Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.

MTÜ Ida-Virumaa Koolitus on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Koolituskaardi kohta saab täpsemat infot Eesti Töötukassa kodulehel: www.tootukassa.ee

Ministri käskkirja nr 1. 1-3/16/131

EHISE ID – 191592  A2

 

 

 

Kursuse nimetus
Maksumus
Kursuse ak.t ja  iseseisvatööd
Kursuse algus Kursuse lõpp Toimumiskoht
Algaja keelekasutaja
eesti keele kursus 
1728 EUR (koos KM)
120/30 ak.t 22.05.2018 15.10.2018 Narva mnt. 40, Johvi
  Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.
1728 EUR (koos KM)
120/30 ak.t 12.06.2018 14.09.2018 Tškalovi 1a, Sillamäe
Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.
1728 EUR (koos KM)
 120/30 ak.t

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.

AINEKAVA

1. MINA JA TEISED

2. PEREKOND JA KODU

3. SÕBRAD

4. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI

5. IGAPÄEVASED TEGEVUSED

5. HARRASTUSED JA KULTUUR

Õppekavarühm

Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena.

Õppetöö toimub  vene ja eesti keele baasil.

Sihtrühm: täiskasvanud.

Õppemeetodid

Õpe tugineb  kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.

Õpingute alustamise tingimused

Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test ning läbitud vestlus.

Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus viiakse läbi Ida-Virumaa Autokooli ruumides aadressil Narva mnt. 40, Jõhvi.

Õppeklassid asuvad bussipeatusest 1–8 minuti  kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid. Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid õpetajale, dataprojektorid, valge magnettahvel, paljundusmasin, markerid, CD-mängija, õppematerjalid. On olemas ka kohvinurk. Koolitusruumid, õppetehnika  ja õppevahendid vastavalt  töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum  ning sisustus sobib  koolituse läbiviimiseks.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija
mõistab lühikeste, lihtsate ja selgelt esitatud tekstide põhi sisu
oskab lihtsal viisil ning üldsõnaliselt väljenduda igapäevateemadel või oma huvivaldkonna teemade piires
mõistab lühikesi, lihtsaid tekste ja isiklikke kirju
mõistab lihtsamat infot teleuudistes
oskab kirjutada lühikesi lauseid igapäevastel teemadel

Õppematerjalide loend

Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. Kiri-Mari kirjastus. 2015.

Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp  (2006 ). Naljaga pooleks. Eesti keele õppekomplekt A2-tasemele.Iduleht OÜ.

Alp, Pilvi, Pille Reins, Hille Pajupuu (2002). Eesti keele algtaseme test. Tallinn: REKK.

Tere jälle! A1-A2 ( 2012 ). Puśkini instituut.

Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut. Eesti Keele Sihtasutus  (2014 ).

Aavo Valmis, Lembetar Valmis. Lihtne eesti keele grammatika TEA kirjastus. Tallinn. 2001.Iseseisev töö toimub osaliselt ka e-õppe keskkonnas:                http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b2-tasemel, http://www.kutsekeel.ee/ ning http://web.meis.ee/testest

Iseseisva töö üheks osaks on ka  õppematerjalide kuulamine.Õppijad  kasutavad ka http://portaal.eki.ee/ keskkonda sõnastikke kasutamisel.

Väljund: tunnistus
Tunnistuse saamise tingimus: osavõtt vähemalt 80% tundidest

Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba.

Ida-Virumaa Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner. Informatsiooni leiate siit: koolituskaardi tutvustus.

Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon

Kersti Kuslap: kõrgharidus.

Lõpetas: Tartu Ülikool Narva Kolledž (2002)

Eriala : Eesti keel teise keelena.

Lisainformatsioon ja registreerimine:

tel 33 52 154; 56 624 640
tel 555 00692
E-post: info@ivkoolitus.ee

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *