Языковые курсы


Подробности выбранного курса обучения

 

Обучающая фирма: MTÜ IDA-VIRUMAA KOOLITUS

Регистрационный номер: 80050271

Э-почта: ivkoolitus@gmail.com


Название курса : Индивидуальный курс эстонского языка с подготовкой к сдаче экзамена на уровень B2


Цена(содержит НСО) : 2411€

 

Касса по безработице с 18.11.2022 не финансирует по карте обучения

Koolituse kogumaht 120 tundi, millest 80 on auditorise ja praktilise töö tunnid.

Maksumus osaleja kohta (hinnad sisaldavad käibemaksu):

– individuaalõpe 80 ak.t.: 29,70/1 ak.t + 35 õpik/töövihik = 2411 EUR


1. Õppekava nimetus

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.

2. Õppekavarühm

Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena.

Õppetöö toimub vene ja eesti keele baasil.

Õppekava koostamisel oleme järginud Keeleseaduse Lisas 1 sätestatud B2 keeleoskustaseme kirjeldust ning Euroopa Keelemapi B2-taseme keeleoskuse kirjeldust „Iseseisev keelekasutaja. B2-taseme eesti keele oskus“.


3. Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija

 Mõistab suhteliselt pika ja keeruka jutu põhisisu.

 Oskab oma seisukohti väljendada ja põhjendada

 Oskab ladusalt väljendada oma arvamust erinevatel teemadel s.h. ka erialastel teemadel nii suuliselt kui ka kirjalikult.

 Oskab selgitada oma vaatenurka ning tuua välja nähtuste tugevaid ja nõrku külgi.

 Saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest.

 Oskab koostada kokkuvõtet, ülevaadet.

Koolituse eesmärgid

B2-taseme keeleoskuse omandamine vastavalt keeleseaduse Lisas 1 sätestatud keeleoskustaseme B2 kirjeldusele, Euroopa Keelemapi B2-taseme keeleoskuse kirjeldusele „Iseseisev keelekasutaja. B2-taseme eesti keele oskus“ ning eesti keele B2- taseme eksami sooritamiseks ettevalmistamine.

Koolituse tulemusel õppija omab ettevalmistust B2-taseme eksami sooritamiseks.

Luua eeldused keeleoskuse edenemiseks B2-tasemele.

Õppemeetodid

B2-taseme õpe tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.


4. Õpingute alustamise tingimused

1. B2-tasemel kursustel osalemiseks on eelduseks B1-tasemel keeleoskus.

2. Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test, milles kontrollitakse kõiki nelja osaoskust ning läbitud vestlus.

3.Testi ning vestluse põhjal hindame kohapeal õpilase vastavust B1-tasemele.


5. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal

Õppe kogumaht 120 tundi, millest auditoorse töö osakaal on 80 tundi ja iseseisva töö osakaal 40 tundi.

Iseseisva töö käigus omandatakse sõnavara, kinnistatakse auditoorse töö käigus õpitut, kasutatakse elava keelekeskkonna võimalusi keeleoskuse arendamiseks. Kasutusel on suhtlus- ja arutlusülesanded, probleemülesanded, rollimängud, infolüngaga ülesanded, paaris- ja rühmatöö, ajurünnak, väitlus, loovülesanded.

Õppija kuulab audiomaterjale, teeb teste, kirjutab etteantud teemal.

http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b2-tasemele, http://www.kutsekeel.ee/, http://web.meis.ee/testest/ tasemetestide keskkond.


6. õppe sisu

1. Endast ja teistest rääkimine

-Suguvõsa ajalugu, päritolu. Sugupuu koostamine. Mina ja maailm.

Kultuuride erinevused. Eri maade ja kultuuride kombed.

2. Haridus

-Haridussüsteem, koolivõrk, eriala õppimine ja õpetamine, päevateemad.

-Väitlus päevateemadel.

-Info õppe- ja päevakava, vajalike õppevahendite, koduülesannete sisu ja vormi jms kohta.

3. Töö ja töösuhted Elukutse,amet

-Vaba ametikoha täitmine ja kandidaatidega vestlemine.

-Töökoosolek või läbirääkimised.

-Probleemne olukord oma töökeskkonnas.

-Tööpakkumiskuulutus, vahendusfirmade teenus, tööotsijate andmepank.

4. Tervis ja tervishoid

-Ametikohased nõuanded ja juhendid, ravimite manustamine ning protseduuride läbiviimise kord.

-Tervist ja tervishoidu puudutavad vaated.

-Seisundi ning enesetunde kirjeldamine, võimalikud ohud ja eelised, arstiabi ning kindlustustoetus.

5. Eluase ja kinnisvara,

Kodu

-Kinnisvarafirma teenused, ostu-, müügi- ja renditingimused, kaebused, ettepanekud.

-Müügi- ja rendiobjektide kirjeldus.

-Kinnisvaratehingutega ning kinnisvara haldamisega seotud info, asjaajamine panga ja kindlustusfirma-ga.

6. Toitlustamine,

Söök ja jook,

Ostud,hinnad

-Igapäevased ja pidulikud toitumisharjumused, söögi- ja joogivalikud, lauakombed.

-Reklaami ja reklaamiviisi üle diskuteerimine, oma huvide eest seismine.

-Poekett, kaubamärgid, tootjad ja tooted.

-Söögi ja joogiga seonduvad nõuanded, retseptide jagamine, kaebuste esitamine.

-Söögi-joogi valik. Alkoholi tarbimise, toitumistavade jms teemadel arutelu.

7. Transport ja reisimine

-Vestlus kliendiga teenusega seotud teemadel, soovituste andmine. Kaebused, nende lahendamine.

-Sõiduki rike, abi kutsumine.

-Politseiga ja liikluskindlustusega suhtlemine.

-Teenuse kvaliteet, kaebused, juhised, info.

8. Vaba aeg ja ajaviide,

meelelahutus

Raadio- ja telesaated, ajakirjandus,subtiitrid.

Raamatud, filmid, kultuuri- ja spordiüritused, aja-rahakulu.

Huvide, harrastuste ja meelelahutusviiside propageerimine, film, raamatud, kultuuri- ja spordi-üritus, vaba aja veetmisega seotud aja- ja rahakulu.

Ilu- ja tarbekirjandus, veebisuhtlus ja info hankimine Internetist.

-Olmeteenused ja kaubandus, teenindus

-Kaebused ja pretensioonid. Probleemide, murede lahendamine. Töömeetodi eelised, vahendite ja materjalide omadused. Asjakohane Interneti- ja telefonisuhtluse etiketi kasutamine. Vajalike dokumentide vormistamine.

-Ettepanekud, kaebused ja nõudmised.

9. Keskkond, kohad, loodus, ilm

-Keskkonna reostus ja -kaitse jm. Talgud. Mööda Eestimaad.

10. Kultuur ja keeled

-Eesti ja kultuur, teiste rahvuste kultuur. Kultuurierinevused.

-Emakeel, võõrkeel.

11. Reisimine, transport, vaatamisväärsused

-Reisieelistused. Lemmikkohad.

-Pretensioonid, nõuded, kaebused, reisibüroo, transpordifirma, hotellid.

12. Inimene, suhted ühiskonnas

-Kuulumine või mittekuulumine ühingusse, klubisse, rühmitusse vms.

-Info õiguste ja kohustuste kohta, ühiskondlikud suhted, probleemid jm.

13. Poliitika, aktuaalsed sündmused

-Erakonnad, nende poliitilised vaated ja seisukohad. Massimeedia, päevakajalised poliitilised sündmused, poliitiline vaidlus.

14. Majandus- ja õigussuhted

- Majandussüsteem ja õiguskord. Kodanike ja residentide põhiõigused ja kohustused.

- Info majanduselu aspektide kohta. Turvalisus, kuritegevus ja selle ennetamine jms.


7. Õppekeskkonna kirjeldus

Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid. Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid, dataprojektorid, valge magnettahvel, paljundusmasin, markerid, CD-mängija, õppematerjalid. On olemas ka kohvinurk. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib koolituse läbiviimiseks.


8. Õppematerjalide loend

Mare Kitsnik. Eesti keele õpik, B1, B2 + CD. Tallinn. 2012. kuulamistekstid. http://portaal.eki.ee/keskkond.

Valmis, A., Valmis, L. 2004. Eesti keele harjutusvara koos võtmega. TEA Kirjastus

Hausenberg, A.-R., Ilves, M. 2008. Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2–taseme eesti keele oskus. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.

Pesti, M., Ahi, H. 2006. T nagu Tallinn. Eesti keele õppekomplekt kesktasemele. TEA Kirjastus.

Sooneste, M. 2005. Eesti keele harjutusvara kesk- ja kõrgtasemele. Varrak.

Kitsnik, M., Kingisepp, L. 2002. Avatud uksed. Eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele. TEA Kirjastus.

V. Muhel. Vene-eesti sõnaraamat. Eesti Riiklik kirjastus. Tallinn. 1963

H. Leemets, A. Linnas, G. Kaarma, I. Külmoja, A. Õim, T. Lagle. Eesti-vene õppesõnastik. Teine, parandatud ja täiendatud trükk. Valgus. Tallinn. 1990

Iseseisev töö toimub osaliselt ka e-õppe keskkonnas:

http://www. Keeleklikk.ee

http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b2-tasemel, http://www.kutsekeel.ee/ ning http://web.meis.ee/testest

Iseseisva töö üheks osaks on ka õppematerjalide kuulamine. Õppijad kasutavad ka http://portaal.eki.ee/ keskkonda sõnastikke kasutamisel.


9. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid.

Hindamisel lähtume B2-taseme testikomplekti sooritusest. Allikad: http://web.meis.ee/testest/ ja http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid .

Õpingute lõpetamise eelduseks on aktiivne osalemine koolitusel ning B2-taseme testide vähemalt 60% sooritamine.

Taseme test põhineb riiklikel tasemetestidel ja hindamisskaalal. Väljastame õppijale tõendi täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui isik ei ole läbinud koolitust täies mahus või ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Väljastame õppijale tunnistuse täienduskoolituse lõpetamise kohta juhul, kui õppija on läbinud koolituse täies mahus ning saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Peame tunnistuste ja tõendite registrit ning tunnistustele ja tõenditele on märgitud kõik Täiendkoolituse standardi § 3 sätestatud nõuded.


10. Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon

1. Jelena Ohakas: kõrgharidus.

Lõpetas: Tartu Riikliku Ülikooli (1981).

Eriala: Filoloog, vene keele ja kirjanduse õpetaja.

Lõpetas: Talllinna Pedagoogikaülikooli (1995).

Eriala: Vene kooli eesti keele õpetaja.

2.Kersti Kuslap : kõrgharidus.

Lõpetas: Tartu Ülikooli Narva Kolledž (2002)

Eriala : Eesti keel teise keelena.

3.Karin Sokolova: kõrgharidus

Lõpetas: Narva kõrgkool (1998)

Eriala: Eesti keele õpetaja

Lõpetas : Tallinn PedagoogikaÜlikool (2001)

Eriala :Eesti keele õpetaja

Kõik õpetajad on pikatööstaažiga (15-27.a )täiskasvanute koolitajad.


Õppekava kinnitamise aeg: 20.05.2016


 
ИНФОРМАЦИЯ

О нас
MTÜ Ida-Virumaa Koolitus
Reg. nr. 80050271
SWEDBANK а/а EE162200001120022433

Время работы:
с 10 до 18, Пн.-Пт.

АДРЕС
Narva mnt. 40, 41536, Jõhvi
ivkoolitus@gmail.com
+(372) 33 52 154
+(372) 56 624 640
+(372) 55 500 692
© MTÜ Ida-Virumaa Koolitus