Erialad    


Valitud õppesuuna üksikasjad

 

Õppeasutus: MTÜ IDA-VIRUMAA KOOLITUS

Õppeasutuse kood: 80050271

E-mail: ivkoolitus@gmail.com

Koolituse nimetus : Tugiisiku koolitus koos esmaabiandja väljaõppega


Õppe kogumaht (akad. tundides) : 290

Maksumus käibemaksuga : 2500 €

Toimumise periood : 01.12.2022 - 28.04.2023

Toimumiskoha aadress : Narva mnt. 40, Jõhvi

 

Õppekavarühmad ja õppekava koostamise alus

Õppekavarühm: tervishoid ja sotsiaalteenused

Õppekava koostamise alus: Kutsestandard Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 kohustuslikud kompetentsid ja spetsialiseerumised: B.2.8 - B.2.13 Tervise- ja tööministri 22.11.2018. a määrus nr 50 „Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses" § 3.

Eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk: Kompetentsete kaasaegsete teadmiste ja oskuste omandamine (vastavalt professionaalsetele standarditele) lapsele ja noorukile turvalise ja toetava keskkonna loomiseks lapse ja nooruki arengu tagamisel, samuti piiratud võimalustega (erivajadusega) või abivajava isiku elukvaliteedi parandamiseks.Koolitus annab teadmised, oskused tugiisikuna tööks. Koolituse eesmärgiks on spetsialisti ettevalmistamine, kes toetab ja võimestab iseseisvat toimetulekut, kui klient vajab sotsiaalsete,psühholoogiliste, tervislike, majanduslike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel, kaitsel olulisel määral kõrvalabi.

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija

 • mõistab tugiisiku teenuse olemust ja eetilisi lähtekohti;
 • orienteerub seadusandluses;
 • oskab suunata suhtlemisprotsesse ning viia läbi esmast nõustamist;
 • oskab märgata erivajaduste, sõltuvuste ja vägivalla kasutamise tundemärke;
 • arendab kliendi sotsiaalseid oskuseid;
 • toetab kliendi tegevusvõimet, et see säiliks ja areneks;
 • juhendab klienti igapäevaelu toimingutes;
 • toetab klienti võimetekohasel panustamisl ühiskonda (asjaajamine, võrgustik jne);
 • toetab abivajadusega last, toimetulekuraskustest isikut/peret, väärkoheldud inimest ja sõltuvushäirega isikut;
 • teab ja mõistab nii perekonna struktuuri kui pere psühholoogilise kliima mõju teiste pereliikmete emotsionaalsele ja füüsilisele tervisele tunneb lapse emotsionaalse arengu etappe ja sellega seotud käitumishäireid (agressiivsus, keskendumishäired, unehäired), ajukahjustusi, kroonilisi haigusi ja probleemset käitumist, mis on põhjustatud intellektuaalse arengu pidurdumises
 • teab ja mõistab erivajaduste liike, autismispektri diagnoose ja nende olemust
 • mõistab erivajadustega laste eripärasid ja vajadust suunata/integreerida erivajadusega laps tavalasteaeda
 • mõistab rahvusvahelise kaitse saajaga tegelemise eripära ja toetab klienti kultuuriliste eripäradega toimetulekul ja uues elukeskkonnas kohanemisel ning toetab klienti vajalike teenuste saamisel, asjaajamise korraldamisel;
 • tunneb eelarve planeerimise aluseid ja suudab juhendada eelarve koostamisel ning jälgimisel;
 • osutab vajadusel esmaabi.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Õppekava on suunatud vähemalt keskharidusega täiskasvanutele, kes soovivad omandada tugiisiku väljaõpet. Koolitatavad peavad valdama eesti keelt vähemalt B1, ning võõrkelt A1 tasemel, omama elementaarset arvuti kasutamise oskust. Eelnev kogemus või ettevalmistus tugiisikuna ei ole nõutud.Koolituse sihtgrupp on isikud, kellel on valmisolek ja soov hakata tööle tugiisikuna lapse, erivajadusega isiku (abivajadusega lapse) toimetulekuraskustes isiku või/ja peredega, väärkoheldud isikuga või sõltuvushäiretega isiku, rahvusvahelise kaitse saajaga. Vastab Sotsiaalhoolekande seaduse § 25 lõike 2 punktis 1 ja Lastekaitseseaduse § 20 esitatule ehk puudub sissekanne karistusregistris.

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Koolituse maht: 290 akadeemilist tundi:

 • 142 akadeemilist tundi - teoreetiline õpe
 • 16 akadeemilist tundi - esmaabi koolitus
 • 80 akadeemilist tundi - juhendatav praktika
 • 50 akadeemilist tundi - iseseisev õpe
 • 2 akadeemilist tundi - lõpueksam

Õppekeskkond: Auditoorium või online õpe. Õppekava teoreetiline osa viiakse läbi koolituskeskuse auditooriumis või veebikeskkonnas Zoom. Ruumid ja varustus vastavad tehnilise ohutuse ning sanitaar- ja hügieeninõuetele, samuti tuleohutuse ja elektriohutuse nõuetele. Zoomis osalemiseks on vajalik arvuti, nutitelefoni või tahvelarvuti ja püsiva internetiühenduse olemasolu.

Õppeklassid asuvad Narva mnt. 40, Jõhvi, Kalevi tn.19 Kohtla-Järve ja Hariduse 1A, Sillamäe 1. korrusel. Koolituskeskus asub bussijaama läheduses (3-5 min kõndides), vahetus läheduses asub tasuta parkla autodele.

Õpijate arv ühes grupis on 4-12 inimest.

Õppevahendid: Kõik osalejad saavad koolitusmaterjalid, õppematerjal on kaasaegne, kohandatud vastavalt koolitusgrupi tasemele ja täiskasvanuõppe spetsiifikale ning käesoleva õppekava eesmärkidele ja ülesannetele. Iga osaleja saab isikliku koolitusmapi õppematerjalidega, mis jääb talle ka koolituse lõppedes.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid

Õppeprotsess: Teooretiline õppe, iseseisev töö ja juhendatav praktika auditooriumis ja töökohal. Iseseisva töö puhul õppija vaatab vidio salvestusi, teeb teste, kirjutab etteantud teemal tööd. Koolitus toimub 2-4 korda nädalas 3–4 akadeemilist tundi korraga ning kestab 3–5 kuud.

Õppe sisu

 • Tugiisiku teenuse osutamise alused, kutse taotlemine
 • Kutse-eetika
 • Töökeskkond. Tööõiguse alused. Töökorralduslikud alused
 • Esmaabiandja väljaõpe (16 ak.t)
 • Psühholoogia alused ja enesehoid
 • Suhtlemispsühholoogia
 • Arengupsühholoogia (ealine psühholoogia)
 • Lapse areng ja selle toetamine, erivajadusega lapse areng ja selle toetamine
 • Käitumishäired lastel
 • Nõustamise alused. Kliendi juhendamine ja toetamine. Võrgustikutöö
 • Konfliktide lahendamine
 • Rahalised suhted, eelarve koostamine, töö võlgnikega
 • Erivajaduste liigid ja puude tüübid
 • Terviseseisundi jälgimine ja tervisekäitumise (sh seksuaalkäitumise) kujundamine. Abivahendid
 • Tegevusvõime analüüs
 • Tugiisiku tööd reguleerivad õigusaktid
 • Töö erinevate sihtrühmadega
 • Rahvusvahelise kaitse saajaga tegelemise eripärad. Kultuurilised eripärad. Uues elukeskkonnas kohanemine. Toetamine teenuste saamisel, asjaajamise korraldamisel.
 • Juhendatud praktika
 • Iseseisev töö (SWOT-analüüs)
 • Juhtumianalüüs
 • Eksam

Õppemeetodid: Loeng, seminar, grupitöö, praktilised harjutused, iseseisev töö.

Õppematerjalide loend: Koolitajate poolt koostatud õppematerjalid. Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 kutsestandard

Soovituslik: Minu eriline laps – vastuseid küsimustele. https://www.kliinikum.ee/wpcontent/uploads/2019/12/minu_eriline_laps.pdf Sotsiaalhoolekande seadus.https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019155?leiaKehtiv Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoja) https://www.epikoda.ee/kes-me-oleme/tutvustus Sotsiaalministeerium.https://www.sm.ee/etSotsiaalkindlustusamet. http://sotsiaalkindlustusamet.ee/et Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/106082022010?leiaKehtiv Varjupaiga taotlemine https://www.politsei.ee/et/juhend/rahvusvaheline-kaitse Liiger, M., Levit, M. (2001) Esmaabi käsiraamat. K-Kirjastus Bolton, R. (2002). Igapäevaoskused: kuidas ennast kehtestada, teisi kuulata ja konflikte lahendada. Maslow, A. H. (2007). Motivatsioon ja isiksus. Tallinn: Mantra Kirjastus Otstavel, S. (2014). Juhendmaterjal seksuaalvägivalda kogenud inimeste tugiisikutele. Bruce D. Perry, Maia Szalavitz (2016) Poiss, keda kasvatati nagu koera. MTÜ Igale Lapsele Pere Rygaardi N. P. (2014) Kiindumushäirega laps. Praktilise teraapia käsiraamat. MTÜ Igale Lapsele Pere Wnuki M. ja Dolyniaki U. Töö traumeeritud lastega. MTÜ Igale Lapsele Pere

Hindamine ehk lõpetamise tingimused. Õpilane on osalenud auditoorsetest tundidest, läbinud praktikumid, esmaabiandja väljaõppe täies mahus ning sooritanud hindamise positiivsele tulemusele.

Hindamiskriteeriumid:

 • Praktilised situatsioonülesanded: Positiivseks soorituseks on vaja koolitaja poolt etteantud juhiste põhjal lahendada praktiline situatsioon.
 • Esmaabi test: Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 70% õigeid vastuseid.
 • Sooritab eksami (testülesanne). Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 70% õigeid vastuseid.
Lõpetamise tingimused:
 • 91% – 100% õigeid vastuseid – „5“ (suurepärane);
 • 81% – 90% õigeid vastuseid – „4“ (hea);
 • 70% – 80% õigeid vastuseid – „3“ (rahuldav).

Kirjalik test (hõlmab läbitud teemasid).Sisaldab:

 • küsimused vormis „jah“ ja „ei“
 • lünkade täitmine etteantud tekstis
 • mõistete defineerimine
 • situatsiooniülesande lahendamine

Väljastatavad dokumendid:

 • Lõputunnistus koos hinnetelehega, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud (õpiväljundid on omandatud).
 • Esmaabi tõend.
 • Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata, kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Lektori kvalifikatsioon:

 1. Erialane haridus koolituskava valdkonna erialal (kvalifikatsiooni tõendatakse haridust tõendava tunnistuse esitamisega)
 2. Töökogemus õppevaldkonnas mitte vähem 1 a.
 3. Praaktiline õpetamise kogemus
 4. Esmaabikoolitajad omavad esmaabiõpetaja tunnistust ning on registreeritud tervishoiutöötajate registris.

Lektorid: https://ivkoolitus.ee/teachers.php?l=2

Nõuded praktika juhendajale

 1. Erialane haridus või töökogemus õppevaldkonnas
 2. Praktiline õpetamise kogemus mitte vähem 1 a.
 3. Avatud mõtleja, toetav, mõistev, julgustav, motiveeriv ja hea kuulaja. Külma närviga ja rahulik. Eelarvamustevaba. Oskab anda konstruktiivse tagasiside. Koostööaldis ja usaldusväärne. Praktikandile eeskuju.

 


Registreeru kursusele

 

  [ Tugiisiku koolitus koos esmaabiandja väljaõppega ] •  

   
  INFO

  Meist
  MTÜ Ida-Virumaa Koolitus
  Reg. nr. 80050271
  SWEDBANK а/а EE162200001120022433

  Kontor avatud:
  E-R 10.00 – 18.00

  ADRESS
  Narva mnt. 40, 41536, Jõhvi
  ivkoolitus@gmail.com
  +(372) 33 52 154
  +(372) 56 624 640
  +(372) 55 500 692
  © MTÜ Ida-Virumaa Koolitus