Personalitöötaja

Õppekava nimetus

Personalitöötaja koolitus

Õppeaja alustamise tingimused

Koolitusel osaleja, kes on vähemalt 18.-aastane isik, peab omama vähemalt põhiharidust ja soovitavalt eelnevat töökogemust teeninduse valdkonnas. Isik, kes tahab läbida koolitust, kirjutab avalduse ja tasub täis- või osadekaupa õppemaksu.

Koolituse eesmärk

Võimaldada koolitataval omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks personalitöötamise valdkonnas ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Koolituse sihtrühm

Töötud või töötajad, kes sovivad omandada uut erialad ja/või tunnevad huvi personalitöö valdkonna vastu.

Koolituse teemad:                                                                                                      

 

 1. Psühholoogiaalased baasmõisted ja -seaduspärasused
 2. Psühholoogia rakendamisest argielus
 3. Sotsiaalpsühholoogia põhimõisted
 4. Põhiaistingud ja kokkuvõte kõikidest aistingutest
 5. Sotsiaalpsühholoogia uurimisvaldkonnad
 6. Suhtlemine, selle struktuur ning vahendid
 7. Arusaamad suhtlemisel
 8. Sõnumi iseloom ning sisu
 9. Suhtlemise kommunikatiivne pool
 10. Suhtlemise interaktiivne pool
 11. Töökeskkonna ohutegurid
 12. Töökeskonnast tingitud erinevad riskid
 13. Töötervishoid
 14. Tööõnnetuse registreerimine
 15. Esmaabi alused
 16. Töösuhteid reguleerivad õigusaktid ja seadusandlus
 17. Töölepingu sõlmimine ja eristused
 18. Töötasu õiguslik regulatsioon
 19. Tööaeg
 20. Töölepingu lõpetamine ja selle vormistamine
 21. Sotsiaalpartnerlus ja kollektiivleping
 22. Töökoha analüüs
 23. Töökirjelduste ja ametinõuete sisu ja ülesehitus
 24. Ametikohtade kujundamine
 25. Ametijuhendi koostamine
 26. Asjaajamise põhialused
 27. Dokumendihaldus
 28. Ettevõttesisene dokumentatsioon, dokumendiringluse organiseerimine ettevõttes
 29. Töötaja
 30. Delikaatsete isikuandmete töötlemine
 31. Personaliandmebaaside haldamine
 32. Organisatsiooni tööjõu statiliste andmete kogumine
 33. Tööjõu planeerimine
 34. Tööjõu nõudlus
 35. Personali värbamise vajaduse väljaselgitamine
 36. Personali värbamise ja valiku põhiprintsiibid
 37. Värbamise ja valiku protsess
 38. Hindamise olemus ja põhiprintsiibid
 39. Hindamiseesmärkide määratlemine
 40. Töötajate hindamissüsteemi kujundamine
 41. Hindamiskriteeriumite loomine
 42. Hindamismeetodid
 43. Hindamisinfo analüüsimine
 44. Töötasustamise olemus ja põhitõed
 45. Töötasustamise süsteemi seotus personali juhtimise eesmärkidega
 46. Rahalised ja mitterahalised hüvitised
 47. Töötasu seos töömotivatsiooni ja tulemuslikkusega
 48. Töötasustamisega seotud probleemid ja eetika
 49. Töötajate arendamine
 50. Koolitusplaani ja eelarve koostamine
 51. Koolitusvormid, koolitustulemuslikkus
 52. Õppimist mõjutavad tegurid
 53. Karjäärijuhtimine
 54. Erinevad sisekommunikatsiooni sihtgrupid ja sihtgrupist lähtuv informatsioon
 55. Erinevate suhtluskanalite eelised ja riskid sõltuvalt sihtgrupist
 56. Konfidentsiaalse ja avaliku informatsiooni eristamine
 57. Tasustamispõhimõtete väljatöötamine, haldamine, tutvustamine
 58. Tasueelarve koostamine ja jälgimine
 59. Tasude administreerimine, kasutatavuse ja mõju analüüsimine
 60. Tasustamissüsteemi hindamine
 61. Palgauuringutes osalemise korraldamine
 62. Peamised eetilised põhiprintsiibid
 63. Üldiste moraalinormide tundmine
 64. Organisatsiooni äristrateegia
 65. Projektide juhtimise süsteem
 66. Projekti realiseerimise etapid
 67. Projektide realiseerimine
 68. Investeerimise allikad
 69. Uurimisprobleemide määratlemine
 70. Tööturuuuringute läbiviimise alused
 71. Mõõtmised, esmaste statistiliste andmete valik ja analüüs
 72. Uuringute tulemuste esitlemine
 73. Asjaajamise õige keel
 74. Eesti keel administratiivdokumentides
 75. Keelenõu ja -abi
 76. Asjaajamise õige keel
 77. Inglise keel administratiivdokumentides

 

Õpingute lõpetamise nõuded

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui on saavutatud õppekavas esitatud õpitulemused. ning sooritatud positiivse tulemusega eriala lõpueksam. Eksam on arvestatud, kui 62% küsimustest on õigete vastustega. Lõpueksam koosneb teemade küsimustes, mis on käsitletud moodulites: Psühholoogia alused personalitöös, Personalitöö suhtlemise alused, Töökeskkond ja -tervishoid, Töösuhteid reguleerivad õigusaktid, Personalitöö analüüs ja ametikohtade hindamine, Personaliarvestus ja töö personali dokumentatsiooniga, Tööjõu planeerimine, Tööjõu värbamine ja valik, Töötajate hindamine, Töötajate motiveerimine ja palgakorraldus, Töötajate koolitus ja arendamine, Sisekommunikatsioon ja organisatsioonisisene suhtekorraldus, Tasustamine, Kutse-eetika, Projektijuhtimine, Tööturg ja personaliuuringute läbiviimine.

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga