MTÜ Ida-Virumaa Autokool
Keelekursused


Valitud õppesuuna üksikasjad

 

Õppeasutus: MTÜ IDA-VIRUMAA KOOLITUS

Õppeasutuse kood: 80050271

E-mail: ivkoolitus@gmail.com

Koolituse nimetus : Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus


Maksumus käibemaksuga : 2500€

 

Maksumus osaleja kohta (hinnad sisaldavad käibemaksu): grupp (5-12 in) 250 ak.t :9,86 + 35 õpik/töövihik - 2500 EUR

Õppekavarühmad: Keeleõpe
Õppetöö toimub vene ja eesti keele baasil. Sihtrühm:Keskkooli õpilased, üliõpilased, täiskasvanud õppijad. Õpperühma suurus on tavaliselt 8–10 inimest. Õppekava koostamisel oleme järginud Keeleseaduse Lisas 1 sätestatud B2 keeleoskustaseme kirjeldust ning Euroopa Keelemapi B2-taseme keeleoskuse kirjeldust „Iseseisev keelekasutaja. B2-taseme eesti keele oskus“.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija

 • Mõistab suhteliselt pika ja keeruka jutu põhisisu.
 • Oskab oma seisukohti väljendada ja põhjendada
 • Oskab ladusalt väljendada oma arvamust erinevatel teemadel s.h. ka erialastel teemadel nii suuliselt kui ka kirjalikult.
 • Oskab selgitada oma vaatenurka ning tuua välja nähtuste tugevaid ja nõrku külgi.
 • Saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest.
 • Oskab koostada kokkuvõtet, ülevaadet.

Koolituse eesmärgid: B2-taseme keeleoskuse omandamine vastavalt keeleseaduse Lisas 1 sätestatud keeleoskustaseme B2 kirjeldusele, Euroopa Keelemapi B2-taseme keeleoskuse kirjeldusele „Iseseisev keelekasutaja. B2-taseme eesti keele oskus“ ning eesti keele B2- taseme eksami sooritamiseks ettevalmistamine.

Koolituse tulemusel õppija omab ettevalmistust B2-taseme eksami sooritamiseks. Luua eeldused keeleoskuse edenemiseks B2-tasemele.

Õppemeetodid: B2-taseme õpe tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.

Õpingute alustamise tingimused B2-tasemel kursustel osalemiseks on eelduseks B1-tasemel keeleoskus. Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test, milles kontrollitakse kõiki nelja osaoskust ning läbitud vestlus. Testi ning vestluse põhjal hindame kohapeal õpilase vastavust B1-tasemele.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal

Õppe kogumaht 450 tundi, millest auditoorse töö osakaal on 250 tundi ja iseseisva töö osakaal 200 tundi.Iseseisva töö käigus omandatakse sõnavara, kinnistatakse auditoorse töö käigus õpitut, kasutatakse elava keelekeskkonna võimalusi keeleoskuse arendamiseks. Kasutusel on suhtlus- ja arutlusülesanded, probleemülesanded, rollimängud, infolüngaga ülesanded, paaris- ja rühmatöö, ajurünnak, väitlus, loovülesanded. Õppija kuulab audiomaterjale, teeb teste, kirjutab etteantud teemal.Koolitus toimub 2 x 3 korda nädalas 2–3 akadeemilist tundi korraga ning kestab vastavalt 4–7 kuud.

http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b2-tasemele, http://www.kutsekeel.ee/, http://web.meis.ee/testest/ tasemetestide keskkond.

Õppe sisu

 1. Endast ja teistest rääkimine. Suguvõsa ajalugu, päritolu. Sugupuu koostamine. Mina ja maailm. Kultuuride erinevused. Eri maade ja kultuuride kombed.
 2. Haridus. Haridussüsteem, koolivõrk, eriala õppimine ja õpetamine, päevateemad. Väitlus päevateemadel. Info õppe- ja päevakava, vajalike õppevahendite, koduülesannete sisu ja vormi jms kohta.
 3. Töö ja töösuhted Elukutse,amet. Vaba ametikoha täitmine ja kandidaatidega vestlemine.Töökoosolek või läbirääkimised.Probleemne olukord oma töökeskkonnas.Tööpakkumiskuulutus, vahendusfirmade teenus, tööotsijate andmepank.
 4. Tervis ja tervishoid. Ametikohased nõuanded ja juhendid, ravimite manustamine ning protseduuride läbiviimise kord. Tervist ja tervishoidu puudutavad vaated.Seisundi ning enesetunde kirjeldamine, võimalikud ohud ja eelised, arstiabi ning kindlustustoetus.
 5. Eluase ja kinnisvara. Kodu.Kinnisvarafirma teenused, ostu-, müügi- ja renditingimused, kaebused, ettepanekud. Müügi- ja rendiobjektide kirjeldus. Kinnisvaratehingutega ning kinnisvara haldamisega seotud info, asjaajamine panga ja kindlustusfirmaga.
 6. Toitlustamine. Söök ja jook, Ostud,hinnad. Igapäevased ja pidulikud toitumisharjumused, söögi- ja joogivalikud, lauakombed. Reklaami ja reklaamiviisi üle diskuteerimine, oma huvide eest seismine. Poekett, kaubamärgid, tootjad ja tooted. Söögi ja joogiga seonduvad nõuanded, retseptide jagamine, kaebuste esitamine. Söögi-joogi valik. Alkoholi tarbimise, toitumistavade jms teemadel arutelu.
 7. Transport ja reisimine. Vestlus kliendiga teenusega seotud teemadel, soovituste andmine. Kaebused, nende lahendamine. Sõiduki rike, abi kutsumine. Politseiga ja liikluskindlustusega suhtlemine. Teenuse kvaliteet, kaebused, juhised, info.
 8. Vaba aeg ja ajaviide. Meelelahutus.Raadio- ja telesaated, ajakirjandus,subtiitrid. Raamatud, filmid, kultuuri- ja spordiüritused, aja-rahakulu. Huvide, harrastuste ja meelelahutusviiside propageerimine, film, raamatud, kultuuri- ja spordi-üritus, vaba aja veetmisega seotud aja- ja rahakulu. Ilu- ja tarbekirjandus, veebisuhtlus ja info hankimine Internetist. Olmeteenused ja kaubandus, teenindus. Kaebused ja pretensioonid. Probleemide, murede lahendamine. Töömeetodi eelised, vahendite ja materjalide omadused. Asjakohane Interneti- ja telefonisuhtluse etiketi kasutamine. Vajalike dokumentide vormistamine. Ettepanekud, kaebused ja nõudmised.
 9. Keskkond, kohad, loodus, ilm. Keskkonna reostus ja -kaitse jm. Talgud. Mööda Eestimaad.
 10. Kultuur ja keeled. Eesti ja kultuur, teiste rahvuste kultuur. Kultuurierinevused. Emakeel, võõrkeel.
 11. Reisimine, transport, vaatamisväärsused. Reisieelistused. Lemmikkohad. Pretensioonid, nõuded, kaebused, reisibüroo, transpordifirma, hotellid.
 12. Inimene, suhted ühiskonnas. Kuulumine või mittekuulumine ühingusse, klubisse, rühmitusse vms. Info õiguste ja kohustuste kohta, ühiskondlikud suhted, probleemid jm.
 13. Poliitika, aktuaalsed sündmused. Erakonnad, nende poliitilised vaated ja seisukohad. Massimeedia, päevakajalised poliitilised sündmused, poliitiline vaidlus.
 14. Majandus- ja õigussuhted.Majandussüsteem ja õiguskord. Kodanike ja residentide põhiõigused ja kohustused. Info majanduselu aspektide kohta. Turvalisus, kuritegevus ja selle ennetamine jms.

Õppekeskkond: Auditoorium või online õpe. Õppekava teoreetiline osa viiakse läbi koolituskeskuse auditooriumis või veebikeskkonnas Zoom. Ruumid ja varustus vastavad tehnilise ohutuse ning sanitaar- ja hügieeninõuetele, samuti tuleohutuse ja elektriohutuse nõuetele. Zoomis osalemiseks on vajalik arvuti, nutitelefoni või tahvelarvuti ja püsiva internetiühenduse olemasolu.

Õppeklassid asuvad Narva mnt. 40, Jõhvi, Kalevi tn.19 Kohtla-Järve ja Hariduse 1A, Sillamäe 1. korrusel. Koolituskeskus asub bussijaama läheduses (3-5 min kõndides), vahetus läheduses asub tasuta parkla autodele.

Õppematerjalide loend

 • Mare Kitsnik. Eesti keele õpik, B1, B2 + CD. Tallinn. 2012. kuulamistekstid. http://portaal.eki.ee/keskkond.
 • Valmis, A., Valmis, L. 2004. Eesti keele harjutusvara koos võtmega. TEA Kirjastus
 • Hausenberg, A.-R., Ilves, M. 2008. Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2–taseme eesti keele oskus. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.
 • Pesti, M., Ahi, H. 2006. T nagu Tallinn. Eesti keele õppekomplekt kesktasemele. TEA Kirjastus.
 • Sooneste, M. 2005. Eesti keele harjutusvara kesk- ja kõrgtasemele. Varrak.
 • Kitsnik, M., Kingisepp, L. 2002. Avatud uksed. Eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele. TEA Kirjastus.
 • V. Muhel. Vene-eesti sõnaraamat. Eesti Riiklik kirjastus. Tallinn. 1963
 • H. Leemets, A. Linnas, G. Kaarma, I. Külmoja, A. Õim, T. Lagle. Eesti-vene õppesõnastik. Teine, parandatud ja täiendatud trükk. Valgus. Tallinn. 1990
 • Iseseisev töö toimub osaliselt ka e-õppe keskkonnas:
 • http://www. Keeleklikk.ee
 • http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b2-tasemel, http://www.kutsekeel.ee/ ning http://web.meis.ee/testest
 • Iseseisva töö üheks osaks on ka õppematerjalide kuulamine. Õppijad kasutavad ka http://portaal.eki.ee/ keskkonda sõnastikke kasutamisel.

  Hindamine ehk lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele, s.t. vastavalt hindamiskriteeriumile.

Hindamismeetod ja hindamiskriteeriumid
Kirjalik test(hõlmab läbitud teemasid) Õppija leiab igapäevasel teemal lugemis- ja kuulamistekstist üles vajaliku informatsiooni. Kasutab õpitud sõnavara õiges vormis. Suudab etteantud igapäevasel teemal koostada lihtsa, seostud jutu ning täita enda kohta ankeeti. Suuline vestlus Õppija räägib kursustel läbitud teemadest. Oskab vastata küsimustele ja esitada ise küsimusi.
Eksam on edukalt sooritatud, kui vähemalt 70% vastuseid on õiged.

 • 91% – 100% õigeid vastuseid – „5“ (suurepärane);
 • 81% – 90% õigeid vastuseid – „4“ (hea);
 • 70% – 80% õigeid vastuseid – „3“ (rahuldav).

  Väljastavad dokumendid

 • Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% ulatuses õppetundidest ja on saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
 • Tõend väljastatakse juhul, kui õppija on võtnud osa õppetööst kohapeal vähem kui 70% ulatuses või juhul, kui täitmata on üks või mitu muud kursuse lõpetamise jaoks vajalikku tingimust.
 • Tunnistus ja tõend vastavad Haridus- ja Teadusministeeriumi nõuetele (https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_taiendk_juhendmaterjal.pdf).

  Lektori kvalifikatsioon: Kursuse viivad läbi eesti keele kui võõrkeele õpetajad ning pikaajalise töökogemusega kõrgharidusega spetsialistid.

  Lektorid: https://ivkoolitus.ee/teachers.php

 
INFO

Meist
MTÜ Ida-Virumaa Koolitus
Reg. nr. 80050271
Ida-Virumaa Autokool OÜ
Reg. nr. 10518040
SWEDBANK а/а EE162200001120022433

Kontor avatud:
E-R 10.00 – 17.00

ADRESS
Narva mnt. 40, 41536, Jõhvi
ivkoolitus@gmail.com
+(372) 33 52 154
+(372) 56 624 640
+(372) 55 500 692
+(372) 53 232 586
© MTÜ Ida-Virumaa Koolitus