MTÜ Ida-Virumaa Autokool
Keelekursused


Valitud õppesuuna üksikasjad

 

Õppeasutus: MTÜ IDA-VIRUMAA KOOLITUS

Õppeasutuse kood: 80050271

E-mail: ivkoolitus@gmail.com

Koolituse nimetus : Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav individuaalne kursus


Maksumus käibemaksuga : 2411€

 

Alates 18.11.2022 Töötukassa õppekaarti ei rahasta

Koolituse kogumaht 120 tundi, millest 80 on auditorise ja praktilise töö tunnid.


Maksumus osaleja kohta (hinnad sisaldavad käibemaksu):

– individuaalõpe 80 ak.t.: 29,70/1 ak.t +35 õpik/töövihik - 2411 EUR


Haridus-ja Teadusministeerium

1.Õppekava nimetus Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.

2. Õppekavarühm

Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena.

Õppetöö toimub vene ja eesti keele baasil.

Sihtrühm: täiskasvanud. Õpperühma suurus on tavaliselt 8–10 inimest. (Projektis vastavalt projekti tingimustele).

Õppekava koostamisel oleme järginud Keeleseaduse Lisas 1 sätestatud B1 keeleoskustaseme kirjeldust ning Euroopa Keelemapi B1-taseme keeleoskuse kirjeldust „Iseseisev keelekasutaja. B1-taseme eesti keele oskus“.


3.Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija

 Mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, vaba aeg jne; Koostab lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal;

 Kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendab ja selgitab oma seisukohti ja plaane;

 Mõistab igapäevaelus (tööl, koolis, vabal ajal) regulaarselt korduvate teemade peamist mõtet ja olulisemaid üksikasju;

 Suudab üldjoontes jälgida lühikest otsesõnalist juttu tuttaval teemal, kui kõneldakse kirjakeeles ja hääldus on selge;

 Mõistab olulisemat ka pikemast kirjakeelsest jutust, kui räägitakse tavapärasest aeglasemalt. Paremaks mõistmiseks vajab ajuti kordamist või üleküsimuse võimalust;

Koolituse eesmärgid

B1-taseme keeleoskuse omandamine vastavalt keeleseaduse Lisas 1 sätestatud keeleoskustaseme B1 kirjeldusele, Euroopa Keelemapi B1-taseme keeleoskuse kirjeldusele „Iseseisev keelekasutaja. B1-taseme eesti keele oskus“ ning eesti keele B1-taseme eksami sooritamiseks ettevalmistamine.

Koolituse tulemusel õppija omab ettevalmistust B1-taseme eksami sooritamiseks

B1-taseme õpieesmärk on saavutada igakülgne iseseisvaks toimetulekuks vajalik eesti keele oskus.

Luua eeldused keeleoskuse edenemiseks B1-tasemele.

Suhtluspädevuse saavutamine, osaoskuste (lugemine, rääkimine, kuulamine, kirjutamine) arendamine, emakeelekõnelejaga sarnase keeleoskuse saavutamine.

Õppemeetodid

B1-taseme õpe tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.


4. Õpingute alustamise tingimused

1.B1-tasemel kursustel osalemiseks on eelduseks A2-tasemel keeleoskus.

2.Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test, milles kontrollitakse kõiki nelja osaoskust ning läbitud vestlus.

3.Testi ning vestluse põhjal hindame kohapeal õpilase vastavust A2-tasemele.


5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal

Õppe kogumaht 200 tundi, millest auditoorse töö osakaal on 150 tundi ja iseseisva töö osakaal 50 tundi.

Iseseisva töö käigus omandatakse sõnavara, kinnistatakse auditoorse töö käigus õpitut, kasutatakse elava keelekeskkonna võimalusi keeleoskuse arendamiseks. Kasutusel on suhtlus- ja arutlusülesanded, probleemülesanded, rollimängud, infolüngaga ülesanded, paaris- ja rühmatöö, ajurünnak, väitlus, loovülesanded.

Õppija kuulab audiomaterjale, teeb teste, kirjutab etteantud teemal.

http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b1-tasemele, http://www.kutsekeel.ee/, http://web.meis.ee/testest/ tasemetestide keskkond.

Koolitus toimub 2 x 3 korda nädalas 2–3 akadeemilist tundi korraga ning kestab vastavalt 4–7 kuud.


6. Õppe sisu

1. Endast ja teistest rääkimine

-Põhjalik enda ja teiste tutvustus, kasutades tiitleid. Pere ja suguvõsa tavad.

-Perekonna koosseis. Hariduse, elukutse, ameti, huvivaldkondade tutvustus.

2. Haridus

-Haridusasutused, kirjalik ja suuline info. Haridus- ja kooliportaal. Õpetatavad ained, probleemid.

3. Elukutse, amet, töö

-Elukutsevalik, minu tööpäev ja juhtum tööl.Tööpakkumiskuulutused,tööotsimiskuulutused, intervjuu, CV kirjutamine, küsimused töö ja töötingimuste kohta.

-Ülemus, töötajad, töökohustused. Oma asutuse ja töökollektiivi tutvustus. Töötukassa.

4. Eluase ja kodu

- Hooldustööd, majapidamine, elamistingimused.

5. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht

-Pere elu kodus, tööl ja koolis (lasteaias)

-Igapäevaelu, kodu ja kodukoha kirjeldamine

-Minu päev, külalised

6. Toitlustamine

-Söögikoha menüü, köögi(tüübi) jms eripära, roogade valmistusviis.

-Jookide ning roogade valik, roogade sisaldus ja valmistusviis, arve sisu.

-Tellimus, üritused, menüü, erisoovide jms.

7. Tervis, enesetunne ja tervishoid

-Patsient, tervishoiutöötaja, raviteenused ja ravimid.

-Isiklik hügieen.

-Maksmistingimused ja kindlustuskatte, ravimid, info sildid, teated.

8. Vaba aeg ja ajaviide

-Vaba aja sisustamine (ja võimalused), tervislikud harrastused. Kultuuri-, lõbustus- ja spordiasutused, kultuuri- ja spordiüritused, harrastused, huvid ja meelelahutus ametlikud vastuvõtud ja külaskäik, meedia.

-Infootsingud, veebisuhtlus, kultuurihuvid, juhendid, kavalehed, üritused.

9. Transport ja reisimine, vaatamisväärsused

Transpordi ja reisimisega seotud valdkonnad, reisi- ja veoteenused. Info ja soovitused reiside ja matkade kohta.

Sõidupiletid, teenuse broneerimine, tee juhatamine. Reisielamus või reisikirjad.

Liiklus, töö- ja turismireisid.

Juhised, info

10. Keskkond, kohad, loodus, ilm

-Minu kodukoht, asukoht, tee juhatamine.

-Info maakaardilt, vaatamisväärsused, loomad, linnud, ilm, ilmateade, info piirkonna, asula, koha, loodusobjekti kohta, keskkonnakaitse, ilmaolud.

11. Kultuur ja keeled

-Teave kultuurisündmuste, esinejate jms kohta.

-Aeg, koht, pileti hind, esinejad,erinevad kultuurid ja keeled.

12. Olmeteenused ja kaubandus, teenindus

-Postiteenused, pangateenused, kindlustus, juuksur ja iluteenused, kingsepp, keemiline puhastus, pesumaja, poed, kaubanduskeskused side- ja infoteenused.

-Reklaam

-Side- ja infoteenused, soodustused, asututuse lahtioleku ajad jms. Maksmisviis ja maksetingimused.

-Kaup, teenus, klient, klienditeenindaja

13. Inimene, suhted ühiskonnas

-Sõber või sõpruskond, rühmitus, organisatsioon.

-Meeldejäävad sündmused.


7. Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus viiakse läbi Ida-Virumaa Autokooli ruumides aadressil Narva mnt. 40, Jõhvi.

Õppeklassid asuvad bussipeatusest 1–8 minuti kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid. Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid, dataprojektorid, valge magnettahvel, paljundusmasin, markerid, CD-mängija, õppematerjalid. On olemas ka kohvinurk. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib koolituse läbiviimiseks.


8. Õppematerjalide loend

Mare Kitsnik. Eesti keele õpik B1, B2. Tallinn 2012. Eesti keele õppekomplekt B1, B2 + kuulamistekstid. http://portaal.eki.ee/keskkond.

Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti Keele Õpik.

Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut. Eesti Keele Sihtasutus (2014 ).

EKKR 2007 = Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross. Eesti keele käsiraamat. Tallinn: Eesti Keele sihtasutus.

Hausenberg, Anu-Reet, Marju Ilves, Annekatrin Kaivapalu, Krista Kerge, Katrin Kern, Mare Kitsnik, Ingrid Krall, Karin Rummo, Tiina Rüütmaa (2008). Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2-taseme eesti keele oskus. Tallinn: REKK.

Bašurov, Vladimir (2008). Eesti-vene ja vene-eesti väike vormiõpetussõnastik (VVÕS) vanemale astmele ja täiskasvanule. Tallinn.

Saarso, Kristi (2000). Sõnavara õpetamine. Keeleõpetaja metoodikavihik. Tallinn: TEA Kirjastus.

Pool, Raili (2006). Eesti keele sihitise ja rektsiooni harjutusi. Tartu: TÜ Kirjastus.

Kerge, Krista (2006). Ametlik viisakus ja kultuur. – Õiguskeel 2, 3–8

Iseseisev töö toimub osaliselt ka e-õppe keskkonnas:

http://www. Keeleklikk.ee

http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b2-tasemel, http://www.kutsekeel.ee/ ning http://web.meis.ee/testest

Iseseisva töö üheks osaks on ka õppematerjalide kuulamine. Õppijad kasutavad ka http://portaal.eki.ee/ keskkonda sõnastikke kasutamisel.


9. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid.

Hindamisel lähtume B1-taseme testikomplekti sooritusest. Allikad: http://web.meis.ee/testest/ ja http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid.

Õpingute lõpetamise eelduseks on aktiivne osalemine koolitusel ning B1-taseme testide vähemalt 60% sooritamine.

Taseme test põhineb riiklikel tasemetestidel ja hindamisskaalal. Väljastame õppijale tõendi täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui isik ei ole läbinud koolitust täies mahus või ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Väljastame õppijale tunnistuse täienduskoolituse lõpetamise kohta juhul, kui õppija on läbinud koolituse täies mahus ning saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Peame tunnistuste ja tõendite registrit ning tunnistustele ja tõenditele on märgitud kõik Täiendkoolise standardi § 3 sätestatud nõuded.


10. Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon

1. Jelena Ohakas: kõrgharidus.

Lõpetas: Tartu Riiklik Ülikool (1981).

Eriala: Filoloog, vene keele ja kirjanduse õpetaja.

Lõpetas: Talllinna Pedagoogikaülikool (1995).

Eriala: Vene kooli eesti keele õpetaja.

2. Kersti Kuslap: kõrgharidus.

Lõpetas: Tartu Ülikool Narva Kolledž (2002).

Eriala: Eesti keel teise keelena.

3. Karin Sokolova: kõrgharidus.

Lõpetas: Narva Kõrgkool (1998).

Eriala: Eesti keele õpetaja.

Lõpetas: Tallinna Pedagoogikaülikool (2001).

Eriala: Eesti keele õpetaja.

Kõik õpetajad on pika tööstaažiga (15-27.a ) täiskasvanute koolitajad, valdavad tänapäevast õppemetoodikat.


Õppekava kinnitamise aeg: 20.05.2016


 
INFO

Meist
MTÜ Ida-Virumaa Koolitus
Reg. nr. 80050271
Ida-Virumaa Autokool OÜ
Reg. nr. 10518040
SWEDBANK а/а EE162200001120022433

Kontor avatud:
E-R 10.00 – 17.00

ADRESS
Narva mnt. 40, 41536, Jõhvi
ivkoolitus@gmail.com
+(372) 33 52 154
+(372) 56 624 640
+(372) 55 500 692
+(372) 53 232 586
© MTÜ Ida-Virumaa Koolitus