Erialad    


Valitud õppesuuna üksikasjad

 

Õppeasutus: MTÜ IDA-VIRUMAA KOOLITUS

Õppeasutuse kood: 80050271

E-mail: ivkoolitus@gmail.com

Koolituse nimetus : Sisetöödeelektrik


Õppe kogumaht (akad. tundides) : 150

Maksumus käibemaksuga : 2500€

 

Õppekavarühmad ja õppekava koostamise alus

Õppekavarühm: tehnikaalad, elektrienergia ja energeetika

Õppekava koostamise alus:

Eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk: valmistada ette töötaja, kes on võimeline iseseisvalt ja usaldusväärselt teostada elektritöid siseruumides, osates vältida võimalikke ohtusid ja elektrikahjustusi

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija

 • Pärast kursuse lõpetamist koolitatav:
 • Juhindub tööülesannete täitmisel kehtivatest ja avalikult kättesaadavatest määrustest, standarditest ja juhistest.
 • Peab kinni üldtunnustatud töökultuuri põhimõtetest ja ohutusnõuetest.
 • Teostab kõik töid nii sise- kui välistingimustes pingevabalt.
 • Läbib korrapäraselt tervisekontrolli ja täiendab elektriohutuse alaseid teadmisi
Algtaseme elektriku põhiülesanded
 • Elektriseadmete, kulumaterjalide ja kasutusjuhendite paigaldamine.
 • Töötamine tehnilise dokumentatsiooniga
 • Mõõtmistoimingute läbiviimine
 • Elektritööde läbiviimine
 • Suhtlemine klientide ja koostööpartneritega.
 • Omab teadmisi tööstus- ja tsiviilehitiste erinevate elektrijuhtmesüsteemide kohta
 • Tunneb erinevat tüüpi ristlõigete struktuuri ja otstarvet ning juhtmete isolatsiooni, oskab valida juhtme ristlõiget ja isolatsiooni, sõltuvalt teostatavast tööst
 • Tunneb ja rakendab praktikas alalisvoolu vahelduvvooluks muundamise põhimõtteid ja seadusi ning vastupidi.
 • Tunneb paigaldamise ühendusskeeme.
 • Tunneb valgusallikate struktuuri, ühendusi ja omadusi
 • Teostab elektrimontaažitöid, elektrimõõtmisi ja elektrihooldustöid
 • Tunneb elektrimaterjale

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Kursus on mõeldud vähemalt põhiharidusega täiskasvanutele, kes soovivad omandada esmatasandi elektriku kutset. Eelnev töökogemus pole vajalik. Soovitav on omada loogilist mõtlemist, vastutustunnet, head nägemist, head füüsilist vormi.

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Koolituse maht 150 akadeemilist tundi:

 • 80 akadeemilist tundi – teoreetiline õpe
 • 40 akadeemilist tundi – juhendatud praktika
 • 30 akadeemilist tundi – iseseisev õpe

Õppekeskkond: Auditoorium või online õpe. Õppekava teoreetiline osa viiakse läbi koolituskeskuse auditooriumis või veebikeskkonnas Zoom. Ruumid ja varustus vastavad tehnilise ohutuse ning sanitaar- ja hügieeninõuetele, samuti tuleohutuse ja elektriohutuse nõuetele. Zoomis osalemiseks on vajalik arvuti, nutitelefoni või tahvelarvuti ja püsiva internetiühenduse olemasolu.

Õppeklassid asuvad Narva mnt. 40, Jõhvi, Kalevi tn.19 Kohtla-Järve ja Hariduse 1A, Sillamäe 1. korrusel. Koolituskeskus asub bussijaama läheduses (3-5 min kõndides), vahetus läheduses asub tasuta parkla autodele.

Õpijate arv ühes grupis on 4-12 inimest.

Õppevahendid: Kõik osalejad saavad koolitusmaterjalid, õppematerjal on kaasaegne, kohandatud vastavalt koolitusgrupi tasemele ja täiskasvanuõppe spetsiifikale ning käesoleva õppekava eesmärkidele ja ülesannetele. Iga osaleja saab isikliku koolitusmapi õppematerjalidega, mis jääb talle ka koolituse lõppedes.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid

Õppeprotsess: Teooretiline õppe, iseseisev töö ja juhendatav praktika auditooriumis ja töökohal. Iseseisva töö puhul õppija vaatab vidio salvestusi, teeb teste, kirjutab etteantud teemal tööd. Koolitus toimub 2-4 korda nädalas 3–4 akadeemilist tundi korraga ning kestab 3–5 kuud.

Õppe sisu

 • Tööõiguse alused
 • Töökeskkonna ohutus ja töökorraldus
 • Elektriohutus ja elektrialane seadusandlus
 • Tehniline joonestamine, mõõtühikud
 • Elektrilised mõõtmised
 • Elektriseadmed ja elektrimasinad.
 • Elektrotehnika alused
 • Materjaliõpetus
 • Elektripaigaldiste töö tehnoloogia. Elektritööd.
 • Elektrikilbi koostetööd.
 • Elektrivalgustus
 • Praktika
 • Lõpueksam

Õppemeetodid: Loeng, seminar, grupitöö, praktilised harjutused, iseseisev töö.

Õppematerjalide loend: Koolitajate poolt koostatud õppematerjalid.

Hindamine ehk lõpetamise tingimused. Õpilane on osalenud auditoorsetest tundidest, läbinud praktikumid

Hindamiskriteeriumid:

Lõpetamise tingimused: Läbida täies mahus teoreetiline õpe ja praktika ning sooritada eksam (testi vormis, eksam loetakse sooritatuks, kui õigeid vastuseid on vähemalt 70% ja täidetud on praktiline ülesanne)

Väljastatavad dokumendid:

 • Lõputunnistus koos hinnetelehega, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud (õpiväljundid on omandatud).
 • Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata, kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Lektori kvalifikatsioon:

 1. Erialane haridus koolituskava valdkonna erialal (kvalifikatsiooni tõendatakse haridust tõendava tunnistuse esitamisega)
 2. Praaktiline õpetamise kogemus mitte vähem kui 120 ak. t.
 3. Töökogemus õppevaldkonnas mitte vähem 1 a.

Lektorid: https://ivkoolitus.ee/teachers.php?l=2

 
INFO

Meist
MTÜ Ida-Virumaa Koolitus
Reg. nr. 80050271
SWEDBANK а/а EE162200001120022433

Kontor avatud:
E-R 10.00 – 18.00

ADRESS
Narva mnt. 40, 41536, Jõhvi
ivkoolitus@gmail.com
+(372) 33 52 154
+(372) 56 624 640
+(372) 55 500 692
© MTÜ Ida-Virumaa Koolitus