Keelekursused


Valitud õppesuuna üksikasjad

 

Õppeasutus: MTÜ IDA-VIRUMAA KOOLITUS

Õppeasutuse kood: 80050271

E-mail: ivkoolitus@gmail.com

Koolituse nimetus : Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus


Maksumus käibemaksuga : 1835€

 

Maksumus osaleja kohta (hinnad sisaldavad käibemaksu): grupp (4-10 in) 200 ak.t :9,00 + 35 õpik/töövihik - 1835 EUR

Õppekavarühmad: Keeleõpe.
Õppetöö toimub vene ja eesti keele baasil. Sihtrühm: Keskkooli õpilased, üliõpilased, täiskasvanud õppijad. Õpperühma suurus on tavaliselt 4–10 inimest. (Projektis vastavalt projekti tingimustele). Õppekava koostamisel oleme järginud Keeleseaduse Lisas 1 sätestatud A2 keeleoskustaseme kirjeldust ning Euroopa Keelemapi A2-taseme keeleoskuse kirjeldust „Iseseisev keelekasutaja. A2-taseme eesti keele oskus“.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija

 • mõistab lühikeste, lihtsate ja selgelt esitatud tekstide põhi sisu
 • oskab lihtsal viisil ning üldsõnaliselt väljenduda igapäevateemadel või oma huvivaldkonna teemade piires
 • mõistab lühikesi, lihtsaid tekste ja isiklikke kirju
 • mõistab lihtsamat infot teleuudistes
 • oskab kirjutada lühikesi lauseid igapäevastel teemadel

Koolituse eesmärgid: A2-taseme keeleoskuse omandamine vastavalt keeleseaduse Lisas 1 sätestatud keeleoskustaseme A2 kirjeldusele, Euroopa Keelemapi A2-taseme keeleoskuse kirjeldusele „Iseseisev keelekasutaja. A2-taseme eesti keele oskus“ ning eesti keele A2- taseme eksami sooritamiseks ettevalmistamine.

Õppemeetodid: A2-taseme õpe tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.

Õpingute alustamise tingimused: A2-tasemel kursustel osalemiseks on eelduseks A1-tasemel keeleoskus. Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test ning läbitud vestlus. Testi ning vestluse põhjal hindame kohapeal õpilase vastavustA1-tasemele.

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal
Õppe kogumaht 250 tundi, millest auditoorse töö osakaal on 200 tundi ja iseseisva töö osakaal 50 tundi. Iseseisva töö puhul õppija kuulab audiomaterjale, teeb teste, kirjutab etteantud teemal. Koolitus toimub 2-3 korda nädalas 2–3 akadeemilist tundi korraga ning kestab vastavalt 3–5 kuud.

Õppe sisu:

 1. Mina ja teised. Isikuandmed, tutvumine, end esitlemine. Välimus, iseloom, kodu, töö. Haridus, elukutse, hobid, huvid.
 2. Elukutse, amet, töö. Koolid, töökoht, Minu päev, tööülesanded, CV,
 3. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht. Eluase, koduümbrus. Pereelu, majapidamine, kodusisustus. Olmetingimused, külalised (lähen külla,võtan külalisi vastu)
 4. Enesetunne, tervis ja heaolu. Tervislik seisund, arsti vastuvõtt, apteek, infoleht (info ravimite kohta). Registratuur (info arsti vastuvõtuaegade kohta).Minu ja mu lähedase tervislik seisund.
 5. Vaba aeg, meelelahutus. Minu harrastused, hobi, huvialad. Meelelahutusüritused, tähtpäevad. Piletid, hinnad, kellaaeg.
 6. Teenindus.Ameti- ja teenindusasutused. Teenindusasutused, nende asukohad, lahtiolekuajad, teenuse liigid ja hinnad.Suhtlemine ametiasutustega. Toiminguid pangas, postkontoris, juuksuris jm. Teenusetutvustus, juhendid ja siltide põhisisu.
 7. Sisseostud, hinnad. Poodide asukohad ja lahtiolekuajad.Ostud, kaupade hind ja kvaliteet, mõõdud, hulk.Sooduspakkumine, klienditeenindus.
 8. Söök ja jook. Igapäevased toitumisharjumused. Söögi- ja joogikohad, juhatame teed, lahtiolekuajad, hinnaklass, päevapakkumine, retseptid. Laua broneerimine restoranis, menüü tellimine.Maksmine: sularahas, pangakaardiga.
 9. Keskkond, kohad, loodus, ilm. Minu kodukoht, asukoht, tee juhatamine. Info maakaardilt, vaatamisväärsused, loomad, linnud, ilm,ilmateade
 10. Kultuur ja keeled. Kultuurisündmused, aeg, koht, piletihind, esinejad. Keeleoskus, praktiseerimisvõimalus
 11. Reisimine, transport, vaatamisväärsused. Ühistranspordi sõiduplaan, sõidupileti tellimine, sõidu sihtpunkt, toa, numbri broneerimine, tee juhatamine, giidi tellimine. Transpordi tellimine, vaatamisväärsustega tutvumine, postkaardi saatmine
 12. Inimene, suhted. Inimese kirjeldamine: iseloom, välimus, riietus, eelistused, sõprus jm. lühikesed sõnumid ja teated

Õppekeskkond: Auditoorium või online õpe. Õppekava teoreetiline osa viiakse läbi koolituskeskuse auditooriumis või veebikeskkonnas Zoom. Ruumid ja varustus vastavad tehnilise ohutuse ning sanitaar- ja hügieeninõuetele, samuti tuleohutuse ja elektriohutuse nõuetele. Zoomis osalemiseks on vajalik arvuti, nutitelefoni või tahvelarvuti ja püsiva internetiühenduse olemasolu.

Õppeklassid asuvad Narva mnt. 40, Jõhvi, Kalevi tn.19 Kohtla-Järve ja Hariduse 1A, Sillamäe 1. korrusel. Koolituskeskus asub bussijaama läheduses (3-5 min kõndides), vahetus läheduses asub tasuta parkla autodele.

Õppematerjalide loend

 • Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. Kiri-Mari kirjastus. 2015.
 • Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp (2006 ). Naljaga pooleks. Eesti keele õppekomplekt A2-tasemele.Iduleht OÜ.
 • Alp, Pilvi, Pille Reins, Hille Pajupuu (2002). Eesti keele algtaseme test. Tallinn: REKK.
 • Tere jälle! A1-A2 ( 2012 ). Puśkini instituut.
 • Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut. Eesti Keele Sihtasutus (2014 ).
 • Aavo Valmis, Lembetar Valmis. Lihtne eesti keele grammatika TEA kirjastus. Tallinn. 2001.Iseseisev töö toimub osaliselt ka e-õppe keskkonnas: http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b2-tasemel, http://www.kutsekeel.ee/ ning http://web.meis.ee/testest
 • Iseseisva töö üheks osaks on ka õppematerjalide kuulamine.Õppijad kasutavad ka http://portaal.eki.ee/ keskkonda sõnastikke kasutamisel.

Hindamine ehk lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele, s.t. vastavalt hindamiskriteeriumile.

Hindamismeetod ja hindamiskriteeriumid
Kirjalik test(hõlmab läbitud teemasid) Õpija leiab igapäevasel teemal lugemis- ja kuulamistekstist üles vajaliku informatsiooni. Kasutab õpitud sünavara õiges vormis. Suudab etteantud igapäevasel teemal koostada lihtsa, seostud jutu ning täita enda kohta ankeeti. Suuline vestlus Õpija räägib kursustel läbitud teemadest. Oskab vastada küsimustele ja esitada ise küsimusi.
Eksam on edukalt sooritatud, kui vähemalt 70% vastuseid on õiged.

 • 91% – 100% õigeid vastuseid – „5“ (suurepärane);
 • 81% – 90% õigeid vastuseid – „4“ (hea);
 • 70% – 80% õigeid vastuseid – „3“ (rahuldav).

Väljastavad dokumendid

 • Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% ulatuses õppetundidest ja on saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
 • Tõend väljastatakse juhul, kui õppija on võtnud osa õppetööst kohapeal vähem kui 70% ulatuses või juhul, kui täitmata on üks või mitu muud kursuse lõpetamise jaoks vajalikku tingimust.

Tunnistus ja tõend vastavad Haridus- ja Teadusministeeriumi nõuetele (https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_taiendk_juhendmaterjal.pdf).

Lektori kvalifikatsioon: Kursuse viivad läbi eesti keele kui võõrkeele õpetajad ning pikaajalise töökogemusega kõrgharidusega spetsialistid.

Lektorid: https://ivkoolitus.ee/teachers.php

 
INFO

Meist
MTÜ Ida-Virumaa Koolitus
Reg. nr. 80050271
SWEDBANK а/а EE162200001120022433

Kontor avatud:
E-R 10.00 – 18.00

ADRESS
Narva mnt. 40, 41536, Jõhvi
ivkoolitus@gmail.com
+(372) 33 52 154
+(372) 56 624 640
+(372) 55 500 692
© MTÜ Ida-Virumaa Koolitus