Eesti keelB2 tase(Eesti keeleB2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus).1.Õppekava nimetus

Eesti keelB2 tase(Eesti keeleB2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus).

2.Õppekavarühm

Võõrkeeled ja –kultuurid. Eesti keel võõrkeelena Õppetöö toimub vene ja eesti keele baasil. Sihtrühm: õpilased 7.-12.klass,täiskasvanud.Õpperühma suurus on tavaliselt 8-10 inimes.(Projektis vastavalt projekti tingimustele). Õppekava koostamisel oleme järginud Keeleseaduse Lisas 1 sätestatud B2 keeleoskustaseme kirjeldust ning Euroopa Keelemapi B2 taseme keeleokuse kirjeldust „Iseseisev keelekasutaja. B2-taseme eesti keele oskus“.

3.Õpiväljundid

Kõnelemispädevus

• Oskab kirjutada arusaadavalt selgeid tekste huvi pakkuvatel teemadel ning ka abstraktsetel teemadel. • Oskab kirjutada ettekannet, arvamuskirjutist vm teksti, esitades poolt- ja vastuväiteid või selgitades erinevate seisukohtade plusse ja miinuseid. • Oskab kirjutada raamatu-,filmi või näidendiülevaadet.Suudab kokku võtta eri allikatest pärit infot ja arutluskäike ning teha kokkuvõtteid.

Kuulamispädevus

• Mõistab suhteliselt pika ja keeruka jutu põhisisu. • Mõistab igapäevaelu, õppimise ja tööga seotud teemadel juttu. • Suudab jälgida tuttava teema ja vestluse suunda. • .Saab aru uudiste, intervjuude, filmide, loengute üksikasjadest.

Lugemispädevus

• Suudab aru saada pikemate tekstide sisust ja valida vajaminevaid detaile. • Suudab leida infot mitmesugustest tekstidest ja teha nende põhjal üldistusi. • Mõistab probleemartikleid, kus autorid esitavad erinevaid seisukohti ja hoiakuid.

Kirjutamispädevus

• Oskab kirjutada selgeid ja üksikasjalikke tekste paljudel endale huvi pakkuvatel teemadel ning ka tuttavatel abstraktsetel teemadel. • Oskab kirjutada argumenteeritud ettekannet, arvamuskirjutist vm teksti, esitades poolt- ja vastuväiteid või selgitades erinevate seisukohtade eeliseid ja puudusi. • Oskab kirjutada filmi-, raamatu- või näidendiülevaadet. • Suudab sünteesida eri allikatest pärit infot ja arutluskäike ning teha kokkuvõtteid. • Oskab hästi väljendada oma teadmisi, seisukohti ja arvamusi ning kommenteerida teiste omi. • Keelekasutus ning õigekiri on sedavõrd korrektsed, et ei tekita vääritimõistmist.

Koolituse eesmärgid

B2 taseme keeleoskuse omandamine vastavalt keeleseaduse Lisas 1 sätestatud keeleoskustaseme B2 kirjeldusele, Euroopa Keelemapi B2 taseme keeleokuse kirjeldusele „Iseseisev keelekasutaja. B2-taseme eesti keele oskus“ ning eesti keele B2 taseme eksami sooritamiseks ettevalmistamine

Õppemeetodid

B2 õpe tugineb sugestiivsele ja kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.

4.Õpingute alustamise tingimused

Nõutav baasharidus B1 Õppija peab olema end registreerinud kursusel. Vastava testi ning vestluse põhjal hindame kohapeal õpilase vastavust B1 tasemele.

5.Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal

Õppe kogumaht - 200 ak.t. Sealhulgas, auditoorse töö maht-150 tundi.Iseseisva töö maht-50 tundi. Õppija kuulab vastava õpiku videomaterjale,s.h.veebipõhist portaali Keeleklikk.,kirjutab etteantud teemal,uurib,loeb vastavalt teemale reklaame,küsib teed,suhtleb poes jne.kirjutab kirju,koostab menüüd, uurib sõiduplaane, kasutusjuhendeid,koostab lühiuudiseid,vaatab TV saateid. Koolitus toimub 2 X 3 korda nädalas à 2-3 akadeemilist tundi korraga ning kestab vastavalt 4-7 kuud.

6.Õppe sisu

Teemad

1.Kellega suhtlen? (Huvitav sõber.Räägime sõpradest.) - 16 ak.t.

2.Kuhu minna? (Laul ”Käime katuseid mööda”.Räägime kodukoha ajaveetmiskohtadest.) -16 ak.t.

3.Milline sõiduk on parim? (Hääletamine.Räägime reisidest.) - 16 ak.t.

4.Kas tasub proovida? (Hea füüsiline ja vaimne vorm.Anname nõu probleemide korral.) - 16 ak.t.

5. Mida õppida? (Laul “Must ja valge”.Räägime headest ja halbadest asjadest.Anname nõu probleemide korral. )- 16 ak.t.

6. Mis on Eestis huvitavat? (Geopeitus .Räägime huvitavatest harrastustest ja üritustest. )- 16 ak.t.

7.Kas mul on seda vaja? (Kuidas teha paberit?Räägime taaskasutusest.)- 16 ak.t.

8.Mis juhtus? (Vargus.Räägime kuritegudest ja nende vähendamisest.)- 16 ak.t.

9.Mida võib leida arvutist ? (Suhtlusportaali kasutamisjuhis.Räägime arvuti kasutusvõimalustest.)- 16 ak.t.

Grammatika.Vas-tavalt teemale.

Tagasõnad.Ühendverbid abisõnaga välja,võtma,tegema,saama,üles,ära,panema jt.

Kordamine, testid - 6 ak.t.

Kokku -150 ak.t.

7.Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus viiakse läbi Ida-Virumaa Autokooli ruumides aadressil Narva mnt. 40, Jõhvi. Õppeklassid asuvad bussipeatusest 1-8 minuti kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad,valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid.Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid õpetajale,dataprojektorid,valge magnettahvel,paljundusmasin, markerid,CD-mängija, õppematerjalid.On olemas ka kohvinurk. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib koolituse läbiviimiseks.

8.Õppematerjalide loend

Mare Kitsnik.Eesti keele õpik,B1,B2.Tallinn 2012.Eesti keele õppekomplekt B1,B2-kuulamistekstid.http://portaal.eki.ee/keskkond. http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b2-tasemele, http://www.kutsekeel.ee/, http://web.meis.ee/testest/ tasemetestide keskkond.TV-saadetevaatamine-kuulamine.Uudised:AK,Ringvaade,Reporter,Pealtnägija,Õnne 13,Osoon,VälisilmPrillitoos,Kodutunne.Padjaklubi.

9.Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid.

Aktiivne osalemine õppetegevuses.B2 –taseme testi sooritamine vähemalt 75 %ulatuses. B2- taseme test põhineb riiklikel tasemetestidel ja hindamisskaalal. Õppijaile väljastatakse õpingute lõpetamisel B2- taseme koolituse läbimist tõendav tõend või tunnistus.

Väljastame õppijale tõendi täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui me ei ole koolituse käigus hinnanud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei ole saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid

Väljastame õppijale tunnistuse täienduskoolituse lõpetamise kohta juhul,kui hindasime koolituse käigus õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

10.Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon

1.Jelena Ohakas : kõrgharidus. Lõpetas : Tartu Riiklik Ülikool (1981) Eriala : Filoloog,vene keele ja kirjanduse õpetaja Lõpetas : Talllinna Pedagoogikaülikool (1995) Eriala : Vene kooli eesti keele õpetaja

2.Kersti Kuslap : kõrgharidus. Lõpetas: Tartu Ülikooli Narva Kolledž (2002) Eriala : Eesti keel teise keelena.

3.Karin Sokolova: kõrgharidus Lõpetas: Narva kõrgkool (1998) Eriala: Eesti keele õpetaja Lõpetas : Tallinn PedagoogikaÜlikool (2001) Eriala :Eesti keele õpetaja Kõik õpetajad on pikatööstaažiga (15-27.a )täiskasvanute koolitajad.

Õppekava kinnitamise aeg: 02.05.2016

Kursuse nimetus
Maksumus
Kursuse ak.t ja iseseisvatööd
Kursuse algus Kursuse lõpp Toimumiskoht
Eesti keel B2
2160.00 EUR (koos KM)
150/50 ak.t Narva mnt 40, JÕHVI
Eesti keel B2
EUR (koos KM)
150/50 ak.t
Eesti keel B2
EUR (koos KM)
150/50 ak.t  

 

Курсы эстонского языка

Начальный курс
эстонского языка А1

Начальный курс
эстонского языка А2

Продвинутый курс
эстонского языка В1

Продвинутый курс
эстонского языка В2

Индивидуальные курсы
эстонского языка А2

Уровневые эксзамены
по эстонскому языку