Keelekursused


Valitud õppesuuna üksikasjad

 

Õppeasutus: MTÜ IDA-VIRUMAA KOOLITUS

Õppeasutuse kood: 80050271

E-mail: ivkoolitus@gmail.com

Koolituse nimetus : C1-TASEME EKSAMIKS ETTEVALMISTAV EESTI KEELE KURSUS


Maksumus käibemaksuga : 2500

 

Maksumus osaleja kohta (hinnad sisaldavad käibemaksu):

grupp (4-10 in) 250 ak.t :9,86 + 35 õpik/töövihik - 2500 EUR

Õppekavarühmad:Keeleõpe

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija:

 • Oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, tarvitsemata selleks väljendeid otsida
 • Saab aru keerukatest tekstidest
 • Oskab oma seisukohti selgelt, täpselt ja ladusalt väljendada ning põhjendada, arendada teemat nii kõnes kui kirjas
 • Oskab allikmaterjalidele põhinedes kokkuvõtteid koostada
 • Oskab luua selget, hea ülesehitusega teksti keerukal teemal

Õpingute alustamise tingimused: C1- taseme kursusel osalemiseks on eelduseks B2-tasemel keeleoskus, sellele tasemele vastavust kontrollitakse koolitusfirmasisese vestluse ja testiga, millega kontrollitakse kõiki osaoskusi. Koolitusfirmasisene test ://web.meis.ee/testest/

Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument, Täiskasvanute koolituse seadus, Keeleseadus, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Keeleameti tegevuslubade taotlemise ja õppekavade koostamise juhendid.

Õppemaht: C1-taseme koolituse kogumaht on 450 ak. tundi, millest 250 tundi on auditoorne töö ning 200 tundi iseseisvat tööd, kus õppija teeb teste, vaatab ja kuulab Eesti Rahvusringhäälingu saateid, loeb artikleid ning erialast- ja ilukirjandust, teeb nendest ülevaateid, kirjutab esseesid ning koostab ettekandeid etteantud teemal.

Õppe sisu. Teemad:

 1. Mina ja maailm.Enda põhjalik tutvustamine. Intervjueerimine ja intervjuu andmine. Ankeetide ja küsimustike täitmine. Perekombed ja -tavad. Tähtpäevad. Eluring: sünd, elu ja surm. Erinevad inimesed ja rahvad, keele- ja kultuurierinevused, käitumistavad, kõlblusnormid. Teabekeskonnast info otsimine ja anlüüsimine. Oma hoiaku väljendamine ja seisukoha kaitsmine.
 2. Haridus ja elukestev õpe. Haridus ja õpingud. Eesti haridussüsteem: riiklikud ja eraõppeasutused. Välisõpe. Elukestev õpe. Kutseõpe, täiendkoolitused, ümberõpe. Õppimine välismaal. Veebiõpe. CV. Essee. Motivatsioonikiri.
 3. Amet ja töö. Töö kui toimetulekuallikas. Raha teenimine, sissetulekud ja väljaminekud, hinnad. Tööpuudus. Töövestlus. Kandideerimine. Vastutustundlik suhtumine oma töösse. Hoolivus enese ja teiste suhtes. Töötaja ning tööandja õigused ja kohustused. Ametiühingud, koosolekud, katseaeg, osalise või täisajaga töö, puhkus. Suhted töökollektiivis. Meeldiv ja sundimatu miljöö, motiveeritud töötaja. Tööstress. Vajalikud eeldused oma tööga toimetulekuks. Ettevõtlikkus.
 4. Teenindus ja kaubandus. Tarbimine.Reklaam. Inimeste mõjutamine. Tarbijakaitse.Internetikaubandus. Taaskasutus.Pangateenused. Järelepärimiskiri. Pretensiooni esitamine. Dokumentatsiooni täitmine. Reklaam. Inimeste mõjutamine. Pangalaenud: eelised ja puudused.
 5. Vaba aeg, reisimine ja kultuur. Filmi-, teatri, ja kontsertide repertuaar, muusikastiilid, lauljad, ansamblid, muuseumid, näitused, raamatukogud jm kultuuriüritused, eelistused, arvustused. Internet, linnaruum, ehitised, haljastus. Meedia (TV ja raadiosaated, ajalehed ja ajakirjad, internet). Sportimisvõimalused ja spordiüritused: tervise-, rahva-, tippsport. Harrastused, harrastuste vajalikkus. Puhkuse veetmise viisid ja võimalused. Reisikuulutused, reisimarsruudi koostamine. Info hankimine. Majutus ja toitlustamine. Lemmikpaigad Eestis ja välismaal. Vaatamisväärtused. Reisielamused. Reisiprobleemide lahendamine. Eesti kultuur ja kultuuritegelased. Eesti ajaloo tähtsündmused ja -isikud.
 6. Tervis ja eluviis. Tervishoid. Tervisekontroll. E- tervis. Alternatiivmeditsiin. Allergiad. Elukvaliteet.Tööstress. Läbipõlemine. Harrastussport. Test ja selle analüüs.Tervishoid, töötervishoid. Terviseprobleemid, nende põhjused, ennetamine, arstiabi. Alternatiiv- meditsiin, loodusravimid. Vaktsineerimine. Tervislikud eluviisid. Läbipõlemine.Rekreatsioon.
 7. Elukeskkond. Liiklus.Keskkonnakaitse. Loodushoid. „ Teeme ära” jm keskkonna projektid. Prügi. Ökotoit ja selle tootmine. Jätkusuutlik areng. Eesti tuntumad loodusobjektid ja vaatamisväärsused. Eesti linnud, loomad, taimestik. Liiklus ja tunnistuse andmine.Seletuskirja kirjutamine.
 8. Inimestevahelised suhted. Tähtpäevad. Isiksuse väljakujunemine, iseseisvumine. Erinevad pere-Tüübid. Peretraditsioonid. Suhted, perekonna kombed, tööl, eri kultuurides.
 9. Eluase ja kinnisvara. Raskused koduotsimisel. Korteri ost ja müük – võimalused, asukoht, korteri seisukord, hind ja tingimused, rollimäng. Elukohad ja kolimine. Elukoha kirjeldamine. Naabrid. Korterimüügikuulutus. Kodutus. Kodumasinad ja kasutusjuhendid. Elektriohutus. Elektrialased mõisted. Tööriistad. Tulevikukodu tutvustamine. Kodukeemiavahendid: keemiakaupade valimine ja kirjeldamine, kasutusjuhendid.
 10. Riik ja ühiskond. (riigi ja riigiasutuste rollid). Kaitsevägi, teenistus kaitseväes. Asjaajamine ametiasutustes. Majanduselu ja ettevõtlus. Tööhõivekeskused, töötus. Euroopa Liit. Uudised Eestis ja maailmas. Aktuaalsed ühiskonnaprobleemid (poliitika, tööstus, põllumajandus, infoühiskond, politsei ja kohtusüsteem, haridus jm). Seadused, õigused ja kohustused. Erakondade seisukohad. Omariiklus ja kodanikuks olemine, riigikaitse. Rahvastik: põhirahvus, muukeelne elanikkond, uusimmigrandid, mitmekultuuriline ühiskond. Ametikirjad. Asjaajamine ametiasutustes.
 11. Eluviis ja elukeskkon. Tervishoid. Tervislik ja ebatervislik eluviis. Tervisekontroll. E-tervis. Erinevad haigused ja elukvaliteet. Puuetega inimeste töö. Läbipõlemine. Keskkonna ja inimese suhted, keskkonnateadlikkus: looduslik tasakaal, puutumatu loodus, keskkonnakaitse. “ Teeme ära“ jt keskkonnaprojektid. Tööstus ja kultuur, kaitsealad, saasteallikad, keskkonnareostus, loodusliku tasakaalu kadumisest tingitud ohud keskkonnale ja inimestele. Kliima ja kliimamuutused, keskkonna jätkusuutlik areng. Loodus, maa- ja linnaelu, rahvastik, ilmastik, kliima, säästlik eluviis.

Omandatavad keeleteadmised

 • Hääldus: Vajadusel häälduse korrigeerimine: rõhk, palatalisatsioon, intonatsioon.
 • Nimisõna: Süvendatud käsitlus.
 • Omadussõna: Süvendatud käsitlus.
 • Tegusõna: Pöördsõna muutmine oleviku ja mineviku liht- ja liitaegades, eitavas ja jaatavas kõnes, kindlas, käskivas, tingivas ja kaudses kõneviisis; Infinitiivide süvendatud käsitlus; rektsioon, umbisikulise tegumoe oleviku ja mineviku süvendatud käsitlus; ühend- ja väljendverbide süvendatud käsitlus.
 • Muutumatud sõnad: Määr-, kaas- ja sidesõnad.
 • Lause struktuur: Liitlause süvendatud käsitlus, lisand, üte, lauselühend; ühildumine, sõnajärg, kaudkõne. Kõne- ja kirjakeele stiilierinevused.

Osaoskuste arendamine

Kuulamine:

 • saab aru pikemast jutust abstraktsel ja keerukal teemal, mis ei pruugi olla tuttav;
 • mõistab idiomaatilisi ja argiväljendeid; tunneb ära stiilitasandid;
 • mõistab erinevat laadi salvestatud materjali ja saateid, sealhulgas keelekasutuse poolest ebatavalisi, tabades ka peenemaid nüansse nagu varjatud hoiakud ja kõnelejate omavahelised suhted.

Kõnelemine:

 • väljendub ladusalt ja oskab rääkida korrektselt peaaegu kõikidel teemadel;
 • valdab idioome ja argikeelt;
 • kasutab sobivat suhtlemisstiili ja täpseid väljendeid.

Lugemine:

 • mõistab üksikasjalikult pikki ja keerukaid tekste olenemata sellest, kas need kuuluvad tema asjatundmuse valdkonda või mitte, kui vaid on võimalik raskeid kohti üle lugeda;
 • valdab rikkalikku sõnavara ja oskab sõnavaralünkadest üle saada kaudse väljenduse abil;
 • suudab kiiresti hõlmata pikki ja keerukaid tekste, keskendudes asjakohastele detailidele;
 • tabab kiiresti laia erialast teemaderingi käsitlevate uudiste, artiklite, ülevaadete sisu ja asjakohasuse ning oskab otsustada, kas tasub süveneda.

Kirjutamine:

 • Oskab keerukal teemal kirjutada selgeid, hea ülesehitusega tekste, rõhutada seejuures olulist, toetada oma seisukohti selgituste, põhjenduste ja asjakohaste näidetega ning lõpetada sobiva kokkuvõttega;
 • oskab kirjutada selgeid, üksikasjalikke, hea ülesehitusega ja väljaarendatud kirjeldusi või loovtekste isikupärases ja loomulikus stiilis, mis arvestab lugejat;
 • oskab kirjutada selgeid hea ülesehitusega tekste keerukatel teemadel;
 • kasutab grammatiliselt õiget keelt, vigu esineb harva ja neid on raske märgata

Õppekeskkond: Auditoorium või online õpe. Õppekava teoreetiline osa viiakse läbi koolituskeskuse auditooriumis või veebikeskkonnas Zoom. Ruumid ja varustus vastavad tehnilise ohutuse ning sanitaar- ja hügieeninõuetele, samuti tuleohutuse ja elektriohutuse nõuetele. Zoomis osalemiseks on vajalik arvuti, nutitelefoni või tahvelarvuti ja püsiva internetiühenduse olemasolu.

Õppeklassid asuvad Narva mnt. 40, Jõhvi, Kalevi tn.19 Kohtla-Järve ja Hariduse 1A, Sillamäe 1. korrusel. Koolituskeskus asub bussijaama läheduses (3-5 min kõndides), vahetus läheduses asub tasuta parkla autodele.

Õppematerjalide loend:

 • Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine, ja hindamine. Katrin Juurvee. Eesti keele C1-taseme eksam. Kirjastus Argo, 2011.

Põhiõppematerjal

 • Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp ”Avatud uksed”. Eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele. TEA Kirjastus,
 • Mare Kitsnik ”Praktiline eesti keel teise keelena B2, C1”.

Lisaõppematerjal

 • Maie Sooneste ”Eesti keele harjutusvara kesk- ja kõrgtasemele“. Tallinn: Kirjastus Varrak, 2005.
 • Einar Kraut, „Eesti keele hääldamine“. Käsiraamat harjutuste ja helinäidetega. TEA Kirjastus, 2000.
 • Aino Siirak, Anneli Juhkama, „Süvenda ja täienda eesti keele oskust“. Koolibri, 2016.

Ilukirjandus

 • Tõnu Õnnepalu „Paradiis“, „Mandala“.
 • Andrus Kivirähk „Mees, kes teadis ussisõnu“, „Rehepapp ehk November“.

Veebipõhised õppematerjalid: http://www.keeleveeb.ee/ https://annaabi.ee/vene-eesti/ https://harno.ee/eesti-keele-tasemeeksamid

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Kursuslane osaleb vähemalt 70% auditoorsetes tundides, sooritab arvestuslikud ja iseseisvad tööd. Lõputest (suuline ja kirjalik) loetakse sooritatuks positiivsele tulemusele, kui õigete vastuste arv on 60-100% maksimaalsest punktide arvust ja on saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Väljastatav dokument: MTÜ Ida-Virumaa Koolituse tunnistus.

Juhul kui õppija ei ole testi sooritanud, kuid on osalenud auditoorses õppetöös, väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

C1-taseme test, sisaldab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist õpitud teemadel.

Eksam on edukalt sooritatud, kui vähemalt 70% vastuseid on õiged.

 • 91% – 100% õigeid vastuseid – „5“ (suurepärane);
 • 81% – 90% õigeid vastuseid – „4“ (hea);
 • 70% – 80% õigeid vastuseid – „3“ (rahuldav).

Väljastavad dokumendid

 • Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% ulatuses õppetundidest ja on saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
 • Tõend väljastatakse juhul, kui õppija on võtnud osa õppetööst kohapeal vähem kui 70% ulatuses või juhul, kui täitmata on üks või mitu muud kursuse lõpetamise jaoks vajalikku tingimust.
Tunnistus ja tõend vastavad Haridus- ja Teadusministeeriumi nõuetele (https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_taiendk_juhendmaterjal.pdf).

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooniõpi või töökogemuse kirjeldus:

Õpetaja 

Haridus

Eesti keele õpetamise kogemus

Ida-Virumaa Koolituses täiskasvanute õpetamise kogemus 

Jelena

Ohakas

Kõrgem, eriala:

Eesti keel kui võõrkeel. Lõpe-

tas Tallinna Pedagoogika-

ülikooli 1995.a

Töötab eesti keele õpetajana

aastast 2004.

Osales õpetajana mitmetes eesti keele õpetamise projektides.

Koolitab individuaalõppijaid, töötuid, valmistab ette Eesti keele tasemeeksamiks alates tasemest A1 kuni tasemeni C1.

Karin

Sokolova

Kõrgem, eriala:

Eesti keel

võõrkeelena. Lõpetas

Tallinna Peda-

ülikooli 2001.a

Töötab eesti keele õpetajana

aastast 2001. 

Õpetab Sillamäe Astangu koolis. On töötanud keelekursustel nagu Edukool, Prosum,

Alterum Plus, Võlu Kersti Koolitus jt. Omab kõrgtaseme tunnistust. 

Kersti

Kuslap

Kõrgem, eriala:

Eesti keel teise keelena. Lõpetas

2002.a

Töötab eesti keele õpetajana

aastast 2002.

On koolitanud töötuid, Ida-Viru med. töötajaid jpm. On andnud erialast eesti keelt paljudele firmadele.  

Eesti keele kursusi läbi viivad õpetajad omavad kõik õpetaja kvalifikatsiooni ja täiskasvanutele eesti keele õpetamise pikkajalist kogemust. Kõik eesti keele õpetajad on läbi viinud eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamise kursuseid.

Õppekava kinnitamise aeg 30.05.2023
 
INFO

Meist
MTÜ Ida-Virumaa Koolitus
Reg. nr. 80050271
SWEDBANK а/а EE162200001120022433

Kontor avatud:
E-R 10.00 – 18.00

ADRESS
Narva mnt. 40, 41536, Jõhvi
ivkoolitus@gmail.com
+(372) 33 52 154
+(372) 56 624 640
+(372) 55 500 692
© MTÜ Ida-Virumaa Koolitus