MTÜ Ida-Virumaa Autokool
Языковые курсы


Подробности выбранного курса обучения

 

Обучающая фирма: MTÜ IDA-VIRUMAA KOOLITUS

Регистрационный номер: 80050271

Э-почта: ivkoolitus@gmail.com


Название учебной программы : Индивидуальный курс английского языка с подготовкой к сдаче экзамена на уровень A2


Цена(содержит НСО) : 2411€

 

Koolituse kogumaht 120 tundi, millest 80 on auditorise ja praktilise töö tunnid.

Maksumus osaleja kohta (hinnad sisaldavad käibemaksu): individuaalõpe 80 ak.t.: 29,70/1 ak.t + 35 õpik/töövihik = 2411 EUR

Õppekavarühmad Keeleõpe

Õppetöö toimub vene ja eesti keele baasil. Sihtrühm: Keskkooli õpilased, üliõpilased, täiskasvanud õppijad. Õpperühma suurus - individuaalõpe.

Õpiväljundid
Kursuse läbimisel õppija teab inglise keelt A2-tasemel, oskab lahendada eksami tüüpülesandeid. Õppija on omandanud baassõnavara, mida kinnistatakse dialoogides ja rollimängudes, ning põhiteadmised grammatikast.

 • Kuulamine: õppija saab aru selgelt ja aeglaselt hääldatud fraasidest ja sageli kasutavatest sõnadest, mis on vahetult seotud õppijale oluliste eluvaldkondadega (isiku- ja pereteave, sisseostude tegemine, kodukoht, töö, vaba aeg).
 • Lugemine: õppija saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest ja oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäevatekstidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest, samuti nt kolleegide teadetest. Oskab leida enda jaoks tähtsat informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest, nt saab aru ajalehekuulutuste peamisest mõttest.
 • Rääkimine: õppija saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata nt poes, postkontoris, pangas, kohvikus. Oskab kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, oma lemmiklooma, igapäevatoiminguid, elutingimusi, praegust tööd. Oskab esitada kutset, teha ettepanekut, vabandada ning neile ka vastata.
 • Kirjutamine: õppija oskab täita enda kohta ankeeti või formulari isiklike andmetega, teha märkmeid ja koostada lihtsat kuulutust, sõnumit, müügikuulutust, õnnitlust, teadet või kirjutada lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks või kutset sünnipäevaks.

Eesmärk A2-taseme saavutamine.

Õppemeetodid Kursuse põhirõhk on suhtluskeelel, õpitakse igapäevaelus tarvilikku sõnavara. Sõnavara õppimine toimub läbi põnevate rollimängude, elulähedaste situatsioonide imiteerimise ja reaalse keelekeskkonna kasutamise. Kursusel arendatakse kõiki vajalikke osaoskusi: loetust arusaamist, kuuldu mõistmist, rääkimist ja kirjutamist, antakse põhiteadmisi kõnekäitumisest.Lisaks teadmistele saab õppija veel hulga positiivseid emotsioone ja hea enesetunde. Kursus pakub rohkesti koostöö- ja avastamisrõõmu nii õppijatele kui ka õpetajale.

Iseseisva töö kirjeldus
Iseseisva töö käigus omandatakse ja kinnistatakse sõnavara, loetakse minitekste, sooritatakse koduseid ülesandeid, kirjutatakse visiitkaardi põhjal teavet, korratakse ning harjutatakse grammatikat. Iseseisva töö kohta annab õpetaja tagasisidet. Iseseisev töö eeldab ka veebipõhiste keeleõppeprogrammide ning harjutusvara kasutamist

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Keskkooli õpilased, üliõpilased, täiskasvanud õppijad, kes juba oskavad inglise keelt A1 tasemel. Õppe alustamise tingimused – kursusele registreerumine ja avalduse täitmine.

Õppe kogumaht sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal

Õppe kogumaht 120 tundi, millest auditoorse töö osakaal on 80 tundi ja iseseisva töö osakaal 40 tundi. Iseseisva töö käigus omandatakse sõnavara, kinnistatakse auditoorse töö käigus õpitut, kasutatakse elava keelekeskkonna võimalusi keeleoskuse arendamiseks. Kasutusel on suhtlus- ja arutlusülesanded, probleemülesanded, rollimängud, infolüngaga ülesanded, paaris- ja rühmatöö, ajurünnak, väitlus, loovülesanded. Õppija kuulab audiomaterjale, teeb teste, kirjutab etteantud teemal. Koolitus toimub 2 - 3 korda nädalas 2–4 akadeemilist tundi korraga ning kestab vastavalt 2–5 kuud.

Õppe sisu

 1. Welcome, nice to meet you, tourist places, hotel services.Tere tulemast, tore tutvuda, turismikohad, hotelliteenused.
 2. Lifestyle, daily routine, jobs, activities, in my free time. Eluviis, igapäevane rutiin, töökohad, tegevused, vaba aeg.
 3. People, family, time expressions, special occasion activities. Inimesed, perekond, ajaväljendused, eriliste sündmuste üritused.
 4. Places, rooms/furniture, things to buy, places in towns. Kohad, toad/mööbel, ostetavad asjad, kohad linnades.
 5. Food, restaurant words, food/drinks, ingredients. Toit, restoranisõnad, toit/joogid, koostisosad.
 6. The past, dates and time, weekend activities. Minevik, kuupäevad ja kellaaeg, nädalavahetuse tegevused.
 7. Holidays, travel, to describe a town/city, places, transport. Puhkused, reisimine, linna/riigi kirjeldamine, kohad, transport.
 8. Now, types of films, festival activities, to describe an event. Nüüd, erinevad filmid, festivalitegevused, sündmuste kirjeldamine.
 9. The future, plans, weather, suggestions. Tulevik, plaanid, ilm, ettepanekud.
 10. Health, the body, problems, to give advice. Tervis, keha, probleemid, nõu andmine.
 11. Experiences, outdoor activities, telephoning expressions. Kogemused, vabaõhuüritused, telefoniväljendused.
 12. Where on earth are you, describing people, clothes. Kus sa maa peal oled, kirjeldades inimesi, riideid.

  Õppekeskkond: Auditoorium või online õpe. Õppekava teoreetiline osa viiakse läbi koolituskeskuse auditooriumis või veebikeskkonnas Zoom. Ruumid ja varustus vastavad tehnilise ohutuse ning sanitaar- ja hügieeninõuetele, samuti tuleohutuse ja elektriohutuse nõuetele. Zoomis osalemiseks on vajalik arvuti, nutitelefoni või tahvelarvuti ja püsiva internetiühenduse olemasolu.

  Õppeklassid asuvad Narva mnt. 40, Jõhvi, Kalevi tn.19 Kohtla-Järve ja Hariduse 1A, Sillamäe 1. korrusel. Koolituskeskus asub bussijaama läheduses (3-5 min kõndides), vahetus läheduses asub tasuta parkla autodele.

  Õppematerjaalid

 • Face2Face 2nd edition Elementary Cambridge UP 2012
 • Total English Elementary Students` book. Pearson. 2012
 • English File Elementary Student Book. Oxford University Press
 • English File Elementary Workbook. Oxford University Press.
 • Õpetaja koostatud materjalid.

  Hindamine ehk lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Lisaks tuleb sooritada lõputest ja suuline vestlus positiivsele tulemusele, s.t. vastavalt hindamiskriteeriumile.

  Hindamismeetod ja hindamiskriteeriumid
  Kirjalik test(hõlmab läbitud teemasid) Õpija leiab igapäevasel teemal lugemis- ja kuulamistekstist üles vajaliku informatsiooni. Kasutab õpitud sünavara õiges vormis. Suudab etteantud igapäevasel teemal koostada lihtsa, seostud jutu ning täita enda kohta ankeeti. Suuline vestlus Õpija räägib kursustel läbitud teemadest. Oskab vastada küsimustele ja esitada ise küsimusi.

  Eksam on edukalt sooritatud, kui vähemalt 70% vastuseid on õiged.

  • 91% – 100% õigeid vastuseid – „5“ (suurepärane);
  • 81% – 90% õigeid vastuseid – „4“ (hea);
  • 70% – 80% õigeid vastuseid – „3“ (rahuldav).

Väljastavad dokumendid

 • Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% ulatuses õppetundidest ja on saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
 • Tõend väljastatakse juhul, kui õppija on võtnud osa õppetööst kohapeal vähem kui 70% ulatuses või juhul, kui täitmata on üks või mitu muud kursuse lõpetamise jaoks vajalikku tingimust.
 • Tunnistus ja tõend vastavad Haridus- ja Teadusministeeriumi nõuetele (https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_taiendk_juhendmaterjal.pdf).

  Lektori kvalifikatsioon: Kursuse viivad läbi inglise keele kui võõrkeele õpetajad ning pikaajalise töökogemusega kõrgharidusega spetsialistid.

  Lektorid: https://ivkoolitus.ee/teachers.php

 
ИНФОРМАЦИЯ

О нас
MTÜ Ida-Virumaa Koolitus
Reg. nr. 80050271
Ida-Virumaa Autokool OÜ
Reg. nr. 10518040
SWEDBANK а/а EE162200001120022433

Время работы:
с 10 до 17, Пн.-Пт.

АДРЕС
Narva mnt. 40, 41536, Jõhvi
ivkoolitus@gmail.com
+(372) 33 52 154
+(372) 56 624 640
+(372) 55 500 692
+(372) 53 232 586
© MTÜ Ida-Virumaa Koolitus