MTÜ Ida-Virumaa Autokool
Autokool    


Valitud õppesuuna üksikasjad

 

Õppeasutus: MTÜ IDA-VIRUMAA KOOLITUS

Õppeasutuse kood: 80050271

E-mail: ivkoolitus@gmail.com

Koolituse nimetus : C-kat. VEOAUTO


Õppe kogumaht (akad. tundides) : 30

Maksumus käibemaksuga : 763.20

 

Õppekavarühmad ja õppekava koostamise alus

Õppekavarühm: Transporditeenused

Õppekava koostamise alus: Koolitus vastab liiklusseaduse, MKMi määruse nr 60 „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“ ning MKMi määruse nr 54 „Nõuded mootorsõidukijuhi koolitaja õppevahenditele, õppeväljakutele ja õppesõidukitele“ nõuetele.

Eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärgid:Koolituse eesmärk on anda tulevasele sõidukijuhile teadmised, oskused ja hoiakud liikluses käitumiseks kooskõlas C-kategooria mootorsõiduki juhile kehtestatud kvalifikatsiooninõuetega. Koolituse eesmärk on samuti luua eeldused juhi vastutustundliku liikluskäitumise ning ohutu, iseseisva, teisi liiklejaid arvestava ja keskkonda säästva käitumise kujunemiseks.

Õpiväljundid: õpeväljundite loetelu on esitatud õpekava täisversioonis С-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Õpingute alustamiseks peab õppur õppetöö alustamise ajaks olema vähemalt 20,5-aastane (ei laiene kaitseväe koolitustele), vähemalt pool aastat omama B-kategooria mootorsõiduki juhiluba (esmane juhiluba ja piiratud juhtimisõigus arvesse ei lähe) või üheaegselt omandatud B-kategooria ja C1-alamkategooria auto juhiluba ning omama C-kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

 • Avaldus
 • ID-kaardi, passi või elamisloa koopia.
 • Koolituskursusele vastuvõtmiseks peab isik omama taotleva kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Koolituse maht:

 • Liiklusteooria õppemaht: vähemalt 20 akadeemilist tundi
 • E-õpe koosneb teooriast 20 ak.t.: 6 - klassiruumis ja 14 - iseseisvast tööst.
 • Sõiduõppe maht: vähemalt 10 sõidutundi
 • Teooriaeksam - sooritatakse veebis telefonis/tahvelarvutis või sülearvutis, liikluslab.ee programmi kaudu (1 kord nädalas kolmapäeviti)
 • Sõidueksam

Jätkuõpe: 2 sõidutundi.

Õppekeskkond: Auditoorium või online õpe. Õppekava teoreetiline osa viiakse läbi koolituskeskuse auditooriumis või veebikeskkonnas liikluslab.ee. Õppetöö raames antakse iseseisev töö, mille eesmärk on materjali süvendatud õppimine ja loengus saadud teadmiste kinnistamine. Iseseisva töö osakaal on individuaalne. Auditoorse õppevormi asemel võidakse kasutada elektroonilist õppevormi. Sel juhul on elektroonilise õppevormi osakaal kuni 100%. Veebipõhine autokool E-õppe on ainulaadne võimalus sooritada teooriakursus endale sobival ajal, kasutades elektroonilist koolitusprogrammi. See on lihtne ja mugav interaktiivne õpikeskkond, mis võimaldab uusi õppemeetodeid ja pakub alati ajakohast sisu. Interneti-autokool on kaasaegne ja mugav õppemeetod, mis võimaldab valida teoreetilise osa õppimiseks õige koha, aja ja rütmi. E-õppes on palju erinevaid õppematerjale. Vaadata saab videoloenguid ja 3D-videoid ristmikest, samuti saab vaadata lisamaterjale ja lahendada teste. Elektroonilises keskkonnas on lihtne navigeerida ja see sisaldab funktsioone, mis aitavad teil õppimist paremini korraldada. Lisaks saab nõu saamiseks pöörduda autokooli poole, kirjutada teooriaõpetajale ja käia ka klassiruumis huvipakkuvatel loengutel.

Ruumid ja varustus vastavad tehnilise ohutuse ning sanitaar- ja hügieeninõuetele, samuti tuleohutuse ja elektriohutuse nõuetele.Liikluslabis osalemiseks on vajalik arvuti, nutitelefoni või tahvelarvuti ja püsiva internetiühenduse olemasolu. Õppeklassid asuvad Narva mnt. 40, Jõhvi, Kalevi tn.19 Kohtla-Järve ja Hariduse 1A, Sillamäe 1. korrusel. Koolituskeskus asub bussijaama läheduses (3-5 min kõndides), vahetus läheduses asub tasuta parkla autodele.

Õppijate arv ühes grupis on 4-12 inimest. Õppe keeled: eesti, vene keeles.

Õppevahendid: Kõik osalejad saavad liigipääsu koolitusmaterjalile veebikeskonnas liikluslab.ee. Õppematerjal on kaasaegne, kohandatud vastavalt koolitusgrupi tasemele ja täiskasvanuõppe spetsiifikale ning käesoleva õppekava eesmärkidele ja ülesannetele.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid

Õppeprotsess: Teooretiline õppe,sõiduõppe, iseseisev töö.Iseseisva töö puhul õppija vaatab vidio salvestusi, teeb teste,kirjutab etteantud teemal tööd ja teeb proovi eksamid. Koolitus toimub 1-2 korda nädalas 3 akadeemilist tundi korraga ning kestab vähemalt 4 nädalat.–3 kuud.

Õppe sisu on esitatud õpekava täisversioonis С-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava

Õppemeetodid: Loeng, praktilised harjutused, iseseisev töö.

Õppematerjalide loend: Liiklusseadus, Liiklusmäärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele, Liikluskindlustuse seadus, Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad, Liikluslab Baltic OÜ e-õppe keskkond, „Teooria lihtsas keeles“ (J. Ess, 2023), „Nutikad liiklustestid“ (Liikluslab, 2023).

Hindamine ehk lõpetamise tingimused. Õpilane on läbinud täies mahus õppekava, ning sooritanud hindamise positiivsele tulemusele.

Hindamiskriteeriumid: Koolitus lõpeb teooria- ja sõidueksamiga.Eksam korraldatakse testide vormis. Hindamissüsteem: sooritatud/mittesooritatud. Eksam koosneb 45st ühe õige vastusega küsimusest, millest 12 küsimust käsitlevad liiklusohutust. Eksam arvatakse sooritatuks, kui õigete vastuste arv on vähemalt 40, kusjuures liiklusohutusteemalistes küsimustes ei tohi olla üle 1 vea. Küsimustele vastamiseks antakse kuni 35 minutit. Sõidueksamile lubatakse õppur pärast teooriaeksami edukat sooritamist. Sõidueksam kestab vähemalt 45 minutit. Hindamissüsteem: arvestatud (A) / arvestatud märkustega (AM) / mittearvestatud (MA).

Lõpetamise tingimused: Kirjalik test ja sõidueksam.

Väljastatavad dokumendid:

 • Lõputunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud (õpiväljundid on omandatud).
 • Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata, kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Lektori kvalifikatsioon: Õpetajatel on Transpordiameti poolt väljastatud mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistus.

Lektorid: https://ivkoolitus.ee/teachers.php

Programm kinnitati 1.10.2023

Hinnakiri:

 • Autokooli auto rent - 80 €
 • C-kategooria sõiduõpe lisatund – 1sõidutund (45 min) - 45 €

С-kategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava

Eesti Maanteeameti nõuded mootorsõidukijuhile

Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse ja teadmiste kontrolli ning õppevahendite ja -kava nõuded

 
INFO

Meist
MTÜ Ida-Virumaa Koolitus
Reg. nr. 80050271
Ida-Virumaa Autokool OÜ
Reg. nr. 10518040
SWEDBANK а/а EE162200001120022433

Kontor avatud:
E-R 10.00 – 17.00

ADRESS
Narva mnt. 40, 41536, Jõhvi
ivkoolitus@gmail.com
+(372) 33 52 154
+(372) 56 624 640
+(372) 55 500 692
+(372) 53 232 586
© MTÜ Ida-Virumaa Koolitus