Keelekursused


Valitud õppesuuna üksikasjad

 

Õppeasutus: MTÜ IDA-VIRUMAA KOOLITUS

Õppeasutuse kood: 80050271

E-mail: ivkoolitus@gmail.com

Koolituse nimetus : Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus


Maksumus käibemaksuga : 1500€

 

Maksumus osaleja kohta (hinnad sisaldavad käibemaksu): grupp (4-12 in) 200 ak.t :9,76 + 35 õpik/töövihik - 1500 EUR

Õppekavarühmad Keeleõpe
Õppetöö toimub vene ja eesti keele baasil. Sihtrühm: Keskkooli õpilased, üliõpilased, täiskasvanud õppijad. Õpperühma suurus on tavaliselt 8–10 inimest. (Projektis vastavalt projekti tingimustele).Õppekava koostamisel oleme järginud Keeleseaduse Lisas 1 sätestatud B1 keeleoskustaseme kirjeldust ning Euroopa Keelemapi B1-taseme keeleoskuse kirjeldust „Iseseisev keelekasutaja. B1-taseme eesti keele oskus“.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija

 • Mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, vaba aeg jne;
 • Koostab lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal;
 • Kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendab ja selgitab oma seisukohti ja plaane;
 • Mõistab igapäevaelus (tööl, koolis, vabal ajal) regulaarselt korduvate teemade peamist mõtet ja olulisemaid üksikasju;
 • Suudab üldjoontes jälgida lühikest otsesõnalist juttu tuttaval teemal, kui kõneldakse kirjakeeles ja hääldus on selge;
 • Mõistab olulisemat ka pikemast kirjakeelsest jutust, kui räägitakse tavapärasest aeglasemalt. Paremaks mõistmiseks vajab ajuti kordamist või üleküsimuse võimalust;

  Koolituse eesmärgid B1-taseme keeleoskuse omandamine vastavalt keeleseaduse Lisas 1 sätestatud keeleoskustaseme B1 kirjeldusele, Euroopa Keelemapi B1-taseme keeleoskuse kirjeldusele „Iseseisev keelekasutaja. B1-taseme eesti keele oskus“ ning eesti keele B1-taseme eksami sooritamiseks ettevalmistamine.

  Koolituse tulemusel õppija omab ettevalmistust B1-taseme eksami sooritamiseks. B1-taseme õpieesmärk on saavutada igakülgne iseseisvaks toimetulekuks vajalik eesti keele oskus. Luua eeldused keeleoskuse edenemiseks B1-tasemele. Suhtluspädevuse saavutamine, osaoskuste (lugemine, rääkimine, kuulamine, kirjutamine) arendamine, emakeelekõnelejaga sarnase keeleoskuse saavutamine.

  Õppemeetodid B1-taseme õpe tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.

  Õpingute alustamise tingimused B1-tasemel kursustel osalemiseks on eelduseks A2-tasemel keeleoskus. Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test, milles kontrollitakse kõiki nelja osaoskust ning läbitud vestlus. Testi ning vestluse põhjal hindame kohapeal õpilase vastavust A2-tasemele.

Õppe kogumaht sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal
Õppe kogumaht 200 tundi, millest auditoorse töö osakaal on 150 tundi ja iseseisva töö osakaal 50 tundi. Iseseisva töö käigus omandatakse sõnavara, kinnistatakse auditoorse töö käigus õpitut, kasutatakse elava keelekeskkonna võimalusi keeleoskuse arendamiseks. Kasutusel on suhtlus- ja arutlusülesanded, probleemülesanded, rollimängud, infolüngaga ülesanded, paaris- ja rühmatöö, ajurünnak, väitlus, loovülesanded. Õppija kuulab audiomaterjale, teeb teste, kirjutab etteantud teemal. Koolitus toimub 2 x 3 korda nädalas 2–3 akadeemilist tundi korraga ning kestab vastavalt 4–7 kuud.

  http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b1-tasemele, http://www.kutsekeel.ee/, http://web.meis.ee/testest/ tasemetestide keskkond.

  Õppe sisu

 1. Endast ja teistest rääkimine. Põhjalik enda ja teiste tutvustus, kasutades tiitleid. Pere ja suguvõsa tavad.Perekonna koosseis. Hariduse, elukutse, ameti, huvivaldkondade tutvustus.
 2. Haridus. Haridusasutused, kirjalik ja suuline info. Haridus- ja kooliportaal. Õpetatavad ained, probleemid.
 3. Elukutse, amet, töö. Elukutsevalik, minu tööpäev ja juhtum tööl.Tööpakkumiskuulutused,tööotsimiskuulutused, intervjuu, CV kirjutamine, küsimused töö ja töötingimuste kohta. Ülemus, töötajad, töökohustused. Oma asutuse ja töökollektiivi tutvustus. Töötukassa.
 4. Eluase ja kodu. Hooldustööd, majapidamine, elamistingimused.
 5. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht. Pere elu kodus, tööl ja koolis (lasteaias). Igapäevaelu, kodu ja kodukoha kirjeldamine. Minu päev, külalised.
 6. Toitlustamine. Söögikoha menüü, köögi(tüübi) jms eripära, roogade valmistusviis. Jookide ning roogade valik, roogade sisaldus ja valmistusviis, arve sisu. Tellimus, üritused, menüü, erisoovide jms.
 7. Tervis, enesetunne ja tervishoid. Patsient, tervishoiutöötaja, raviteenused ja ravimid. Isiklik hügieen. Maksmistingimused ja kindlustuskatte, ravimid, info sildid, teated.
 8. Vaba aeg ja ajaviide. Vaba aja sisustamine (ja võimalused), tervislikud harrastused. Kultuuri-, lõbustus- ja spordiasutused, kultuuri- ja spordiüritused, harrastused, huvid ja meelelahutus ametlikud vastuvõtud ja külaskäik, meedia. Infootsingud, veebisuhtlus, kultuurihuvid, juhendid, kavalehed, üritused.
 9. Transport ja reisimine, vaatamisväärsused. Transpordi ja reisimisega seotud valdkonnad, reisi- ja veoteenused. Info ja soovitused reiside ja matkade kohta. Sõidupiletid, teenuse broneerimine, tee juhatamine. Reisielamus või reisikirjad. Liiklus, töö- ja turismireisid. Juhised, info
 10. Keskkond, kohad, loodus, ilm. Minu kodukoht, asukoht, tee juhatamine. Info maakaardilt, vaatamisväärsused, loomad, linnud, ilm, ilmateade, info piirkonna, asula, koha, loodusobjekti kohta, keskkonnakaitse, ilmaolud.
 11. Kultuur ja keeled. Teave kultuurisündmuste, esinejate jms kohta. Aeg, koht, pileti hind, esinejad,erinevad kultuurid ja keeled.
 12. Olmeteenused ja kaubandus, teenindus. Postiteenused, pangateenused, kindlustus, juuksur ja iluteenused, kingsepp, keemiline puhastus, pesumaja, poed, kaubanduskeskused side- ja infoteenused. Reklaam. Side- ja infoteenused, soodustused, asututuse lahtioleku ajad jms. Maksmisviis ja maksetingimused. Kaup, teenus, klient, klienditeenindaja
 13. Inimene, suhted ühiskonnas. Sõber või sõpruskond, rühmitus, organisatsioon. Meeldejäävad sündmused.

Õppekeskkond: Auditoorium või online õpe. Õppekava teoreetiline osa viiakse läbi koolituskeskuse auditooriumis või veebikeskkonnas Zoom. Ruumid ja varustus vastavad tehnilise ohutuse ning sanitaar- ja hügieeninõuetele, samuti tuleohutuse ja elektriohutuse nõuetele. Zoomis osalemiseks on vajalik arvuti, nutitelefoni või tahvelarvuti ja püsiva internetiühenduse olemasolu.

Õppeklassid asuvad Narva mnt. 40, Jõhvi, Kalevi tn.19 Kohtla-Järve ja Hariduse 1A, Sillamäe 1. korrusel. Koolituskeskus asub bussijaama läheduses (3-5 min kõndides), vahetus läheduses asub tasuta parkla autodele.

  Õppematerjalide loend

 • Mare Kitsnik. Eesti keele õpik B1, B2. Tallinn 2012. Eesti keele õppekomplekt B1, B2 + kuulamistekstid. http://portaal.eki.ee/keskkond.
 • Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti Keele Õpik.
 • Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut. Eesti Keele Sihtasutus (2014 ).
 • EKKR 2007 = Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross. Eesti keele käsiraamat. Tallinn: Eesti Keele sihtasutus.
 • Hausenberg, Anu-Reet, Marju Ilves, Annekatrin Kaivapalu, Krista Kerge, Katrin Kern, Mare Kitsnik, Ingrid Krall, Karin Rummo, Tiina Rüütmaa (2008). Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2-taseme eesti keele oskus. Tallinn: REKK.
 • Bašurov, Vladimir (2008). Eesti-vene ja vene-eesti väike vormiõpetussõnastik (VVÕS) vanemale astmele ja täiskasvanule. Tallinn.
 • Saarso, Kristi (2000). Sõnavara õpetamine. Keeleõpetaja metoodikavihik. Tallinn: TEA Kirjastus.
 • Pool, Raili (2006). Eesti keele sihitise ja rektsiooni harjutusi. Tartu: TÜ Kirjastus.
 • Kerge, Krista (2006). Ametlik viisakus ja kultuur. – Õiguskeel 2, 3–8
 • Iseseisev töö toimub osaliselt ka e-õppe keskkonnas:
 • http://www. Keeleklikk.ee
 • http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b2-tasemel, http://www.kutsekeel.ee/ ning http://web.meis.ee/testest
 • Iseseisva töö üheks osaks on ka õppematerjalide kuulamine. Õppijad kasutavad ka http://portaal.eki.ee/ keskkonda sõnastikke kasutamisel.

 • Hindamine ehk lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele, s.t. vastavalt hindamiskriteeriumile.

Hindamismeetod ja hindamiskriteeriumid
Kirjalik test(hõlmab läbitud teemasid) Õpija leiab igapäevasel teemal lugemis- ja kuulamistekstist üles vajaliku informatsiooni. Kasutab õpitud sünavara õiges vormis. Suudab etteantud igapäevasel teemal koostada lihtsa, seostud jutu ning täita enda kohta ankeeti. Suuline vestlus Õpija räägib kursustel läbitud teemadest. Oskab vastada küsimustele ja esitada ise küsimusi.
Eksam on edukalt sooritatud, kui vähemalt 70% vastuseid on õiged.

 • 91% – 100% õigeid vastuseid – „5“ (suurepärane);
 • 81% – 90% õigeid vastuseid – „4“ (hea);
 • 70% – 80% õigeid vastuseid – „3“ (rahuldav).

  Väljastavad dokumendid

 • Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% ulatuses õppetundidest ja on saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
 • Tõend väljastatakse juhul, kui õppija on võtnud osa õppetööst kohapeal vähem kui 70% ulatuses või juhul, kui täitmata on üks või mitu muud kursuse lõpetamise jaoks vajalikku tingimust.
 • Tunnistus ja tõend vastavad Haridus- ja Teadusministeeriumi nõuetele (https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_taiendk_juhendmaterjal.pdf).

  Lektori kvalifikatsioon: Kursuse viivad läbi eesti keele kui võõrkeele õpetajad ning pikaajalise töökogemusega kõrgharidusega spetsialistid.

  Lektorid: https://ivkoolitus.ee/teachers.php


 
INFO

Meist
MTÜ Ida-Virumaa Koolitus
Reg. nr. 80050271
SWEDBANK а/а EE162200001120022433

Kontor avatud:
E-R 10.00 – 18.00

ADRESS
Narva mnt. 40, 41536, Jõhvi
ivkoolitus@gmail.com
+(372) 33 52 154
+(372) 56 624 640
+(372) 55 500 692
© MTÜ Ida-Virumaa Koolitus