MTÜ Ida-Virumaa Autokool
Keelekursused


Valitud õppesuuna üksikasjad

 

Õppeasutus: MTÜ IDA-VIRUMAA KOOLITUS

Õppeasutuse kood: 80050271

E-mail: ivkoolitus@gmail.com

Koolituse nimetus : Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav individuaalne kursus


Maksumus käibemaksuga : 2155

 

Alates 18.11.2022 Töötukassa õppekaarti ei rahasta.

Koolituse kogumaht 120 tundi, millest 80 on auditorise ja praktilise töö tunnid.


Maksumus osaleja kohta (hinnad sisaldavad käibemaksu):

– individuaalõpe 80 ak.t.: 29,70/1 ak.t +35 õpik/töövihik - 2411 EUR


1.Õppekava nimetus

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.


2.Õppekavarühm

Võõrkeeled ja –kultuurid. Eesti keel võõrkeelena Õppetöö toimub vene ja eesti keele baasil.

Sihtrühm: täiskasvanud. (Projektis vastavalt projekti tingimustele).

Õppekava koostamisel oleme järginud Keeleseaduse Lisas 1 sätestatud A2 keeleoskustaseme kirjeldust ning Euroopa Keelemapi A2-taseme keeleoskuse kirjeldust „Iseseisev keelekasutaja. A2-taseme eesti keele oskus“.


3.Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija

• mõistab lühikeste, lihtsate ja selgelt esitatud tekstide põhi sisu

• oskab lihtsal viisil ning üldsõnaliselt väljenduda igapäevateemadel või oma huvivaldkonna teemade piires

• mõistab lühikesi, lihtsaid tekste ja isiklikke kirju

• mõistab lihtsamat infot teleuudistes

• oskab kirjutada lühikesi lauseid igapäevastel teemadel


Koolituse eesmärgid

A2-taseme keeleoskuse omandamine vastavalt keeleseaduse Lisas 1 sätestatud keeleoskustaseme A2 kirjeldusele, Euroopa Keelemapi A2-taseme keeleoskuse kirjeldusele „Iseseisev keelekasutaja. A2-taseme eesti keele oskus“ ning eesti keele A2- taseme eksami sooritamiseks ettevalmistamine.


Õppemeetodid

A2-taseme õpe tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.


4. Õpingute alustamise tingimused

1.A2-tasemel kursustel osalemiseks on eelduseks A1-tasemel keeleoskus.

2. Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test ning läbitud vestlus.

3.Testi ning vestluse põhjal hindame kohapeal õpilase vastavustA1-tasemele.


5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal

Õppe kogumaht 120 tundi, millest auditoorse töö osakaal on 80 tundi ja iseseisva töö osakaal 40 tundi.

Iseseisva töö puhul õppija kuulab audiomaterjale, teeb teste, kirjutab etteantud teemal.

Koolitus toimub 2-3 korda nädalas 2–3 akadeemilist tundi korraga ning kestab vastavalt 2-4 kuud.


6. Õppe sisu

1. Mina ja teised

-Isikuandmed, tutvumine, end esitlemine

-Välimus, iseloom, kodu, töö

-Haridus, elukutse, hobid, huvid

2. Elukutse, amet, töö

-Koolid, töökoht,

-Minu päev, tööülesanded, CV

3. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht

-Eluase, koduümbrus

-Pereelu, majapidamine, kodusisustus

-Olmetingimused, külalised (lähen külla,võtan külalisi vastu)

4. Enesetunne, tervis ja heaolu

-Tervislik seisund, arsti vastuvõtt, apteek, infoleht (info ravimite kohta)

-Registratuur (info arsti vastuvõtuaegade kohta)

-Minu ja mu lähedase tervislik seisund

5. Vaba aeg, meelelahutus

-Minu harrastused, hobi, huvialad

-Meelelahutusüritused, tähtpäevad

-Piletid, hinnad, kellaaeg

6. Teenindus

-Ameti- ja teenindusasutused

-Teenindusasutused, nende asukohad, lahtiolekuajad, teenuse liigid ja hinnad

-Suhtlemine ametiasutustega

-Toiminguid pangas, postkontoris, juuksuris jm

-Teenusetutvustus, juhendid ja siltide põhisisu.

7. Sisseostud, hinnad

-Poodide asukohad ja lahtiolekuajad

-Ostud, kaupade hind ja kvaliteet, mõõdud, hulk

-Sooduspakkumine, klienditeenindus

8. Söök ja jook

-Igapäevased toitumisharjumused

-Söögi- ja joogikohad, juhatame teed, lahtiolekuajad, hinnaklass, päevapakkumine, retseptid

-Laua broneerimine restoranis, menüü tellimine

-Maksmine: sularahas, pangakaardiga

9. Keskkond, kohad, loodus, ilm

-Minu kodukoht, asukoht, tee juhatamine

-Info maakaardilt, vaatamisväärsused, loomad, linnud, ilm,ilmateade

10. Kultuur ja keeled

-Kultuurisündmused, aeg, koht, piletihind, esinejad

-Keeleoskus, praktiseerimisvõimalus

11. Reisimine, transport, vaatamisväärsused

-Ühistranspordi sõiduplaan, sõidupileti tellimine, sõidu sihtpunkt, toa, numbri broneerimine, tee juhatamine, giidi tellimine

-Transpordi tellimine, vaatamisväärsustega tutvumine, postkaardi saatmine

12. Inimene, suhted

-Inimese kirjeldamine: iseloom, välimus, riietus, eelistused, sõprus jm

-lühikesed sõnumid ja teated


7. Õppekeskkonna kirjeldus


Õppeklassid asuvad bussipeatusest 1–8 minuti kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid. Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid õpetajale, dataprojektorid, valge magnettahvel, paljundusmasin, markerid, CD-mängija, õppematerjalid. On olemas ka kohvinurk. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib koolituse läbiviimiseks.


8. Õppematerjalide loend

Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. Kiri-Mari kirjastus. 2015.

Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp (2006 ). Naljaga pooleks. Eesti keele õppekomplekt A2-tasemele.Iduleht OÜ.

Alp, Pilvi, Pille Reins, Hille Pajupuu (2002). Eesti keele algtaseme test. Tallinn: REKK.

Tere jälle! A1-A2 ( 2012 ). Puśkini instituut.

Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut. Eesti Keele Sihtasutus (2014 ).

Aavo Valmis, Lembetar Valmis. Lihtne eesti keele grammatika TEA kirjastus. Tallinn. 2001.Iseseisev töö toimub osaliselt ka e-õppe keskkonnas: http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b2-tasemel, http://www.kutsekeel.ee/ ning http://web.meis.ee/testest

Iseseisva töö üheks osaks on ka õppematerjalide kuulamine.Õppijad kasutavad ka http://portaal.eki.ee/ keskkonda sõnastikke kasutamisel.


9. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid.

Hindamisel lähtume A2-taseme testikomplekti sooritusest. Allikad: http://web.meis.ee/testest/ ja http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid . Õpingute lõpetamise eelduseks on aktiivne osalemine koolitusel ning A2-taseme testide vähemalt 60% sooritamine.

Taseme test põhineb riiklikel tasemetestidel ja hindamisskaalal. Väljastame õppijale tõendi täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui isik ei ole läbinud koolitust täies mahus või ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Väljastame õppijale tunnistuse täienduskoolituse lõpetamise kohta juhul, kui õppija on läbinud koolituse täies mahus ning saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Peame tunnistuste ja tõendite registrit ning tunnistustele ja tõenditele on märgitud kõik Täiendkoolise standardi § 3 sätestatud nõuded.


10. Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon

1. Jelena Ohakas: kõrgharidus.

Lõpetas: Tartu Riiklik Ülikool (1981)

Eriala: Filoloog, vene keele ja kirjanduse õpetaja

Lõpetas: Talllinna Pedagoogikaülikool (1995)

Eriala: Vene kooli eesti keele õpetaja

2. Kersti Kuslap: kõrgharidus.

Lõpetas: Tartu Ülikool Narva Kolledž (2002)

Eriala : Eesti keel teise keelena.

3. Karin Sokolova: kõrgharidus

Lõpetas: Narva Kõrgkool (1998)

Eriala: Eesti keele õpetaja

Lõpetas: Tallinna Pedagoogikaülikool (2001)

Eriala: Eesti keele õpetaja

Kõik õpetajad on pika tööstaažiga (15-27.a ) täiskasvanute koolitajad, valdavad tänapäevast õppemetoodikat.

 
INFO

Meist
MTÜ Ida-Virumaa Koolitus
Reg. nr. 80050271
Ida-Virumaa Autokool OÜ
Reg. nr. 10518040
SWEDBANK а/а EE162200001120022433

Kontor avatud:
E-R 10.00 – 17.00

ADRESS
Narva mnt. 40, 41536, Jõhvi
ivkoolitus@gmail.com
+(372) 33 52 154
+(372) 56 624 640
+(372) 55 500 692
+(372) 53 232 586
© MTÜ Ida-Virumaa Koolitus