A2-algtase

Haridus-ja Teadusministeerium

õppekorralduse  alused ( TäkS  § 7 lg 2)

tegevuskava kvaliteedi tagamise alused ( TäkS § 7 lg 3)

tegevusloa andmed: kantsleri käskkiri 16. 07.2016 nr 1.1-3/16/131

 

AINEKAVA A 2 TASE

1. MINA JA TEISED

2. PEREKOND JA KODU

3. SÕBRAD

4. KESKKOND, KODUKOHT, EESTI

5. IGAPÄEVASED TEGEVUSED

5. HARRASTUSED JA KULTUUR

 

 MTÜ IDA-VIRUMAA KOOLITUS

Õppeasutuse kood: 80050271

Koolituskava  A2

 

 

1.Õppekava nimetus Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus.
 1. Õppekavarühm
Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena.

Õppetöö toimub  vene ja eesti keele baasil.

Sihtrühm: täiskasvanud. Õpperühma suurus on tavaliselt 8–10 inimest. (Projektis vastavalt projekti tingimustele).

Õppekava koostamisel oleme järginud Keeleseaduse Lisas 1 sätestatud A2 keeleoskustaseme kirjeldust ning Euroopa Keelemapi  A2-taseme keeleokuse kirjeldust „Iseseisev keelekasutaja. A2-taseme eesti keele oskus“.

 1. Õpiväljundid

 

Koolituse lõpuks õppija

 

 • mõistab lühikeste, lihtsate ja selgelt esitatud tekstide põhi sisu
 • oskab lihtsal viisil ning üldsõnaliselt väljenduda igapäevateemadel või oma huvivaldkonna teemade piires
 • mõistab lühikesi, lihtsaid tekste ja isiklikke kirju
 • mõistab lihtsamat infot teleuudistes
 • oskab kirjutada lühikesi lauseid igapäevastel teemadel

 

Koolituse eesmärgid A2-taseme keeleoskuse omandamine vastavalt keeleseaduse Lisas 1 sätestatud keeleoskustaseme  A2 kirjeldusele, Euroopa Keelemapi A2-taseme keeleoskuse kirjeldusele „Iseseisev keelekasutaja. A2-taseme eesti keele oskus“ ning eesti keele A2- taseme eksami sooritamiseks ettevalmistamine.

 

Õppemeetodid

 

A2-taseme õpe tugineb  kommunikatiivsele keeleõppemeetodile.

 

 1. Õpingute alustamise tingimused
1.A2-tasemel kursustel osalemiseks on eelduseks A1-tasemel keeleoskus.

 1. Peab olema sooritatud koolitusfirmasisene test ning läbitud vestlus.

3.Testi  ning vestluse põhjal hindame kohapeal õpilase vastavust

A1-tasemele.

 1. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal
Õppe kogumaht 250 tundi, millest auditoorse töö osakaal on 200 tundi ja iseseisva  töö osakaal 50 tundi.

Iseseisva töö puhul õppija  kuulab audiomaterjale, teeb teste, kirjutab etteantud teemal.

 

Koolitus toimub 2-3 korda nädalas  2–3 akadeemilist tundi korraga ning kestab vastavalt 4–7 kuud.

 

 1. Õppe sisu
1 Mina ja teised Isikuandmed, tutvumine, end esitlemine
Välimus, iseloom, kodu, töö
Haridus, elukutse, hobid, huvid
2 Elukutse, amet, töö Koolid, töökoht,
Minu päev, tööülesanded, CV
      3 Igapäevaelu, kodu ja kodukoht Eluase, koduümbrus
Pereelu, majapidamine, kodusisustus
Olmetingimused, külalised (lähen külla,võtan külalisi vastu)
      4 Enesetunne, tervis ja heaolu Tervislik seisund, arsti vastuvõtt, apteek, infoleht  ( info ravimite kohta)
   Registratuur (info arsti vastuvõtuaegade kohta)
   Minu ja mu lähedase tervislik seisund
      5 Vaba aeg, meelelahutus Minu harrastused, hobi, huvialad
  Meelelahutusüritused, tähtpäevad
  Piletid, hinnad, kellaaeg
      6 Teenindus

Ameti- ja teenindusasutused

Teenindusasutused, nende asukohad, lahtiolekuajad, teenuse liigid ja hinnad

Suhtlemine ametiasutustega

  Toiminguid pangas, postkontoris, juuksuris jm
  Teenusetutvustus, juhendid ja siltide põhisisu.
     7 Sisseostud, hinnad Poodide asukohad ja lahtiolekuajad

Ostud, kaupade hind ja kvaliteet, mõõdud, hulk

  Sooduspakkumine, klienditeenindus
     8 Söök ja jook Igapäevased toitumisharjumused

Söögi- ja joogikohad, juhatame teed, lahtiolekuajad, hinnaklass, päevapakkumine, retseptid

  Laua broneerimine restoranis, menüü tellimine

Maksmine: sularahas, pangakaardiga

     9 Keskkond, kohad, loodus, ilm Minu kodukoht, asukoht, tee juhatamine

Info maakaardilt, vaatamisväärsused, loomad, linnud, ilm,ilmateade

    10 Kultuur ja keeled Kultuurisündmused, aeg, koht, piletihind, esinejad
  Keeleoskus, praktiseerimisvõimalus
    11 Reisimine, transport, vaatamisväärsused Ühistranspordi sõiduplaan, sõidupileti tellimine, sõidu sihtpunkt, toa, numbri broneerimine, tee juhatamine, giidi tellimine
  Transpordi tellimine, vaatamisväärsustega tutvumine, postkaardi saatmine
    12  Inimene, suhted Inimese kirjeldamine: iseloom, välimus, riietus, eelistused, sõprus jm
  lühikesed sõnumid ja teated

 

 1. Õppekeskkonna kirjeldus
Koolitus viiakse läbi Ida-Virumaa Autokooli ruumides aadressil Narva mnt. 40, Jõhvi.

Õppeklassid asuvad bussipeatusest 1–8 minuti  kaugusel. Sissekäikude juures puuduvad liikumist raskendavad trepid. Õppetööks on sisustatud avarad, valgusküllased ja tehniliselt varustatud ruumid. Koolitusruumis on olemas õppetööks vajalik tehnika: lauaarvutid õpetajale, dataprojektorid, valge magnettahvel, paljundusmasin, markerid, CD-mängija, õppematerjalid. On olemas ka kohvinurk. Koolitusruumid, õppetehnika  ja õppevahendid vastavalt  töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele. Koolitusruum  ning sisustus sobib  koolituse läbiviimiseks.

 1. Õppematerjalide loend
Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. Kiri-Mari kirjastus. 2015.

Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp  (2006 ). Naljaga pooleks. Eesti keele õppekomplekt A2-tasemele.Iduleht OÜ.

Alp, Pilvi, Pille Reins, Hille Pajupuu (2002). Eesti keele algtaseme test. Tallinn: REKK.

Tere jälle! A1-A2 ( 2012 ). Puśkini instituut.

Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut. Eesti Keele Sihtasutus  (2014 ).

Aavo Valmis, Lembetar Valmis. Lihtne eesti keele grammatika TEA kirjastus. Tallinn. 2001.Iseseisev töö toimub osaliselt ka e-õppe keskkonnas:                http://www.ut.ee/keeleweb2/kursused/teemad-ja-ülesanded-b2-tasemel, http://www.kutsekeel.ee/ ning http://web.meis.ee/testest

Iseseisva töö üheks osaks on ka  õppematerjalide kuulamine.Õppijad  kasutavad ka http://portaal.eki.ee/ keskkonda sõnastikke kasutamisel.

 1. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid.

 

Hindamisel lähtume A2 testikomplekti sooritusest. Allikad: http://web.meis.ee/testest/ ja http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid . Õpingute lõpetamise eelduseks on aktiivne osalemine koolitusel ning A2 testide vähemalt 60% sooritamine.

Taseme test põhineb riiklikel tasemetestidel ja hindamisskaalal. Väljastame õppijale tõendi täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta juhul, kui isik ei ole läbinud koolitust täies mahus või ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Väljastame õppijale tunnistuse täienduskoolituse lõpetamise kohta juhul, kui õppija on läbinud koolituse täies mahus ning saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Peame tunnistuste ja tõendite registrit ning tunnistustele ja tõenditele on märgitud kõik Täiendkoolise standardi § 3 sätestatud nõuded.

 

 

 

 1. Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon
 2. Jelena Ohakas: kõrgharidus.
Lõpetas: Tartu Riiklik  Ülikool (1981)

Eriala: Filoloog, vene keele ja kirjanduse õpetaja

Lõpetas: Talllinna Pedagoogikaülikool (1995)

Eriala: Vene kooli eesti keele õpetaja

 1. Kersti Kuslap: kõrgharidus.

Lõpetas: Tartu Ülikool Narva Kolledž (2002)

Eriala : Eesti keel teise keelena.

 1. Karin Sokolova: kõrgharidus

Lõpetas: Narva Kõrgkool  (1998)

Eriala: Eesti keele õpetaja

Lõpetas: Tallinna Pedagoogikaülikool (2001)

Eriala: Eesti keele õpetaja

Kõik õpetajad on pika tööstaažiga  (15-27.a  ) täiskasvanute koolitajad,

valdavad tänapäevast õppemetoodikat.

 

 

Õppekava kinnitamise aeg: 20.05.2016

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga