Juhtimisõigust tõendav dokument

Juhtimisõigust tõendav dokument

1. Mootorsõidukijuhil peab olema kehtiv juhtimisõigust tõendav dokument. Juhtimisõigust
tõendavateks dokumentideks on kehtiv esmane juhiluba, juhiluba, ajutine juhiluba, käesoleva seaduse §-s 95 nimetatud piiratud juhtimisõigusega juhiluba, välisriigi pädeva asutuse väljastatud rahvusvaheline juhiluba koos siseriikliku juhiloaga või seadusega ettenähtud juhtudel juhiluba asendav dokument. Isikul võib olla ainult üks kehtiv juhtimisõigust tõendav
dokument.

2. Juhtimisõigust tõendatakse liiklusregistri andmete alusel või käesoleva paragrahvi
lõikes 1 nimetatud juhtimisõigust tõendava dokumendi alusel. Kui liiklusregistri andmetel on mootorsõidukijuhi juhtimisõigus seaduse alusel peatunud, peatatud või karistuseks ära võetud, juhindutakse liiklusregistri andmetest.

3. Käies juhitava mootorsõiduki juhtimiseks ei ole juhiluba vaja. Käies juhtimiseks ei loeta
sellise mootorsõiduki juhtimist, millel on juhi istekoht.

4. Mootorsõidukijuhi nõuetekohaselt täidetud koolituskursuse õpingukaart koos märkega
teeliiklusesse lubamise kohta tõendab sõiduõppija õigust juhtida mootorsõidukit õppesõidul käesoleva seaduse § 109 lõikes 1 nimetatud tingimustel ning koolituskursuse õpingukaart või tunnistus tõendab sõiduõppija õigust juhtida mootorsõidukit sõidupraktikal lõikes 2 nimetatud tingimustel.

5. Eksamineeritava õigust juhtida mootorsõidukit eksamisõidul tõendatakse liiklusregistri
andmete või sõidueksamikaardi alusel.

6. Käesoleva seaduse § 106 lõike 2 kohaselt vormistatud mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistus tõendab juhtimisõiguse saanud isiku õigust juhtida mootorsõidukit esmase juhiloa saamiseni.

7. Ajutise juhiloa väljastab Maanteeamet juhiloa vormistamise ajaks või muudel
põhjendatud juhtudel isikule, keda ei ole juhtimiselt kõrvaldatud või kelle juhtimisõigus ei ole
peatatud, ära võetud või kehtetuks tunnistatud. Ajutine juhiluba annab õiguse juhtida
mootorsõidukit ainult Eestis.

8. Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhiloa, rahvusvahelise juhiloa, ajutise juhiloa,
piiratud juhtimisõigusega juhiloa, esmase juhiloa, lõigetes 4–6 nimetatud juhtimisõigust
tõendavate dokumentide vormid ja tehnilise kirjelduse ning nendele kantavate andmete
loetelu kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega.

9. Juhiloa väljastamise ja vahetamise eest tuleb tasuda riigilõivu.