Keelekursused


Valitud õppesuuna üksikasjad

 

Õppeasutus: MTÜ IDA-VIRUMAA KOOLITUS

Õppeasutuse kood: 80050271

E-mail: ivkoolitus@gmail.com

Koolituse nimetus : Inglise keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus


Maksumus käibemaksuga : 2015€

 

  Maksumus osaleja kohta (hinnad sisaldavad käibemaksu): grupp (3-12 in) 150 ak.t :13,20 + 35 õpik/töövihik - 2015 EUR

  Õppekavarühmad Keeleõpe

  Õppetöö toimub vene ja eesti keele baasil. Sihtrühm: Keskkooli õpilased, üliõpilased, täiskasvanud õppijad. Õpperühma suurus - individuaalõpe.

  Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija Iga koolituse edukalt läbinu oskab järgmist:

  • saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, kool, vaba aeg jne; saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust.
  • saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või oma töö või huvialadega seotud sõnadest.
  • oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval või teda puudutaval teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused.
  • oskab lihtsate lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi. Oskab esitada oma vaateid, lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane, kuid argumenteeritud väitluses jääb veel hätta. Oskab edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu.
  • oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või talle huvi pakkuval teemal. Oskab kirjutada isiklikku või lihtsat ametlikku kirja.
   Koolituse eesmärgid Omandada inglise keele oskus B1-tasemel, mis võimaldab enamasti ingliskeelses keskkonnas hakkama saada.

   Koolituse tulemusel õppija omab ettevalmistust B1-taseme eksami sooritamiseks. B1-taseme õpieesmärk on saavutada igakülgne iseseisvaks toimetulekuks vajalik inglise keele oskus. Luua eeldused keeleoskuse edenemiseks B1-tasemele. Suhtluspädevuse saavutamine, osaoskuste (lugemine, rääkimine, kuulamine, kirjutamine) arendamine, emakeelekõnelejaga sarnase keeleoskuse saavutamine.

   Eesmärk B1 -taseme saavutamine.

   Õppemeetodid B1-taseme õpe tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.

   Õpingute alustamise tingimused B1-tasemel kursustel osalemiseks on eelduseks A2-tasemel keeleoskus. Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test, milles kontrollitakse kõiki nelja osaoskust ning läbitud vestlus. Testi ning vestluse põhjal hindame kohapeal õpilase vastavust A2-tasemele.

  Õppe kogumaht sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal
  Õppe kogumaht 200 tundi, millest auditoorse töö osakaal on 150 tundi ja iseseisva töö osakaal 50 tundi. Iseseisva töö käigus omandatakse sõnavara, kinnistatakse auditoorse töö käigus õpitut, kasutatakse elava keelekeskkonna võimalusi keeleoskuse arendamiseks. Kasutusel on suhtlus- ja arutlusülesanded, probleemülesanded, rollimängud, infolüngaga ülesanded, paaris- ja rühmatöö, ajurünnak, väitlus, loovülesanded. Õppija kuulab audiomaterjale, teeb teste, kirjutab etteantud teemal. Koolitus toimub 2 - 3 korda nädalas 2–4 akadeemilist tundi korraga ning kestab vastavalt 3–5 kuud.

   Õppe sisu

 1. Endast ja teistest rääkimine. Põhjalik enda ja teiste tutvustus, kasutades tiitleid. Pere ja suguvõsa tavad.Perekonna koosseis. Hariduse, elukutse, ameti, huvivaldkondade tutvustus.
 2. Haridus. Haridusasutused, kirjalik ja suuline info. Haridus- ja kooliportaal. Õpetatavad ained, probleemid.
 3. Elukutse, amet, töö. Elukutsevalik, minu tööpäev ja juhtum tööl.Tööpakkumiskuulutused,tööotsimiskuulutused, intervjuu, CV kirjutamine, küsimused töö ja töötingimuste kohta. Ülemus, töötajad, töökohustused. Oma asutuse ja töökollektiivi tutvustus. Töötukassa.
 4. Eluase ja kodu. Hooldustööd, majapidamine, elamistingimused.
 5. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht. Pere elu kodus, tööl ja koolis (lasteaias). Igapäevaelu, kodu ja kodukoha kirjeldamine. Minu päev, külalised.
 6. Toitlustamine. Söögikoha menüü, köögi(tüübi) jms eripära, roogade valmistusviis. Jookide ning roogade valik, roogade sisaldus ja valmistusviis, arve sisu. Tellimus, üritused, menüü, erisoovide jms.
 7. Tervis, enesetunne ja tervishoid. Patsient, tervishoiutöötaja, raviteenused ja ravimid. Isiklik hügieen. Maksmistingimused ja kindlustuskatte, ravimid, info sildid, teated.
 8. Vaba aeg ja ajaviide. Vaba aja sisustamine (ja võimalused), tervislikud harrastused. Kultuuri-, lõbustus- ja spordiasutused, kultuuri- ja spordiüritused, harrastused, huvid ja meelelahutus ametlikud vastuvõtud ja külaskäik, meedia. Infootsingud, veebisuhtlus, kultuurihuvid, juhendid, kavalehed, üritused.
 9. Transport ja reisimine, vaatamisväärsused. Transpordi ja reisimisega seotud valdkonnad, reisi- ja veoteenused. Info ja soovitused reiside ja matkade kohta. Sõidupiletid, teenuse broneerimine, tee juhatamine. Reisielamus või reisikirjad. Liiklus, töö- ja turismireisid. Juhised, info
 10. Keskkond, kohad, loodus, ilm. Minu kodukoht, asukoht, tee juhatamine. Info maakaardilt, vaatamisväärsused, loomad, linnud, ilm, ilmateade, info piirkonna, asula, koha, loodusobjekti kohta, keskkonnakaitse, ilmaolud.
 11. Kultuur ja keeled. Teave kultuurisündmuste, esinejate jms kohta. Aeg, koht, pileti hind, esinejad,erinevad kultuurid ja keeled.
 12. Olmeteenused ja kaubandus, teenindus. Postiteenused, pangateenused, kindlustus, juuksur ja iluteenused, kingsepp, keemiline puhastus, pesumaja, poed, kaubanduskeskused side- ja infoteenused. Reklaam. Side- ja infoteenused, soodustused, asututuse lahtioleku ajad jms. Maksmisviis ja maksetingimused. Kaup, teenus, klient, klienditeenindaja
 13. Inimene, suhted ühiskonnas. Sõber või sõpruskond, rühmitus, organisatsioon. Meeldejäävad sündmused
 14. Grammatika: Oleviku ja mineviku ajavormid. Tuleviku väljendamine. Määrava ja umbmäärase artikli kasutamine. Passiiv. Tingimuslaused. Kaudne kõneviis. Eessõnad. Modaalverbid. Asesõnad. Küsisõnad. Omadussõnade võrdlus.

  Õppekeskkond: Auditoorium või online õpe. Õppekava teoreetiline osa viiakse läbi koolituskeskuse auditooriumis või veebikeskkonnas Zoom. Ruumid ja varustus vastavad tehnilise ohutuse ning sanitaar- ja hügieeninõuetele, samuti tuleohutuse ja elektriohutuse nõuetele. Zoomis osalemiseks on vajalik arvuti, nutitelefoni või tahvelarvuti ja püsiva internetiühenduse olemasolu.

  Õppeklassid asuvad Narva mnt. 40, Jõhvi, Kalevi tn.19 Kohtla-Järve ja Hariduse 1A, Sillamäe 1. korrusel. Koolituskeskus asub bussijaama läheduses (3-5 min kõndides), vahetus läheduses asub tasuta parkla autodele.

  Õpijate arv ühes grupis on 4-12 inimest.

   Õppematerjalide loend

   • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Elementary Student's Book with DVD-rom. 2013. Oxford University Press
   • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Elementary Workbook with CD-ROM. 2013. Oxford University Press
   • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Elementary Teacher's Book. 2013. Oxford University Press
   • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Pre-Intermediate Student's Book with DVD-rom. 2012. Oxford University Press
   • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Pre-Intermediate Workbook with CD-ROM. 2012. Oxford University Press
   • Latham-Koenig, C., Oxenden, C., English File Third Edition Pre-Intermediate Teacher's Book. 2012. Oxford University Press

  Hindamine ehk lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele, s.t. vastavalt hindamiskriteeriumile.

  Hindamismeetod ja hindamiskriteeriumid
  Kirjalik test(hõlmab läbitud teemasid) Õpija leiab igapäevasel teemal lugemis- ja kuulamistekstist üles vajaliku informatsiooni. Kasutab õpitud sünavara õiges vormis. Suudab etteantud igapäevasel teemal koostada lihtsa, seostud jutu ning täita enda kohta ankeeti. Suuline vestlus Õpija räägib kursustel läbitud teemadest. Oskab vastada küsimustele ja esitada ise küsimusi.
  Eksam on edukalt sooritatud, kui vähemalt 70% vastuseid on õiged.

  • 91% – 100% õigeid vastuseid – „5“ (suurepärane);
  • 81% – 90% õigeid vastuseid – „4“ (hea);
  • 70% – 80% õigeid vastuseid – „3“ (rahuldav).

   Väljastavad dokumendid

  • Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% ulatuses õppetundidest ja on saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
  • Tõend väljastatakse juhul, kui õppija on võtnud osa õppetööst kohapeal vähem kui 70% ulatuses või juhul, kui täitmata on üks või mitu muud kursuse lõpetamise jaoks vajalikku tingimust.
  • Tunnistus ja tõend vastavad Haridus- ja Teadusministeeriumi nõuetele (https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_taiendk_juhendmaterjal.pdf).

   Lektori kvalifikatsioon: Kursuse viivad läbi inglise keele kui võõrkeele õpetajad ning pikaajalise töökogemusega kõrgharidusega spetsialistid.

   Lektorid: https://ivkoolitus.ee/teachers.php

 
INFO

Meist
MTÜ Ida-Virumaa Koolitus
Reg. nr. 80050271
SWEDBANK а/а EE162200001120022433

Kontor avatud:
E-R 10.00 – 18.00

ADRESS
Narva mnt. 40, 41536, Jõhvi
ivkoolitus@gmail.com
+(372) 33 52 154
+(372) 56 624 640
+(372) 55 500 692
© MTÜ Ida-Virumaa Koolitus