Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursusHaridus-ja Teadusministeerium

 

  1.Õppekava nimetus- Eesti keel B1 tase ( Eesti keeleB1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus).

  2.Õppekavarühm

  -Võõrkeeled ja –kultuurid. Eesti keel võõrkeelena Õppetöö toimub vene ja eesti keele baasil. Sihtrühm: õpilased 7.-12.klass,täiskasvanud .Õpperühma suurus on tavaliselt 8-10 inimest. .(Projektis vastavalt projekti tingimustele). Õppekava koostamisel oleme järginud Keeleseaduse Lisas 1 sätestatud B1 keeleoskustaseme kirjeldust ning Euroopa Keelemapi B1 taseme keeleokuse kirjeldust „Iseseisev keelekasutaja. B1-taseme eesti keele oskus“.

  3.Õpiväljundid

  Kõnelemispädevus

  • suudab vestelda tuttaval teemal ning oskab oma seisukohti tuttavates olukordades väljendada ja põhjendada; • tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus praktilistes olukordades, nagu info küsimine, selgituse palumine, oma arvamuse avaldamine, ettepanekute tegemine. •on võimeline lihtsaid keelevahendeid kasutades kirjeldama, analüüsima ja võrdlema. •oskab ilma ettevalmistuseta alustada, jätkata, kõnevooru üle võtta ja lõpetada lihtsat vestlust, kui kõneaine on talle tuttav või pakub huvi. •väljendab oma mõtteid lihtsate lausetega. Pikem vestlus või abstraktsemad teemad põhjustavad raskusi. Kõnes võib esineda pause ja katkestusi, kuid suudab vestlust jätkata.

  Kuulamispädevus

  •Suudab üldjoontes jälgida lühikest otsesõnalist juttu tuttaval teemal, kui kõneldakse kirjakeeles ja hääldus on selge •saab aru üldjoontes pikemast kõnest tuttavatel teemadel, oskab eristada olulisemat, •suudab jälgida lühikest otsesõnalist juttu tuttaval teemal, kui kõneldakse kirjakeeles ja hääldus on selge. •paremaks mõistmiseks vajab ajuti kordamist või üleküsimise võimalust. •suudab jälgida paljusid filme ja huvipakkuvaid TV-saateid, kui pilt toetab tegevust ja keel on lihtne. •suudab järgida üksikasjalikke juhiseid. •mõistab faktiteavet igapäevaelu või tööga seotud teemadel.

  Lugemispädevus

  •suudab lugeda lühemaid tekste erinevatel teemadel (ajaleheartiklid, brošüürid, •suudab rahuldaval tasemel mõista otsesõnalist faktipõhist teksti, kui teema kuulub tema huvivaldkonda, vajadusel kasutades sobivaid abimaterjale ja lugemisstrateegiaid. •on võimeline mõistma ka pikemate tekstide peamist mõtet ja otsima neist konkreetset infot, kui teema on talle oluline või tuttav.

  Kirjutamispädevus

  •oskab kirjutada tuttaval teemal lihtsamaid üldsõnalisi tekste, ühendades lühemaid lauseid lihtsa järjendina. •oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid ning anda edasi uudiseid •suudab kirjalikult edasi anda erialast infot, kirjutada tuttaval teemal lihtsamaid üldsõnalisi tekste väheste grammatikavigadega. •oskab kirjeldada tegelikku või kujuteldavat sündmust, oma kogemusi ja elamusi lihtsa tekstina, seejuures tuttavatel teemadel ka üksikasjalikult. •vormistab tööülesannetega seotud dokumente;

  Koolituse eesmärgid

  B1 taseme keeleoskuse omandamine vastavalt keeleseaduse Lisas 1 sätestatud keeleoskustaseme B1 kirjeldusele, Euroopa Keelemapi B1 taseme keeleokuse kirjeldusele „Iseseisev keelekasutaja. B1-taseme eesti keele oskus“ ning eesti keele B1 taseme eksami sooritamiseks ettevalmistamine.

  Õppemeetodid

  B1 õpe tugineb sugestiivsele ja kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.

  4.Õpingute alustamise tingimused

  Nõutav baasharidus A2 Õppija peab olema end registreerinud kursusel. Vastava testi ning vestluse põhjal hindame kohapeal õpilase vastavust A2 tasemele.

  5.Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal

  Õppe kogumaht - 200 ak.t. Sealhulgas, auditoorse töö maht-150 tundi.Iseseisva töö maht-50 tundi. Õppija kuulab vastava õpiku videomaterjale,s.h.veebipõhist portaali Keeleklikk.,kirjutab etteantud teemal,uurib,loeb vastavalt teemale reklaame,küsib teed,suhtleb poes jne.kirjutab kirju,harjutusi,koostab menüüd, uurib sõiduplaane, kasutusjuhendeid,koostab lühiuudiseid. Koolitus toimub 2 X 3 korda nädalas à 2-3 akadeemilist tundi korraga ning kestab vastavalt 4-7 kuud.

  6.Õppe sisu

  Teemad

  1.Kellega suhtlen? (Dialoog”Uus dokument”.Ankeedi koostamine,täitmine.) 16 ak.t.

  2.Kuhu minna? ( Dialoogid ”Kutse”.Blogi sissekanne ”Eriline päev”.) - 16 ak.t.

  3. Milline sõiduk on parim? (Dialoog”Bussipiletit ostmas”.Dialoog”Rongis”.Kirjavahetus ”Kutse”. ) -16 ak. t.

  4.Kas tasub proovida? ( Dialoog “Spordiklubis”.Haige inimese kiri sõbrale”.) -16 ak. t.

  5. Mida õppida? (Dialoog “Keelefirmas”.Vahetusõpilase kiri.) -16 ak. t.

  6. Mis on Eestis huvitavat? (Dialoogid “Reisifirmas”.Blogi sissekanne kontserdil käimisest.) - 16 ak. t.

  7.Kas mul on seda vaja? (Dialoog “Poes”.Asjade müügikuulutused.Müügikuulutusele vastamine.)- 16 ak.t.

  8.Mis juhtus? (Dialoogid “Helistame 112”.Seletuskiri politseile.) -16 ak. t.

  9.Mida võib leida arvutist ? (Uudised.Kirjavahetus meili teel.)-16 ak. t.

  Grammatika,luge-mine.Vastavalt teemale. (Kellel?Kelle juures?Isikulised asesõnad.Kohakäänded.Liitsõnad.Lihtminevik.Käsud ja palved.Võrdlemine.Täisminevik.MINE-vorm.Mida tehakse?Mida tehti?Kohatagasõnad.Määrsõnad jm)

  Kordamine, testid - 16 ak.t.

  Kokku - 150 ak.t.

  8.Õppematerjalide loend

  Mare Kitsnik.Eesti keele õpik,B1,B2.Tallinn 2012.Eesti keele õppekomplekt B1,B2-kuulamistekstid.http://portaal.eki.ee/keskkond. http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b1-tasemele, http://www.kutsekeel.ee/, http://web.meis.ee/testest/ tasemetestide keskkond.

  9.Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid.

  Aktiivne osalemine õppetegevuses. B1 –taseme testi sooritamine vähemalt 75 % ulatuses. B1- taseme test põhineb riiklikel tasemetestidel ja hindamisskaalal. Õppijaile väljastatakse õpingute lõpetamisel B1- taseme koolituse läbimist tõendav tõend või tunnistus. Väljastame õppijale tõendi täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui me ei ole koolituse käigus hinnanud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei ole saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Väljastame õppijale tunnistuse täienduskoolituse lõpetamise kohta juhul,kui hindasime koolituse käigus õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

  10.Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon

  1.Jelena Ohakas : kõrgharidus. Lõpetas : Tartu Riiklik Ülikool (1981) Eriala : Filoloog,vene keele ja kirjanduse õpetaja Lõpetas : Talllinna Pedagoogikaülikool (1995) Eriala : Vene kooli eesti keele õpetaja

  2.Kersti Kuslap : kõrgharidus. Lõpetas: Tartu Ülikooli Narva Kolledž (2002) Eriala : Eesti keel teise keelena.

  3.Karin Sokolova: kõrgharidus Lõpetas: Narva kõrgkool (1998) Eriala: Eesti keele õpetaja Lõpetas : Tallinn PedagoogikaÜlikool (2001) Eriala :Eesti keele õpetaja Kõik õpetajad on pika tööstaažiga (15-27.a )täiskasvanute koolitajad.

  Õppekava kinnitamise aeg: 02.05.2016

  Kursuse nimetus
  Maksumus
  Kursuse ak.t ja iseseisvatööd
  Kursuse algus Kursuse lõpp Toimumiskoht
  Eesti keel B1
  1728 EUR (koos KM)
  150/50 ak.t 18.07.2018 2.11.2018 Narva mnt 40, JÕHVI
  Eesti keel B1
  EUR (koos KM)
  150/50 ak.t
  Eesti keel B1
  EUR (koos KM)
  150/50 ak.t  

   

Курсы эстонского языка

Начальный курс
эстонского языка А1

Начальный курс
эстонского языка А2

Продвинутый курс
эстонского языка В1

Продвинутый курс
эстонского языка В2

Индивидуальные курсы
эстонского языка А2

Уровневые эксзамены
по эстонскому языку