtab õpilane sisse sisekonkursi - sõidetakse kavandatud marsruudil läbi instruktori määratud vahepunktide.

• Lõppetapp (talvine sõit) - juhtimisetapi lõpus tehakse sõiduplaanil õpitulemuste märk - kui õpilane on omandanud vajalikud oskused ja kogemused - märk -S (läbitud), kui õpilane ei ole omandanud vajalikke oskusi - -ES (mitte üle antud).

4.1.4. Nende kohustuste täitmata jätmine on eeskätt lubatud juhtumiteta ilma kehtivate vabandusteta:

- kohalolek puudub;

- klassi hilinemine;

- klassist lahkumisest tema lõpetamiseni.

Kui üliõpilane ei saa olulisel põhjusel osaleda klassides, on üliõpilane kohustatud teavitama autokooli esimesel võimalusel ja esitama dokumente puudumise põhjuste kohta esimesel külastuse päeval. Haiguse korral esitab üliõpilane kindlaksmääratud vormi arstitõendi. Kui üliõpilane ei esita klassi puudumise põhjuste kehtivust kinnitavaid dokumente (klassi hilinemine, klassi lahkumine enne selle lõppu), siis vaatamata tema selgitusele loetakse vahelejätmise põhjuseks lugupidamatuks.

4.1.5. austama õpetajate ja teiste autokooli töötajate ning nende õpetajate austust ja väärikust rikkumise korral ning juhul, kui tegevused segunevad klassidega, võib õpetaja õpingut sellel koolitusel osalemiseks vabastada, mille õpetaja teavitab autokooli juhatust kohe pärast klasside lõpp;

4.1.6. säilitama autokooli vara, võtma meetmeid varakahjude ärahoidmiseks, hüvitama süütute tagajärjel tekkinud materiaalse kahju;

4.1.7. ära hoida suitsetamisjuhtumeid autokooli ruumides, alkoholist, narkootilistest või toksilistest mürgistustest, alkohoolsete jookide autokooli ruumides ja territooriumil, narkootiliste või toksiliste ainete kasutamist;

5. TÄIENDAV KOOLITUSE KORRAL VÕTMIST TINGIMUSED JA TÜHISTAMINE

5.1. Kehtestatud ülesannete täitmata jätmise tagajärjel võib üliõpilasi välja saata.

5.2. Isikliku taotluse korral elamisloa (teise linna ümberpaigutamise) või tööle võtmise korral avalduse alusel.

5.3. Hea põhjusel (haigus ja muud dokumenteeritud põhjused).

5.4. Täiendava kursuse välistamise korral tagastatakse ettemakse.

6. TÄIENDAV KOOLITUSE OSALEMISE JA LÄBIVAADUSE KÄSITLEVAD DOKUMENDID.

6.1. Õppekava kõikide nõuete edukal täitmisel antakse üliõpilasele kursuse läbimise tunnistus.

6.2. Kui üliõpilane ei vasta õppekava nõuetele või on seda osaliselt täitnud, antakse täiendõppes osalemise tunnistus ja antakse võimalus programmi täitmiseks aasta jooksul (täisõppe korral makstakse kursust uuesti aasta pärast).

6.3. Sertifikaadis ja sertifikaadis tuleb märkida järgmised andmed:

• osaleva isiku / täiendava koolituse nimi ja isikukood

• Täiendkoolituse õppeasutuse nimi ja lisakoolituse läbinud asutuse registreerimiskood

• majandustegevuse teate või tegevusloa registreerimisnumber

• õppekava nimi

• Lisakoolituse aeg ja summa

• Sertifikaadi või sertifikaadi väljaandmise koht ja kuupäev

• Viide või sertifikaadi number

• koolituse läbiviijate nimed

• Sertifikaadi või sertifikaadi väljaandmise koht ja kuupäev

• Viide või sertifikaadi number

• koolituse läbiviijate nimed

6. 4. Sertifikaadis või selle taotluses on ära toodud õpitulemused ja õpitulemuste saavutamise hindamise viisid (nt eksam, test, praktiline töö jne).

6.5. Tõendi või tunnistuse allkirjastavad autokooli direktor ettenähtud viisil.

6.6. Välja antud sertifikaadid ja sertifikaadid on nummerdatud.

6.7. Koolituskeskus säilitab kõigi väljastatud sertifikaatide ja tunnistuste registri.

Kvaliteeditagamise alused

1. Meie tegevus on läbipaistev, teave on täies ulatuses kättesaadav ja kõigile huvitatud pooltele kättesaadav.

2. Võimalik on võtta ühendust autokooli töötajatega ja direktoriga. telefoni teel, e-posti teel ametliku veebisaidi kaudu, sealhulgas võimalus esitada ettepanekuid, mis on suunatud autokooli parandamisele.

3. Autokool avaldab infot täiendavate kursuste kohta oma veebisaidil www.i-vautokool.ee

4. Andmed käivituskursuste kohta on esitatud kursuste ajakavas, mis on veebisaidil i-vautokool.ee, kusjuures autokool annab aru kõikidest samast veebisaidist saadud koolitusega seotud muudatustest.

5. Töötajad ja õpetajate autokoolid on kvalifitseeritud, neil on asjakohane haridus, oskused ja huvi oma töö tulemuste vastu.

6. Autokool asub 200 meetri raadiuses ühistranspordi peatustest linna mugavas piirkonnas. Hea juurdepääsuteed juhivad kooli.

7. Autokooli hoones on 3 kaasaegset klassiruumi, mis on mõeldud vähemalt 15 inimesele ja mis on varustatud kaasaegsete tahvlitega, projektoritega. On võimalik kasutada multiprojektorit, televiisorit, kaamerat. Lauad ja toolid on mõeldud täiskasvanud õpilastele ja on korraldatud nii, et kõik õpilased näevad üksteist ja õpetajat ning suudavad vabalt suhelda.

Autokoolis:

• kolm oma autot: 2 automaatkäigukastiga ja teine käsikäigukastiga.

• 6 üksikisikute ettevõtjate instruktorite autot.

Kõik autod on uued, mitte vanemad kui 5 aastat.

8. Autokool pakub puuetega inimestele ja puuetega inimestele võimalust koolitada (on automaatkäigukastiga autosid).

9. Autokooli töötajad ja õpetajad teevad kõik endast oleneva, et looma kursuse kõige õpitavam keskkond.

• Parima tulemuse saavutamiseks kasutatakse erinevaid abivahendeid - õppetunni teemadele vastavad joonised, fotod, diagrammid, videod.

• Sõiduõppe saavutamisel parima tulemuse saavutamiseks ja vajadusel võib sõiduõpetaja küsida üliõpilast auto peatama ja koos õpilasega koostama selgitavaid jooniseid, diagramme, mis vastavad tekkinud olukorrale ja annavad õpilasele iseseisva järelemõtlemise.

• Õppimisprotsess põhineb õpilase tegevustel, võttes arvesse tema isiklikku elukogemust. Hinnates kasutatakse meetodeid, mis aktiveerivad õpilase mõtlemisprotsessi: enesehindamine, arutelu, tagasiside.

• Õpilasel on võimalus hinnata nende arengut eesmärkide osas. Formatiivne tagasiside, mille abil õpilane saab selgeks, mida tal puudub ja mida ta peaks õppima / konsolideerima, et saavutada parimad õpitulemused.

• Pakume linke kasulikele elektroonilistele teabeallikatele ja iseseisva õppimise veebisaitidele.

• E-õppe võimalus on olemas.

10. Õppekavade koostamisel lähtume Täiskasvanute koolituse seadusest, täiendõppe standardist, maanteeliikluse seadusest ja Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnustatud haridusalastest materjalidest. Õppekava on kursuse alusdokument ja see avaldatakse autokooli veebilehel.

11. Autokool arendab, hindab ja täiustab oma juhtimissüsteemi kvaliteedikontrolli rahvusvaheliste standardite alusel (nt ISO või muud asjakohased standardid, juhtimissüsteemi mudelid, parendusmudelid jms).

12. Autokooli töötajate ja õpetajate töö tulemusi hinnatakse pärast kursuse lõpetamist üliõpilaste suulise või kirjaliku tagasiside põhjal. Vormi täitmisel võite esitada autokooli parandamiseks soovitusi (lühikese selgituse või põhjendusega). Tagasiside vormid on täiesti anonüümsed ja saate neid esitada mis tahes vormis, mis sobib osalejale.

13. Pärast kursuse tagasisidevormide analüüsi põhjal muudetakse õpetaja tööd vajadusel.

14. Kui kursusest kursusele konkreetse õpetaja juurde vastavad samad nõuded, loeb autokooli direktor õpetaja / juhendaja asendamise väljavaadet.
INFO

Meist
MTÜ Ida-Virumaa Koolitus
Reg. nr. 80050271
SWEDBANK а/а EE162200001120022433

Kontor avatud:
E-R 10.00 – 18.00

ADRESS
Narva mnt. 40, 41536, Jõhvi
ivkoolitus@gmail.com
+(372) 33 52 154
+(372) 56 624 640
+(372) 55 500 692
© MTÜ Ida-Virumaa Koolitus