Индивидуальное обучение А2

Algaja keelekasutaja-individuaalne kursus 

Haridus-ja Teadusministeerium

õppekorralduse  alused ( TäkS  § 7 lg 2)

tegevuskava kvaliteedi tagamise alused ( TäkS § 7 lg 3)

tegevusloa andmed: kantsleri käskkiri 16. 07.2016 nr 1.1-3/16/131

EHISE ID – 191594  B1

Toimumiskoht: Sillamäe, Tškalovi 1a

Maksumus:
22 EUR / 1 ak.t + KM

Period:  29.03.2018 — 29.06.2018

Kursuse ak.t.  ja  iseseisvatööd: 100/90

AINEKAVA

1. MINA JA TEISED

2. PEREKOND JA KODU

3. SÕBRAD

4. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI

5. IGAPÄEVASED TEGEVUSED

5. HARRASTUSED JA KULTUUR

Õppekavarühm

Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena.

Õppetöö toimub vene ja eesti keele baasil.

Sihtrühm: täiskasvanud.

Õppemeetodid

Õpe tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.

Õpingute alustamise tingimused

Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test ning läbitud vestlus.

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppeklassid asuvad bussipeatusest 1–8 minuti kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid. Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid õpetajale, dataprojektorid, valge magnettahvel, paljundusmasin, markerid, CD-mängija, õppematerjalid. On olemas ka kohvinurk. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib koolituse läbiviimiseks.