B1 kesktase – individuaalne kurs

B1 kesktase – individuaalne kurs

Haridus-ja Teadusministeerium

õppekorralduse  alused ( TäkS  § 7 lg 2)

tegevuskava kvaliteedi tagamise alused ( TäkS § 7 lg 3)

tegevusloa andmed: kantsleri käskkiri 16. 07.2016 nr 1.1-3/16/131

EHISE ID – 191594  B1

Toimumiskoht: Narva mnt 40, JÕHVI

Maksumus:
20 EUR / 1 ak.t + KM

Period:  14.11.17 – 20.01.18

Kursuse ak.t.  ja  iseseisvatööd: 60/10

 

AINEKAVAD B1

 1. ENDAST JA TEISTEST RÄÄKIMINE
 2. HARIDUS
 3. ELUKUTSE, AMET, TÖÖ
 4. ELUASE JA KINNISVARA, KODU
 5. IGAPÄEVAELU, KODU JA KODUKOHT
 6. TOITLUSTAMINE
 7. TERVIS, ENESETUNNE JA TERVISHOID
 8. VABA AEG JA AJAVIIDE
 9. REISIMINE, TRANSPORT JA VAATAMISVÄÄRSUSED
 10. KEKKOND, KOHAD, LOODUS JA ILM
 11. KULTUUR JA KEELED
 12. OLMETEENUSED, KAUBANDUS, TEENINDUS
 13. INIMENE,SUHTED ÜHISKONNAS

MTÜ IDA-VIRUMAA KOOLITUS

Õppeasutuse kood: 80050271

Koolituskava B1

 

 1.Õppekava nimetus Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.
2.    Õppekavarühm Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena.

Õppetöö toimub vene ja eesti keele baasil.

Sihtrühm: täiskasvanud. Õpperühma suurus on tavaliselt 8–10   inimest. (Projektis vastavalt projekti tingimustele).

Õppekava koostamisel oleme järginud Keeleseaduse Lisas 1 sätestatud B1 keeleoskustaseme kirjeldust ning Euroopa Keelemapi  B1-taseme keeleokuse kirjeldust „Iseseisev keelekasutaja. B1-taseme eesti keele oskus“.

3.Õpiväljundid

 

Koolituse lõpuks õppija

 

·         Mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, vaba aeg jne;

·         Koostab lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal;

·         Kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendab ja selgitab oma seisukohti ja plaane;

·         Mõistab igapäevaelus (tööl, koolis, vabal ajal) regulaarselt korduvate teemade peamist mõtet ja olulisemaid üksikasju;

·         Suudab üldjoontes jälgida lühikest otsesõnalist juttu tuttaval teemal, kui kõneldakse kirjakeeles ja hääldus on selge;

·         Mõistab olulisemat ka pikemast kirjakeelsest jutust, kui räägitakse tavapärasest aeglasemalt. Paremaks mõistmiseks vajab ajuti kordamist või üleküsimuse võimalust;

 

Koolituse eesmärgid B1-taseme keeleoskuse omandamine vastavalt keeleseaduse Lisas 1 sätestatud keeleoskustaseme  B1 kirjeldusele, Euroopa Keelemapi B1-taseme keeleokuse kirjeldusele „Iseseisev keelekasutaja. B1-taseme eesti keele oskus“ ning eesti keele B1-taseme eksami sooritamiseks ettevalmistamine.

Koolituse tulemusel õppija omab ettevalmistust  B1-taseme eksami sooritamiseks.

B1-taseme õpieesmärk on saavutada igakülgne iseseisvaks toimetulekuks vajalik eesti keele oskus.

Luua eeldused keeleoskuse edenemiseks B1-tasemele.

Suhtluspädevuse saavutamine, osaoskuste (lugemine, rääkimine, kuulamine, kirjutamine) arendamine, emakeelekõnelejaga sarnase keeleoskuse saavutamine.

 

Õppemeetodid

 

B1-taseme õpe tugineb kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.

 

4.    Õpingute alustamise tingimused 1.B1-tasemel kursustel osalemiseks on eelduseks A2-tasemel keeleoskus.

2.Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test, milles kontrollitakse kõiki nelja osaoskust ning läbitud vestlus.

3.Testi ning vestluse põhjal hindame kohapeal õpilase vastavust  A2-tasemele.

5.    Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal Õppe kogumaht 150 tundi, millest auditoorse töö osakaal on 120 tundi ja iseseisva töö osakaal 30 tundi.

Iseseisva töö käigus omandatakse sõnavara, kinnistatakse auditoorse töö käigus õpitut, kasutatakse elava keelekeskkonna võimalusi keeleoskuse arendamiseks. Kasutusel on suhtlus- ja arutlusülesanded, probleemülesanded, rollimängud, infolüngaga ülesanded, paaris- ja rühmatöö, ajurünnak, väitlus, loovülesanded.

Õppija  kuulab audiomaterjale, teeb teste, kirjutab etteantud teemal.

http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b1-tasemele, http://www.kutsekeel.ee/, http://web.meis.ee/testest/ tasemetestide keskkond.

Koolitus toimub 2 x 3 korda nädalas 2–3 akadeemilist tundi korraga ning kestab vastavalt 4–7 kuud.

 1. Õppe sisu
1 Endast ja teistest rääkimine Põhjalik enda ja teiste tutvustus, kasutades tiitleid. Pere ja suguvõsa tavad.

 

Perekonna koosseis. Hariduse, elukutse, ameti, hoiakute, huvivaldkondade tutvustus.
2 Haridus

 

Haridusasutused, kirjalik ja suuline info. Haridus- ja kooliportaal. Õpetatavad ained, probleemid. Plussid, miinused haridussüsteemis.
3 Elukutse, amet, töö Elukutsevalik, minu tööpäev ja juhtum tööl.Tööpakkumiskuulutused,tööotsimiskuulutused, intervjuu, CV kirjutamine, küsimused töö ja töötingimuste kohta.
Ülemus, töötajad, töökohustused. Oma asutuse ja töökollektiivi tutvustus. Töötukassa.
      4 Eluase ja kinnisvara, kodu Dokumentatsiooni vormistamine, hooldustööd, majapidamine, elamistingimused.
Kinnisvarafirma esitatud  ostu-, müügi- ja renditingimused, hooldustöötajad.
Müügi- ja rendiobjektid, kinnisvara haldamine.

 

    5 Igapäevaelu, kodu ja kodukoht Pere elu kodus, tööl ja koolis (lasteaias)

Igapäevaelu, kodu ja kodukoha kirjeldamine

Minu päev, külalised

 

 

      6 Toitlustamine Söögikoha menüü, köögi(tüübi) jms eripära, roogade valmistusviis.
   Jookide ning roogade valik, roogade sisaldus ja valmistusviis, arve sisu.
   Tellimus,  üritused, menüü, erisoovide jms.
      7 Tervis, enesetunne  ja tervishoid Patsient, tervishoiutöötaja, raviteenused ja ravimid.

 

  Isiklik hügieen.
    Maksmistingimused ja kindlustuskatte, ravimid, info sildid, teated.
     8 Vaba aeg ja ajaviide Vaba aja sisustamine (ja võimalused), tervislikud

harrastused. Kultuuri-, lõbustus- ja spordiasutused, kultuuri- ja spordiüritused, harrastused, huvid ja meelelahutus ametlikud vastuvõtud ja külaskäik, meedia.

  Infootsingud, veebisuhtlus, kultuurihuvid, juhendid, kavalehed, üritused.
     9 Transport ja reisimine, vaatamisväärsused Transpordi ja reisimisega seotud valdkonnad, reisi- ja veoteenused.

Info ja soovitused reiside ja matkade kohta.

 

  Sõidupiletid, teenuse broneerimine, tee juhatamine.

Reisielamus või reisikirjad.

 

  Liiklus, töö- ja turismireisid.

Juhised, info.

 

     10 Keskkond, kohad, loodus, ilm Minu kodukoht, asukoht, tee juhatamine.

Info maakaardilt, vaatamisväärsused, loomad, linnud, ilm, ilmateade, info piirkonna, asula, koha, loodusobjekti kohta, keskkonnakaitse, ilmaolud.

    11 Kultuur ja keeled Teave kultuurisündmuste, esinejate jms kohta.

Aeg, koht, pileti hind, esinejad,erinevad kultuurid ja keeled.

 

   12 Olmeteenused ja kaubandus, teenindus Postiteenused, pangateenused, kindlustus, juuksur ja iluteenused, kingsepp, keemiline puhastus, pesumaja, poed, kaubanduskeskused side- ja infoteenused.

Reklaam

Side- ja infoteenused, soodustused, asututuse lahtioleku ajad jms. Maksmisviis  ja maksetingimused.
Kaup, teenus, klient, klienditeenindaja.
   13 Inimene, suhted ühiskonnas Sõber või sõpruskond, rühmitus, organisatsioon.
  Meeldejäävad sündmused.

 

7.    Õppekeskkonna kirjeldus Koolitus viiakse läbi Ida-Virumaa Autokooli ruumides aadressil Narva mnt. 40, Jõhvi.

Õppeklassid asuvad bussipeatusest 1–8 minuti  kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid. Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid, dataprojektorid, valge magnettahvel, paljundusmasin, markerid, CD-mängija, õppematerjalid. On olemas ka kohvinurk. Koolitusruumid, õppetehnika  ja õppevahendid vastavalt  töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum  ning sisustus sobib  koolituse läbiviimiseks.

8.    Õppematerjalide loend Mare Kitsnik. Eesti keele õpik B1, B2. Tallinn 2012. Eesti keele õppekomplekt B1, B2 + kuulamistekstid. http://portaal.eki.ee/keskkond.

Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti Keele Õpik.

Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut. Eesti Keele Sihtasutus  (2014 ).

EKKR 2007 = Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross. Eesti keele käsiraamat. Tallinn: Eesti Keele sihtasutus.

Hausenberg, Anu-Reet, Marju Ilves, Annekatrin Kaivapalu, Krista Kerge, Katrin Kern, Mare Kitsnik, Ingrid Krall, Karin Rummo, Tiina Rüütmaa (2008). Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2-taseme eesti keele oskus. Tallinn: REKK.

Bašurov, Vladimir (2008). Eesti-vene ja vene-eesti väike vormiõpetussõnastik (VVÕS) vanemale astmele ja täiskasvanule. Tallinn.

Saarso, Kristi (2000). Sõnavara õpetamine. Keeleõpetaja metoodikavihik. Tallinn: TEA Kirjastus.

Pool, Raili (2006). Eesti keele sihitise ja rektsiooni harjutusi. Tartu: TÜ Kirjastus.

Kerge, Krista (2006). Ametlik viisakus ja kultuur. – Õiguskeel 2, 3–8

Iseseisev töö toimub osaliselt ka e-õppe keskkonnas:

http://www. Keeleklikk.ee

http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b2-tasemelhttp://www.kutsekeel.ee/ ning http://web.meis.ee/testest

Iseseisva töö üheks osaks on ka  õppematerjalide kuulamine. Õppijad  kasutavad ka http://portaal.eki.ee/  keskkonda sõnastikke kasutamisel.

 

9.    Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid.

 

Hindamisel lähtume B1 testikomplekti sooritusest. Allikad: http://web.meis.ee/testest/ ja http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid.

Õpingute lõpetamise eelduseks on aktiivne osalemine koolitusel ning B1  testide vähemalt 60% sooritamine.

Taseme test põhineb riiklikel tasemetestidel ja hindamisskaalal. Väljastame õppijale tõendi täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui isik ei ole läbinud koolitust täies mahus või ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Väljastame õppijale tunnistuse täienduskoolituse lõpetamise kohta juhul, kui õppija on läbinud koolituse täies mahus ning saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Peame tunnistuste ja tõendite registrit ning tunnistustele ja tõenditele on märgitud kõik Täiendkoolise standardi § 3 sätestatud nõuded.

 

 

 

1.    Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon

2.    Jelena Ohakas:kõrgharidus.

Lõpetas: Tartu Riiklik Ülikool (1981).

Eriala: Filoloog, vene keele ja kirjanduse õpetaja.

Lõpetas: Talllinna Pedagoogikaülikool (1995).

Eriala: Vene kooli eesti keele õpetaja.

2.    Kersti Kuslap: kõrgharidus.

Lõpetas: Tartu Ülikool Narva Kolledž (2002).

Eriala: Eesti keel teise keelena.

3.    Karin Sokolova: kõrgharidus.

Lõpetas: Narva Kõrgkool (1998).

Eriala: Eesti keele õpetaja.

Lõpetas: Tallinna Pedagoogikaülikool (2001).

Eriala: Eesti keele õpetaja.

Kõik õpetajad on pika tööstaažiga  (15-27.a ) täiskasvanute koolitajad,

valdavad tänapäevast õppemetoodikat.

 

 

Õppekava kinnitamise aeg: 20.05.2016

Esmane keeleoskus

Mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.

Mõistmine:

 • KUULAMINE
  Saan aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud mulle oluliste valdkondadega (näiteks info minu ja mu perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Saan aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste põhisisust.
 • LUGEMINE
  Saan aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest. Oskan leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäevatekstidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saan aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest.

Rääkimine:

 • SUULINE SUHTLUS
  Saan hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskan kaasa rääkida, ehkki ma ei oska veel ise vestlust juhtida.
 • SUULINE ESITLUS
  Oskan kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, praegust või eelmist tööd.

Kirjutamine:

 • Oskan teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks. täita aadressi ja isiklikke andmeid nõudvaid ankeeti, lõpetada lauseid ja fraase.