B2 – kesktase

MTÜ Ida-Virumaa Koolitus on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Koolituskaardi kohta saab täpsemat infot Eesti Töötukassa kodulehel: www.tootukassa.ee
 

Ministri käskkirja nr 1. 1-3/16/131EHISE ID – 191592  A2EHISE  ID – 191596  B2

 

Kursuse nimetus
Maksumus
Kursuse ak.t ja  iseseisvatööd
Kursuse algus Kursuse lõpp Toimumiskoht
Eesti keel B2
1728 EUR (koos KM)
120/30 ak.t 5.02.18  4.05.18 Narva mnt 40, JÕHVI
 Eesti keel B2
1728 EUR (koos KM)
120/30 ak.t
 Eesti keel B2
1728 EUR (koos KM)
 120/30 ak.t
AINEKAVA B2

 1. MINA, SÕBRAD
 2. PEREKOND JA KODU
 3. RIIGIID JA NENDE KULTUUR
 4. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI                    
 5. IGAPÄEVASED TEGEVUSED
 6. TÖÖ
 7. KULTUUR
 8. HARRASTUSED

MTÜ IDA-VIRUMAA KOOLITUS

Õppeasutuse kood:80050271

       Koolituskava B2

 

 

1.Õppekava nimetus Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.
 1. Õppekavarühm
Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena.

Õppetöö toimub vene ja eesti keele baasil.

Sihtrühm: täiskasvanud. Õpperühma suurus on tavaliselt 8–10     inimest. (Projektis vastavalt projekti tingimustele).

Õppekava koostamisel oleme järginud Keeleseaduse Lisas 1 sätestatud B2 keeleoskustaseme kirjeldust ning Euroopa Keelemapi B2-taseme keeleokuse kirjeldust „Iseseisev keelekasutaja. B2-taseme eesti keele oskus“.

 1. Õpiväljundid

 

Koolituse lõpuks õppija

 • Mõistab suhteliselt pika ja keeruka jutu põhisisu.
 • Oskab koostada kokkuvõtet, ülevaadet.
 • Oskab ladusalt väljendada oma arvamust erinevatel teemadel nii suuliselt kui ka kirjalikult.
 • Oskab selgitada oma vaatenurka ning tuua välja nähtuste tugevaid ja nõrku külgi.
Koolituse eesmärgid B2-taseme keeleoskuse omandamine vastavalt keeleseaduse Lisas 1 sätestatud keeleoskustaseme  B2 kirjeldusele, Euroopa Keelemapi B2-taseme keeleokuse kirjeldusele „Iseseisev keelekasutaja. B2-taseme eesti keele oskus“ ning eesti keele B2- taseme eksami sooritamiseks ettevalmistamine.

Koolituse tulemusel õppija omab ettevalmistust  B2-taseme eksami sooritamiseks.

Luua eeldused keeleoskuse edenemiseks B2-tasemele.

 

Õppemeetodid

 

B2-taseme õpe tugineb  kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.

 

 1. Õpingute alustamise tingimused
 2. B2-tasemel kursustel osalemiseks on eelduseks B1-tasemel keeleoskus.
 3. Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test, milles kontrollitakse kõiki nelja osaoskust ning läbitud vestlus.
3.Testi ning vestluse põhjal hindame kohapeal õpilase vastavust  B1-tasemele.
 1. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal
Õppe kogumaht 150 tundi, millest auditoorse töö osakaal on 120 tundi ja iseseisva töö osakaal 30 tundi.

Iseseisva töö käigus omandatakse sõnavara, kinnistatakse auditoorse töö käigus õpitut, kasutatakse elava keelekeskkonna võimalusi keeleoskuse arendamiseks. Kasutusel on suhtlus- ja arutlusülesanded, probleemülesanded, rollimängud, infolüngaga ülesanded, paaris- ja rühmatöö, ajurünnak, väitlus, loovülesanded.

Õppija  kuulab audiomaterjale, teeb teste, kirjutab etteantud teemal.

http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b2-tasemele, http://www.kutsekeel.ee/, http://web.meis.ee/testest/ tasemetestide keskkond.

Koolitus toimub 2 x 3 korda nädalas  2–3 akadeemilist tundi korraga ning kestab vastavalt 4–7  kuud.

 

 

 1. õppe sisu
1 Endast ja teistest rääkimine Suguvõsa ajalugu, päritolu. Sugupuu koostamine.

Mina ja maailm.

Kultuuride erinevused. Eri maade ja kultuuride kombed.
        2 Haridus Haridussüsteem, koolivõrk,  eriala õppimine ja õpetamine, päevateemad.

Väitlus päevateemadel.

Info õppe- ja päevakava, vajalike õppevahendite, koduülesannete sisu ja vormi jms kohta.
        3 Töö ja töösuhted

Elukutse,amet

Vaba ametikoha täitmine ja kandidaatidega vestlemine.

Töökoosolek või läbirääkimised.

Probleemne olukord oma töökeskkonnas.

Tööpakkumiskuulutus, vahendusfirmade teenus, tööotsijate andmepank.

4 Tervis ja tervishoid

 

Ametikohased nõuanded ja juhendid, ravimite manustamine ning protseduuride läbiviimise kord.

Tervist ja tervishoidu puudutavad vaated.

Seisundi ning enesetunde kirjeldamine, võimalikud ohud ja eelised, arstiabi ning kindlustustoetus.
      5 Eluase ja kinnisvara

Kodu

Kinnisvarafirma teenused, ostu-, müügi- ja renditingimused, kaebused, ettepanekud.
Müügi- ja rendiobjektide kirjeldus.
Kinnisvaratehingutega ning kinnisvara haldamisega seotud info, asjaajamine panga ja kindlustusfirma-ga.
      6 Toitlustamine

Söök ja jook

Ostud, hinnad

Igapäevased ja pidulikud toitumisharjumused, söögi- ja joogivalikud, lauakombed.

Reklaami ja reklaamiviisi üle diskuteerimine,  oma huvide eest seismine.

Poekett, kaubamärgid, tootjad ja tooted.

  Söögi ja joogiga seonduvad nõuanded, retseptide  jagamine, kaebuste esitamine.
  Söögi-joogi valik. Alkoholi tarbimise, toitumistavade jms teemadel arutelu.
      7 Transport ja reisimine Vestlus kliendiga teenusega seotud teemadel, soovituste andmine. Kaebused, nende lahendamine.

Sõiduki rike, abi kutsumine.

Politseiga ja liikluskindlustusega suhtlemine.

 

  Teenuse kvaliteet, kaebused, juhised, info.
     8 Vaba aeg ja ajaviide,

meelelahutus

Raadio- ja telesaated, ajakirjandus,subtiitrid.

Raamatud, filmid, kultuuri- ja spordiüritused, aja-rahakulu.

Huvide, harrastuste ja meelelahutusviiside propageerimine, film, raamatud, kultuuri- ja spordi-üritus, vaba aja veetmisega seotud aja- ja rahakulu.

Ilu- ja tarbekirjandus, veebisuhtlus ja info hankimine Internetist.
Olmeteenused ja kaubandus, teenindus Kaebused ja pretensioonid. Probleemide, murede lahendamine. Töömeetodi eelised, vahendite ja materjalide omadused. Asjakohane Interneti- ja telefonisuhtluse etiketi kasutamine. Vajalike dokumentide vormistamine.
  Ettepanekud, kaebused ja nõudmised.
     9 Keskkond, kohad, loodus, ilm Keskkonna reostus ja -kaitse jm. Talgud.

Mööda Eestimaad.

    10 Kultuur ja keeled Eesti ja kultuur, teiste rahvuste kultuur.

Kultuurierinevused.

  Emakeel, võõrkeel.
    11 Reisimine, transport, vaatamisväärsused Reisieelistused. Lemmikkohad.
  Pretensioonid, nõuded, kaebused, reisibüroo, transpordifirma, hotellid.
    12  Inimene, suhted ühiskonnas Kuulumine või mittekuulumine ühingusse, klubisse, rühmitusse vms.
  Info õiguste ja kohustuste kohta, ühiskondlikud suhted, probleemid jm.
   13 Poliitika, aktuaalsed sündmused Erakonnad, nende poliitilised vaated ja seisukohad. Massimeedia, päevakajalised poliitilised sündmused, poliitiline vaidlus.

 

   14 Majandus- ja õigussuhted Majandussüsteem ja õiguskord.

Kodanike ja residentide põhiõigused ja kohustused.

Info majanduselu aspektide kohta.

Turvalisus, kuritegevus ja selle ennetamine jms.

 

 

 

 

 1. Õppekeskkonna kirjeldus
Koolitus viiakse läbi Ida-Virumaa Autokooli ruumides aadressil Narva mnt. 40, Jõhvi.

Õppeklassid asuvad bussipeatusest 1–8 minuti  kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid. Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid, dataprojektorid, valge magnettahvel, paljundusmasin, markerid, CD-mängija, õppematerjalid. On olemas ka kohvinurk. Koolitusruumid, õppetehnika  ja õppevahendid vastavalt  töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum  ning sisustus sobib  koolituse läbiviimiseks.

 1. Õppematerjalide loend
Mare Kitsnik. Eesti keele õpik, B1, B2.Tallinn 2012. Eesti keele õppekomplekt B1, B2-kuulamistekstid.http://portaal.eki.ee/keskkond.

Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti Keele Õpik

Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut. Eesti Keele Sihtasutus  (2014).

EKKR 2007 = Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross. Eesti keele käsiraamat. Tallinn: Eesti Keele sihtasutus.

Hausenberg, Anu-Reet, Marju Ilves, Annekatrin Kaivapalu, Krista Kerge, Katrin Kern, Mare Kitsnik, Ingrid Krall, Karin Rummo, Tiina Rüütmaa (2008). Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2-taseme eesti keele oskus. Tallinn: REKK.

Bašurov, Vladimir (2008). Eesti-vene ja vene-eesti väike vormiõpetussõnastik (VVÕS) vanemale astmele ja täiskasvanule. Tallinn.

Saarso, Kristi (2000). Sõnavara õpetamine. Keeleõpetaja metoodikavihik. Tallinn: TEA Kirjastus.

Pool, Raili (2006). Eesti keele sihitise ja rektsiooni harjutusi. Tartu: TÜ Kirjastus.

Kerge, Krista (2006). Ametlik viisakus ja kultuur. – Õiguskeel 2, 3–8

Iseseisev töö toimub osaliselt ka e-õppe keskkonnas:

http://www. Keeleklikk.ee

http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b2-tasemel, http://www.kutsekeel.ee/ ning http://web.meis.ee/testest

Iseseisva töö üheks osaks on ka  õppematerjalide kuulamine. Õppijad  kasutavad ka http://portaal.eki.ee/ keskkonda sõnastikke kasutamisel.

 

 1. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid.

 

Hindamisel lähtume B2 testikomplekti sooritusest. Allikad: http://web.meis.ee/testest/ ja http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid .

Õpingute lõpetamise eelduseks on aktiivne osalemine koolitusel ning B2  testide vähemalt 60% sooritamine.

Taseme test põhineb riiklikel tasemetestidel ja hindamisskaalal. Väljastame õppijale tõendi täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui isik ei ole läbinud koolitust täies mahus või ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Väljastame õppijale tunnistuse täienduskoolituse lõpetamise kohta juhul, kui õppija on läbinud koolituse täies mahus ning saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Peame tunnistuste ja tõendite registrit ning tunnistustele ja tõenditele on märgitud kõik Täiendkoolituse standardi § 3 sätestatud nõuded.

 

 

 

 1. Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon
 2. Jelena Ohakas: kõrgharidus.
Lõpetas: Tartu Riikliku Ülikooli (1981).

Eriala: Filoloog, vene keele ja kirjanduse õpetaja.

Lõpetas: Talllinna Pedagoogikaülikooli (1995).

Eriala: Vene kooli eesti keele õpetaja.

 1. Kersti Kuslap: kõrgharidus.

Lõpetas: Tartu Ülikooli Narva Kolledži (2002).

Eriala: Eesti keel teise keelena.

 1. Karin Sokolova: kõrgharidus.

Lõpetas: Narva Kõrgkooli  (1998).

Eriala: Eesti keele õpetaja.

Lõpetas: Tallinna Pedagoogikaülikooli (2001).

Eriala: Eesti keele õpetaja.

Kõik õpetajad on pika tööstaažiga (15-27.a) täiskasvanute koolitajad,

valdavad tänapäevast õppemetoodikat.

 

 

Õppekava kinnitamise aeg: 20.05.2016

Edasijõudnud keelekasutaja

Mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga. Oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.

Mõistmine:

 • KUULAMINE
  Saan aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul isegi nende keerukamatest nüanssidest. Saan aru enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust.
 • LUGEMINE
  Saan aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, kus autorid väljendavad mingeid kindlaid seisukohti või vaatenurki. Saan aru tänapäevasest proosast.

Rääkimine:

 • SUULINE SUHTLUS
  Oskan vestelda piisavalt spontaanselt ja ladusalt, nii et suhtlemine keelt ema-keelena kõnelevate inimestega on täiesti võimalik. Saan aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskan oma seisukohti väljendada ja põhjendada.
 • SUULINE ESITLUS
  Oskan selgelt ja üksikasjalikult käsitleda ainest laias teemaderingis, mis puudutab minu huvialasid. Oskan selgitada oma seisukohti aktuaalsetel teemadel, tuues välja eri arvamuste poolt- ja vastuargumendid.

Kirjutamine:

 • Oskan kirjutada selgeid ja detailseid tekste mulle huvi pakkuvas teemaderingis. Oskan kirjutada esseed, aruannet või referaati, edastamaks infot ning kommenteerides ja põhjendades oma seisukohti. Oskan kirjutada kirju, milles tõstan esile kogemuste ja sündmuste mulle olulisi aspekte.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga