Eesti keele A2-B1 taseme eksamiks ettevalmistav kursus

MTÜ Ida-Virumaa Koolitus on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Koolituskaardi kohta saab täpsemat infot Eesti Töötukassa kodulehel: www.tootukassa.ee

Ministri käskkirja nr 1. 1-3/16/131

Eesti keele A2-B1 taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Õppekavarühm

Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena.

Õppetöö toimub  vene ja eesti keele baasil.

Sihtrühm: täiskasvanud.

Õpingute alustamise tingimused

Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test ning läbitud vestlus.

Kursuse maksumus – 2500 eur koos KM

Kursuse ak.t ja  iseseisvatööd — 240/60 ak.t

Toimumiskoht — Tškalovi 1a, Sillamäe

Toimumise  periood — 12.06.2018-12.12.2018

AINEKAVA I OSA

 1. MINA JA TEISED
 2. PEREKOND JA KODU
 3. SÕBRAD
 4. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI
 5. IGAPÄEVASED TEGEVUSED
 6. HARRASTUSED JA KULTUUR

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija
mõistab lühikeste, lihtsate ja selgelt esitatud tekstide põhi sisu
oskab lihtsal viisil ning üldsõnaliselt väljenduda igapäevateemadel või oma huvivaldkonna teemade piires
mõistab lühikesi, lihtsaid tekste ja isiklikke kirju
mõistab lihtsamat infot teleuudistes
oskab kirjutada lühikesi lauseid igapäevastel teemadel

Õppematerjalide loend

Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. Kiri-Mari kirjastus. 2015.

Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp  (2006 ). Naljaga pooleks. Eesti keele õppekomplekt A2-tasemele.Iduleht OÜ.

Alp, Pilvi, Pille Reins, Hille Pajupuu (2002). Eesti keele algtaseme test. Tallinn: REKK.

Tere jälle! A1-A2 ( 2012 ). Puśkini instituut.

Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut. Eesti Keele Sihtasutus  (2014 ).

Aavo Valmis, Lembetar Valmis. Lihtne eesti keele grammatika TEA kirjastus. Tallinn. 2001.Iseseisev töö toimub osaliselt ka e-õppe keskkonnas:                http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b2-tasemel, http://www.kutsekeel.ee/ ning http://web.meis.ee/testest

Iseseisva töö üheks osaks on ka  õppematerjalide kuulamine.Õppijad  kasutavad ka http://portaal.eki.ee/ keskkonda sõnastikke kasutamisel.

Väljund: tunnistus
Tunnistuse saamise tingimus: osavõtt vähemalt 80% tundidest

Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba

AINEKAVA I I  OSA

 1. ENDAST JA TEISTEST RÄÄKIMINE
 2. HARIDUS
 3. ELUKUTSE, AMET, TÖÖ
 4. ELUASE JA KINNISVARA, KODU
 5. IGAPÄEVAELU, KODU JA KODUKOHT
 6. TOITLUSTAMINE
 7. TERVIS, ENESETUNNE JA TERVISHOID
 8. VABA AEG JA AJAVIIDE
 9. REISIMINE, TRANSPORT JA VAATAMISVÄÄRSUSED
 10. KEKKOND, KOHAD, LOODUS JA ILM
 11. KULTUUR JA KEELED
 12. OLMETEENUSED, KAUBANDUS, TEENINDUS
 13. INIMENE,SUHTED ÜHISKONNAS

Õpiväljundid 

Koolituse lõpuks õppija

Mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, vaba aeg jne;

Koostab lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal;

Kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendab ja selgitab oma seisukohti ja plaane;

Mõistab igapäevaelus (tööl, koolis, vabal ajal) regulaarselt korduvate teemade peamist mõtet ja olulisemaid üksikasju;

Suudab üldjoontes jälgida lühikest otsesõnalist juttu tuttaval teemal, kui kõneldakse kirjakeeles ja hääldus on selge;

Mõistab olulisemat ka pikemast kirjakeelsest jutust, kui räägitakse tavapärasest aeglasemalt. Paremaks mõistmiseks vajab ajuti kordamist või üleküsimuse võimalust;

Õppematerjalide loend

Mare Kitsnik. Eesti keele õpik B1, B2. Tallinn 2012. Eesti keele õppekomplekt B1, B2 + kuulamistekstid. http://portaal.eki.ee/keskkond. Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti Keele Õpik.

Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut. Eesti Keele Sihtasutus  (2014 ).

EKKR 2007 = Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross. Eesti keele käsiraamat. Tallinn: Eesti Keele sihtasutus.

Hausenberg, Anu-Reet, Marju Ilves, Annekatrin Kaivapalu, Krista Kerge, Katrin Kern, Mare Kitsnik, Ingrid Krall, Karin Rummo, Tiina Rüütmaa (2008). Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2-taseme eesti keele oskus. Tallinn: REKK.

Bašurov, Vladimir (2008). Eesti-vene ja vene-eesti väike vormiõpetussõnastik (VVÕS) vanemale astmele ja täiskasvanule. Tallinn.

Saarso, Kristi (2000). Sõnavara õpetamine. Keeleõpetaja metoodikavihik. Tallinn: TEA Kirjastus.

Pool, Raili (2006). Eesti keele sihitise ja rektsiooni harjutusi. Tartu: TÜ Kirjastus.

Kerge, Krista (2006). Ametlik viisakus ja kultuur. – Õiguskeel 2, 3–8

Iseseisev töö toimub osaliselt ka e-õppe keskkonnas:

http://www. Keeleklikk.ee

http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b2-tasemel, http://www.kutsekeel.ee/ ning http://web.meis.ee/testest

Iseseisva töö üheks osaks on ka  õppematerjalide kuulamine. Õppijad  kasutavad ka http://portaal.eki.ee/  keskkonda sõnastikke kasutamisel.

Õppemeetodid

Õpe tugineb  kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus viiakse läbi Ida-Virumaa Autokooli ruumides aadressil Narva mnt. 40, Jõhvi.

Õppeklassid asuvad bussipeatusest 1–8 minuti  kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid. Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid õpetajale, dataprojektorid, valge magnettahvel, paljundusmasin, markerid, CD-mängija, õppematerjalid. On olemas ka kohvinurk. Koolitusruumid, õppetehnika  ja õppevahendid vastavalt  töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum  ning sisustus sobib  koolituse läbiviimiseks.

Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid

Hindamisel lähtume B1 testikomplekti sooritusest. Allikad: http://web.meis.ee/testest/ ja http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid.Õpingute lõpetamise eelduseks on aktiivne osalemine koolitusel ning B1  testide vähemalt 60% sooritamine.

Taseme test põhineb riiklikel tasemetestidel ja hindamisskaalal. Väljastame õppijale tõendi täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui isik ei ole läbinud koolitust täies mahus või ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Väljastame õppijale tunnistuse täienduskoolituse lõpetamise kohta juhul, kui õppija on läbinud koolituse täies mahus ning saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Peame tunnistuste ja tõendite registrit ning tunnistustele ja tõenditele on märgitud kõik Täiendkoolise standardi § 3 sätestatud nõuded.

 

Ida-Virumaa Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner. Informatsiooni leiate siit: koolituskaardi tutvustus.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon

haridus: kõrgharidus.

Eriala :

Eesti keel teise keelena.

Filoloog, vene keele ja kirjanduse õpetaja

Vene kooli eesti keele õpetaja

Eesti keel teise keelena.

Eesti keele õpetaja

ja tööstaaž täiskasvanute koolitajad