Eesti keel A2 tase ( Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus).Kursuse nimetus
Maksumus
Kursuse ak.t ja iseseisvatööd
Kursuse algus Kursuse lõpp Toimumiskoht
Eesti keel A2 tase ( Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus).
2200.00EUR (koos KM)
200/50 ak.t 17.09.2018 20.03.2019 Tškalovi 1a,Sillamäe
Eesti keel A2 tase ( Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus).
2200.00EUR (koos KM)
200/50 ak.t
Eesti keel A2 tase ( Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus).
2200.00EUR (koos KM)
200/50 ak.t

1.Õppekava nimetus

Eesti keel A2 tase ( Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus).

2.Õppekavarühm

Võõrkeeled ja –kultuurid. Eesti keel võõrkeelena Õppetöö toimub vene ja eesti keele baasil. Sihtrühm: õpilased 7.-12.klass,täiskasvanud .Õpperühma suurus on tavaliselt 8-10 inimes .(Projektis vastavalt projekti tingimustele). Õppekava koostamisel oleme järginud Keeleseaduse Lisas 1 sätestatud A2 keeleoskustaseme kirjeldust ning Euroopa Keelemapi A2 taseme keeleokuse kirjeldust „Iseseisev keelekasutaja. A2-taseme eesti keele oskus“.

3.Õpiväljundid

Kõnelemispädevus

Koolitatav

-Saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel.

-Oskab kaasa rääkida, ehkki ei oska veel ise vestlust juhtida.

-Oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada ennast, oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi.

-Oskab vastata lihtsatele küsimustele ja väidetele.

-Kasutab lihtlauseid ning fraase.

-Teeb ennast arusaadavaks otsides sõnu.

-Oskab tellida toitu,küsida hinda,osta pileteid jm.õpitu raames.

Kuulamispädevus

-Saab aru õpitud sõnavara ulatuses tekstidest.

-Mõistab konteksti abil neis esinevaid üksikuid tundmatuid sõnu

-Oskab eristada kuulatavast tekstist vajalikku informatsiooni

-Suudab mõista aeglase ja selge jutu korral, mis teemal räägitakse

-Saab aru konkreetse teksti põhipunktidest

-Saab aru lihtsamatest teadetest

Lugemispädevus

-Saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või õppijaga seotud sõnadest.

-Mõistab lihtsamaid tekstide (nt lühiuudised, kirjad, kasutusjuhendid, reklaamid, menüüd, sõiduplaanid ) mõttest ning üksikasjadest.

-Mõistab tundmatute sõnade tähendust konteksti alusel.

-Vajab teksti mõistmiseks korduvat lugemist või abi.

-Suudab mingil määral mõista töö või huvidega seotud lihtsamat teksti.

Kirjutamispädevus

-Oskab teha märkmeid ja koostada lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks, täita aadressi ja isiklikke andmeid nõudvat ankeeti.

-Kirjutada küllakutset, õnnitlus- ja tänukaarti; kirjutada kirja ja elektronkirja, kasutades õpitud keelendeid; lõpetada lauseid ja fraase.

-Oskab kirjutada väga lühikesi tekste igapäevateemadel (nt lühikirjand, märkmed, taotlused, sõnumid).

-Seob lihtsamaid fraase ja lauseid lihtsate sidesõnadega nagu „ja”, „aga” ning „sest”.

-Oskab täita üldandmetega ankeete;

-Oskab vormistada tööl vajaminevaid standardseid kirju ning dokumente, teades põhilisi õigekirjareegleid.

Koolituse eesmärgid

A2 taseme keeleoskuse omandamine vastavalt keeleseaduse Lisas 1 sätestatud keeleoskustaseme A2 kirjeldusele, Euroopa Keelemapi A2 taseme keeleokuse kirjeldusele „Iseseisev keelekasutaja. A2-taseme eesti keele oskus“ ning eesti keele A2 taseme eksami sooritamiseks ettevalmistamine.

Õppemeetodid

A2 õpe tugineb sugestiivsele ja kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.

4.Õpingute alustamise tingimused

Nõutav baasharidus A1 Õppija peab olema end registreerinud kursusel. Testi ning vestluse põhjal hindame kohapeal õpilase vastavust A1 tasemele.

5.Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal

Õppe kogumaht - 250 ak.t.

Sealhulgas, auditoorse töö maht-200 tundi.Iseseisva töö maht-50 tundi. Õppija kuulab vastava õpiku videomaterjale,s.h.veebipõhist portaali Keeleklikk.,kirjutab etteantud teemal,uurib,loeb vastavalt teemale reklaame,küsib teed,suhtleb poes jne.kirjutab kirju,harjutusi,koostab menüüd,uurib sõiduplaane, kasutusjuhendeid,koostab lühiuudiseid. Koolitus toimub 2 X 3 korda nädalas à 2-3 akadeemilist tundi korraga ning kestab vastavalt 4-7 kuud.

6.Õppe sisu

1. Mina ja teised (Tutvustamine.Endast ja teistest rääkimine. Perekond ja kodu.Sõbrad. Haridus.Elukutse,amet,töö,tööintervjuu.) - 28 ak.t.

2. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht (Igapäevaelu, kodu ja kodukoht,üürime korteri)- 28 ak.t.

3. Vaba aeg ja meelelahutus ( Harrastused,huvid, puhkus,reisime Eestis)- 28 ak.t.

4.Tähtpäevad (Sünnipäev. Tähtpäevad.Tulge külla)- 28 ak.t.

5. Söök ja jook,rõivad (Toitumisharjumused,lähme poodi,kohvikusse,kaubamajja.) - 28 ak.t.

6. Keskkond, (Keskkond, kohad, loodus, ilm,aastaajad,mis )

Kodukoht (Eestis on,maad ja keeled.)- 28 ak.t.

7.Polikliinik,Haigla (Arsti juures,Haigused. Asju Ajamas,Ravimid.Mitu korda?Kui palju jne.)- 28 ak.t.

8.Kordamine,mängud,laulud

Lõputest. - 4 ak.t.

Kokku -200 ak.t.

7. Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus viiakse läbi Ida-Virumaa Autokooli ruumides aadressil Narva mnt. 40, Jõhvi.

Õppeklassid asuvad bussipeatusest 1-8 minuti kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad,valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid. Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid õpetajale, dataprojektorid,valge magnettahvel,paljundusmasin, markerid, CD-mängija, õppematerjalid.On olemas ka kohvinurk. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum ning sisustus sobib koolituse läbiviimiseks.

8.Õppematerjalide loend

MALL PESTI, HELVE AHI. E NAGU EESTI. EESTI KEELE ÕPIK ALGAJATELE.Kiri-Mari kirjastus. 2015.

Mare Kitsnik,, Leelo Kingisepp. Naljaga pooleks.Eesti keele õppekomplekt A2 tasemele. Iduleht OÜ.2006.

Tere jälle ! A1-A2.Puśkini instituut.2012.

Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut. Eesti Keele Sihtasutus 2014.

Aavo Valmis, Lembetar Valmis. Lihtne eesti keele grammatika TEA kirjastus. Tallinn. 2001.

9.Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid.

Aktiivne osalemine õppetegevuses. A2 –taseme testi sooritamine vähemalt 75 % ulatuses. A2 taseme test põhineb riiklikel tasemetestidel ja hindamisskaalal. Õppijaile väljastatakse õpingute lõpetamisel A2- taseme koolituse läbimist tõendav tõend või tunnistus.

Väljastame õppijale tõendi täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui me ei ole koolituse käigus hinnanud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei ole saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Väljastame õppijale tunnistuse täienduskoolituse lõpetamise kohta juhul,kui hindasime koolituse käigus õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

10.Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon

1.Jelena Ohakas : kõrgharidus. Lõpetas : Tartu Riiklik Ülikool (1981) Eriala : Filoloog,vene keele ja kirjanduse õpetaja Lõpetas : Talllinna Pedagoogikaülikool (1995) Eriala : Vene kooli eesti keele õpetaja

2.Kersti Kuslap : kõrgharidus. Lõpetas: Tartu Ülikooli Narva Kolledž (2002) Eriala : Eesti keel teise keelena.

3.Karin Sokolova: kõrgharidus Lõpetas: Narva kõrgkool (1998) Eriala: Eesti keele õpetaja Lõpetas : Tallinn PedagoogikaÜlikool (2001) Eriala :Eesti keele õpetaja Kõik õpetajad on pika tööstaažiga (15-27.a )täiskasvanute koolitajad.

Õppekava kinnitamise aeg: 02.05.2016Lisainformatsioon ja registreerimine:

tel 33 52 154; 56 624 640
tel 555 00692
E-post: ivkoolitus@gmail.com

Курсы эстонского языка

Начальный курс
эстонского языка А1

Начальный курс
эстонского языка А2

Продвинутый курс
эстонского языка В1

Продвинутый курс
эстонского языка В2

Индивидуальные курсы
эстонского языка А2

Уровневые эксзамены
по эстонскому языку