Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursusHaridus-ja Teadusministeerium

 

AINEKAVAD Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.

 1. ENDAST JA TEISTEST RÄÄKIMINE
 2. HARIDUS
 3. ELUKUTSE, AMET, TÖÖ
 4. ELUASE JA KINNISVARA, KODU
 5. IGAPÄEVAELU, KODU JA KODUKOHT
 6. TOITLUSTAMINE
 7. TERVIS, ENESETUNNE JA TERVISHOID
 8. VABA AEG JA AJAVIIDE
 9. REISIMINE, TRANSPORT JA VAATAMISVÄÄRSUSED
 10. KEKKOND, KOHAD, LOODUS JA ILM
 11. KULTUUR JA KEELED
 12. OLMETEENUSED, KAUBANDUS, TEENINDUS
 13. INIMENE,SUHTED ÜHISKONNAS

 

Koolituskava B1

 

 

 1. Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon
 2. Jelena Ohakas: kõrgharidus.
Lõpetas: Tartu Riiklik Ülikool (1981).Eriala: Filoloog, vene keele ja kirjanduse õpetaja.

Lõpetas: Talllinna Pedagoogikaülikool (1995).

Eriala: Vene kooli eesti keele õpetaja.

 • Kersti Kuslap: kõrgharidus.
 • Lõpetas: Tartu Ülikool Narva Kolledž (2002).

  Eriala: Eesti keel teise keelena.

 • Karin Sokolova: kõrgharidus.
 • Lõpetas: Narva Kõrgkool (1998).

  Eriala: Eesti keele õpetaja.

  Lõpetas: Tallinna Pedagoogikaülikool (2001).

  Eriala: Eesti keele õpetaja.

  Kõik õpetajad on pika tööstaažiga (15-27.a ) täiskasvanute koolitajad,

  valdavad tänapäevast õppemetoodikat.

   

   

  Õppekava kinnitamise aeg: 20.05.2016

  Esmane keeleoskus

  Mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.

  Mõistmine:
  • KUULAMINE
   Saan aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud mulle oluliste valdkondadega (näiteks info minu ja mu perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Saan aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste põhisisust.
  • LUGEMINE
   Saan aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest. Oskan leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäevatekstidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saan aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest.
  Rääkimine:
  • SUULINE SUHTLUS
   Saan hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskan kaasa rääkida, ehkki ma ei oska veel ise vestlust juhtida.
  • SUULINE ESITLUS
   Oskan kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, praegust või eelmist tööd.
  Kirjutamine:
  • Oskan teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks. täita aadressi ja isiklikke andmeid nõudvaid ankeeti, lõpetada lauseid ja fraase.
  Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid Aktiivne osalemine õppetegevuses. B1 –taseme testi sooritamine vähemalt 75 % ulatuses. B1- taseme test põhineb riiklikel tasemetestidel ja hindamisskaalal. Õppijaile väljastatakse õpingute lõpetamisel B1- taseme koolituse läbimist tõendav tõend või tunnistus. Väljastame õppijale tõendi täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui me ei ole koolituse käigus hinnanud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei ole saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Väljastame õppijale tunnistuse täienduskoolituse lõpetamise kohta juhul,kui hindasime koolituse käigus õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
  Kursuse nimetus
  Maksumus
  Kursuse ak.t ja iseseisvatööd
  Kursuse algus Kursuse lõpp Toimumiskoht
  Eesti keel B1
  1728 EUR (koos KM)
  120/30 ak.t 18.07.2018 2.11.2018 Narva mnt 40, JÕHVI
  Eesti keel B1
  1728 EUR (koos KM)
  120/30 ak.t
  Eesti keel B1
  1728 EUR (koos KM)
  120/30 ak.t  

   

  Курсы эстонского языка

  Начальный курс
  эстонского языка А1

  Начальный курс
  эстонского языка А2

  Продвинутый курс
  эстонского языка В1

  Продвинутый курс
  эстонского языка В2

  Индивидуальные курсы
  эстонского языка А2

  Уровневые эксзамены
  по эстонскому языку