Keelekursused


Valitud õppesuuna üksikasjad

 

Õppeasutus: MTÜ IDA-VIRUMAA KOOLITUS

Õppeasutuse kood: 80050271

E-mail: ivkoolitus@gmail.com

Koolituse nimetus : Eesti keele A2 + B1 taseme eksamiks ettevalmistav kursus


Maksumus käibemaksuga : 2500

 

Maksumus osaleja kohta (hinnad sisaldavad käibemaksu): grupp (5-12 in) 310 ak.t :8,00 s.h. 35 õpik/töövihik - 2500 EUR

Õppekavarühm: Keeleõpe

Õpeväljundid: Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm;
 • oskab lihtsal viisil ning üldsõnaliselt väljenduda igapäevateemadel või oma huvivaldkonna teemade piires;
 • saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse;
 • oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal;
 • oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane.

Koolituse eesmärk: valmistada õpilast järg-järgult A2 taseme eksami sooritamiseks ja seejärel B1 taseme jaoks.

Eesti keele A2 ja B1 tase kirjeldus

Tase A2 vastab esmase keeleoskuse taseme kirjeldusele. Selle taseme kirjelduskriteeriumid hõlmavad enamikku keelekasutuse sotsiaalsetest funktsioonidest. Siin võib leida ka igapäevaste toimingutega seotud kirjeldus kriteeriu meid. See on lihtsustatud versioon suhtlusläve tasemel pakutud toimin gukirjeldustest täiskasvanute jaoks, kes elavad välismaal. Järgmine tasemevahemik on hea esmane keeleoskus (A2+). Selle juures võib märgata palju aktiivsemat osalemist vestluses, kuigi vajatakse mõningast abi ja esineb teatud takistusi.
Raamdokumendi üldskaalas kirjeldatakse B1-taset järgmiselt:
mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm;
saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse;
oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal;
oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane, või tuttavas keelevariandis.

Õppetöö käigus kasutatakse laia valikut erinevaid meetodeid toetamaks iga õppija õpistiili. Meetoditeks on:
1) aktiivõppemeetodid: rollimängud, lauamängud, sõnamängud, ristsõnade lahendamine ja koostamine, videote vaatamine ja analüüsimine.
2) traditsioonilised meetodid: frontaalne töö, lugemis-, kirjutamis-, kuulamis- ja tõlkeharjutused, paaristöö, iseseisev töö tunnis ja kodus.

Õpingute alustamise tingimused: A2+B1 eesti keele taseme õpingute alustamiseks peab õpilasel olema dokument, mis tõendab, et ta on läbinud A1 taseme või ta peab sooritama sisseastumistesti ja testi tulemus peab olema positiivne.

Õppe kogumaht sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal

Õppe kogumaht 400 tundi, millest auditoorse töö osakaal on 310 tundi ja iseseisva töö osakaal 90 tundi. Iseseisva töö puhul õppija kuulab audiomaterjale, teeb teste, kirjutab etteantud teemal. Koolitus toimub 2-3 korda nädalas 2–4 akadeemilist tundi korraga ning kestab vastavalt 7-9 kuud.

Õppe sisu

 • Mina ja teised;
 • Kultuur ja keeled
 • Keskkond, kohad, loodus, ilm;
 • Toitlustamine;
 • Igapäevane elu, kodu ja kodukoht;
 • Vaba aeg ja ajaviide;
 • Reisimine, transport, vaatamisvärsused;
 • Inimene, suhted;
 • Enesetunne, tervis, heaolu ja hügieen;
 • Haridus;
 • Elukutse, amet, töö;
 • Söök ja jook;
 • Olmeteenused ja kaubandus, teenindus;
 • Inimene, suhted ühiskonnas.

Grammatika:

 • Asesõnad ainsuses ja mitmuses. Käänded.
 • Nimisõnad. Nimisõnad ainsuses ja mitmuses.
 • Morfoloogia. Loendatud ja loendamatud nimisõnad. Nimisõnade käänamine. Omadussõnad ja võrdlusastmed.
 • Ülivõrre. Arvsõnad.
 • Tegusõnad. Olevik ja mineviku vormid. Ma-, Da- infinitiiv. Tegusõna. Kaudne kõneviis. -V, -TUD, -TAV kesksõnad. Eitav kõneviis. Pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus, rektsioon, käskiv ja tingiv kõneviis. Sidesõnad.
 • Hüüdsõnad. Eessõnad ja kaassõnad.
 • Nimisõna: käänded ainsuses ja mitmuses, ühildumine omadus-, arv- ja asesõnaga. Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad.
 • Asesõna. Isikulised, enesekohased, hyv, omastavad, siduvad, umbmäärased asesõnad ja nende põhivormid (Omastav, Osastav, Alaleütlev, Alalütlev, Alaltütlev, Kaasaütlev, Ilmaütlev).
 • Omadussõna. Ühildumine nimisõnaga, -ni, -na, -ta, -ga reegel. Omadussõna võrdlusastmed. Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad.
 • Arvsõna. Põhi- ja järgarvsõnad, nende käänamine.
 • Tegevusnimed, ühendtegusõnad. Antonüümid, sünonüümid, liitsõnad.
 • Muutumatud sõnad. Kaassõnad. Sidesõnad. Määrsõnad. Määrsõnade võrdlusastmed.
 • Küsisõnad.

Sõnavara: Töö sõnaraamatutega. Sõnavara vastavalt teemale. Töö audio / video failidega.
Kõne: Audio/video materjalide kuulamine/vaatamine, dialoogid, ümberjutustamine, jutustamine piltide järgi, teksti ettelugemine, rollimängud, hääldus, töö õppematerjalidega, suhtlemine grupis.
Iseseisev töö: Eriülesanded vastavalt kursuse teemale. Audio / video materjalide kuulamine / vaatamine, ümberjutustamine, tekstide tõlkimine, teised kirjalikud ja suulised ülesanded.

Iga õppepäev sisaldab:

 • Läbitud materjali kordamist
 • Uut kursuse teemat ja vastavat grammatikat
 • Vastavat sõnavara. Tööd elektrooniliste sõnaraamatutega
 • Praktikat, dialoogid
 • Iseseisvat tööd

Õppekeskkond: Auditoorium või online õpe. Õppekava teoreetiline osa viiakse läbi koolituskeskuse auditooriumis või veebikeskkonnas Zoom. Ruumid ja varustus vastavad tehnilise ohutuse ning sanitaar- ja hügieeninõuetele, samuti tuleohutuse ja elektriohutuse nõuetele. Zoomis osalemiseks on vajalik arvuti, nutitelefoni või tahvelarvuti ja püsiva internetiühenduse olemasolu.

Õppeklassid asuvad Narva mnt. 40, Jõhvi, Kalevi tn.19 Kohtla-Järve ja Hariduse 1A, Sillamäe 1. korrusel. Koolituskeskus asub bussijaama läheduses (3-5 min kõndides), vahetus läheduses asub tasuta parkla autodele.

Õppematerjalide loend Õppematerjalid on tasuta, nende maksumus sisaldub kursuse hinnas. Õppetöös kasutatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt soovitatud õppematerjale. Materjali ostetakse enne kursuse algust ja väljastatakse igale õppurile

 • Inga Magnus, Merge Simmul. Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2. Kirjastus Kirjatark.
 • Inga Magnus, Merge Simmul. Tere taas! Eesti keele õpik A2-B1 (B2). Kirjastus Kirjatark.
 • Mare Kitsnik, „Kirjuta mulle“. Eesti keele materiaal A2, Tallinn, 2012.
 • Mare Kitsnik,Leelo Kingisepp „Naljaga pooleks.“ Eesti keele õppekomplekt algtasemele,Tallinn,2006.
 • S.Rammo, M.Teral „Keel selgeks!“ Eesti keele õpik täiskasvanutele, Tallinn, 2012.
 • Lihtne eesti keele grammatika. Aavo Valmis, Lembetar Valmis, TEA,2008.
 • Eesti keele grammatika tabelites. Aino Siirak, Pangloss,1998.
 • Eesti-vene /vene-eesti sõnaraamat: http://www.sonaveeb.ee
 • Inga Magnus, Merge Simmul. Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2 (B1). Kirjastus Kirjatark.
 • Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. A1+A2+B1. Kiri-Mari Kirjastus, 2016 (2. trükk).
 • Mall Pesti, Katrin Kaev. Keelepildid 1-12. Kiri-Mari Kirjastus, 2016.
 • Jelena Kallas jt. Eesti keele põhisõnavara sõnastik. Eesti Keele Sihtasutus, 2014.
 • Tiiu Viirald, Eve Kork. Eesti linnad. Kirjastus Karrup OÜ, 2019.

Keelealased infomaterjalid: http://portaal.eki.ee/keelekogud.html www.keeleklikk.ee www.miksike.ee https://enagueesti.ee https://www.keeletee.ee https://keeleveeb.ee
https://koolielu.ee

Sõnastikud internetis: https://portaal.eki.ee/ https://vrukah.info/ https://glosbe.com/ Muud materjalid Google и Youtube video.

Hindamine ehk lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele, s.t. vastavalt hindamiskriteeriumile.

Hindamismeetod ja hindamiskriteeriumid
Kirjalik test(hõlmab läbitud teemasid) Õpija leiab igapäevasel teemal lugemis- ja kuulamistekstist üles vajaliku informatsiooni. Kasutab õpitud sünavara õiges vormis. Suudab etteantud igapäevasel teemal koostada lihtsa, seostud jutu ning täita enda kohta ankeeti. Suuline vestlus Õpija räägib kursustel läbitud teemadest. Oskab vastada küsimustele ja esitada ise küsimusi.
Eksam on edukalt sooritatud, kui vähemalt 70% vastuseid on õiged.

 • 91% – 100% õigeid vastuseid – „5“ (suurepärane);
 • 81% – 90% õigeid vastuseid – „4“ (hea);
 • 70% – 80% õigeid vastuseid – „3“ (rahuldav).

Väljastavad dokumendid

 • Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% ulatuses õppetundidest ja on saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
 • Tõend väljastatakse juhul, kui õppija on võtnud osa õppetööst kohapeal vähem kui 70% ulatuses või juhul, kui täitmata on üks või mitu muud kursuse lõpetamise jaoks vajalikku tingimust.

Tunnistus ja tõend vastavad Haridus- ja Teadusministeeriumi nõuetele (https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_taiendk_juhendmaterjal.pdf).

Lektori kvalifikatsioon: Kursuse viivad läbi eesti keele kui võõrkeele õpetajad ning pikaajalise töökogemusega kõrgharidusega spetsialistid.

Lektorid: https://ivkoolitus.ee/teachers.php

 
INFO

Meist
MTÜ Ida-Virumaa Koolitus
Reg. nr. 80050271
SWEDBANK а/а EE162200001120022433

Kontor avatud:
E-R 10.00 – 18.00

ADRESS
Narva mnt. 40, 41536, Jõhvi
ivkoolitus@gmail.com
+(372) 33 52 154
+(372) 56 624 640
+(372) 55 500 692
© MTÜ Ida-Virumaa Koolitus