Meist

MTÜ Ida-Virumaa Koolitus on Eesti Töötukassa koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab täpsemat infot Eesti Töötukassa kodulehel: www.tootukassa.ee

HARIDUSKESKUSE "IDA-VIRUMAA KOOLITUS" TÄIENDAVA HARIDUSE ALUSED

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolev dokument reguleerib hariduskeskuses koolituse korralduslikku baasi, kehtestab täiskasvanu Vabariigi hariduse seaduse ja täiendkoolituse korraldamisega seotud õigusaktide alusel haridusalaste sisereeglite (edaspidi "reeglid") reeglid.

1.2. Keskuses saate õppekava alusel koolitada, ümberõpet, täiskasvanute täiendõpet, keeleõpet ja saada abi eestiksamite keele ettevalmistamisel eesti keeles.

1.3. Need reeglid aitavad kaasa koolituste korraldamisele ja haridusprotsessi efektiivsusele, haridusprotsessi ja koolituskeskuse tegevuse kohta teabe edastamisele internetis www.ivkoolitus.ee

1.4. Käesoleva eeskirja kohaldamist puudutavad küsimusete üle otsustab koolituskeskuse direktor ning täiendava täiskasvanuhariduse õppeprotsessi põhialused on ka keskuse direktori poolt heaks kiidetud.

2. HARIDUSPROTSESSI ORGANISATSIOONI KORRALDUS

2.1. Õpilaste teoreetiline ja praktiline koolitus viiakse läbi vastavalt koolituskavale. Tasaarvestused, eksamid, konsultatsioonid toimuvad vastavalt klasside (eksamite) ajakavale, mis koostatakse direktori poolt allkirjastatud ja heakskiidetud õppekavade alusel.

2.2. Kursused toimuvad aastaringselt. Kursuse maht s.o. akadeemiline tund, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit. Kursuse kogumaht määratakse iga täiendõppe õppekava kohta eraldi ning see sisaldab teoreetilisi, praktilisi harjutusi ja iseseisvat tööd. Kursuse õppekeel (vene, eesti või võõrkeelne) on ära märgitud igas programmis.

2.3 Kursuse tunniplaani koostamine kogu kursuse ulatuses toimub reeglina kogu kursuse ulatuses mitte hiljemalt 3 päeva enne õppe algust. Võttes arvesse asjaolusid, võib klassi ajakava koostada kord kuus.

2.4 Tundile läbiviimiseks moodustatakse vastavalt õppekavale koolitusgrupid või kinnitatakse individuaalne koolitus. Igas grupis täidavad õpetajad ettekirjutatud õppekava, milles nad märgivad õppetunni kuupäeva, teema, tundide arvu ja õpilaste olemasolu klassiruumis.

2.5. Pärast õppetundide algust tuleks ette näha töö (õppe) keskkond, mis sõltub õpetamismeetoditest. Ilma õppeosakonnaga kooskõlastamata ei ole lubatud katkestada tunde, lühendada ajakava järgi määratud kestust.

2.6. Koolituskeskusel on õigus tühistada määratud kursused koolituskalendris, kui nõutavst osalejate arv pole kooku saadud.

3. TINGIMUSED,VASTUVÕTT TÄIENDAVALE KOOLITUSELE JA MAKSMISE KORD.

3.1. Dokumentide vastuvõtmine kursuseosaliste koolitamiseks ja registreerimiseks toimub aasta jooksul, koolitusgrupide komplekteerimisest lähtuvalt.

3.2. Koolitule määrumine toimub taotleja avalduse alusel. Taotlus (kirjalik vorm) tuleb täita koolituskeskuse esinduses. Kirja saab panna koolitusele kirjalikult, e-kirja kaudu või koolituskeskuse veebisaidi kontaktandmetes loetletud telefoninumbri kaudu,

3.3. Lämtudes registreerimise tulemustest paneme kokku õpilaste nimekirja.

3.4. Enne koolituse alustamist tasuvad õpilased õppemaksu (kas tervikuna või osaliselt), esitavad passi või muu isikut tõendava dokumendi ning käskkirjaga arvestatakse antud õppekursusele.

• Makse tehakse ülekandega firma arvelduskontole või sularahas firma kassasse.

• õppemaksu mitte tasumisel ei ole õpilane õppeprotsessi lubatud

• koolitusel puudumine ei vähenda koolituse maksu suurust.

• Tudengile tehtud maksete alusel edastab koolituskeskus ettenähtud vormis andmed maksu- ja tolliosakonnale (kui selline koolitus võimaldab maksta tulumaksu tagasi).

3.5. Koolituse taotlemisel peab taotleja hoolikalt läbi vaatama firma dokumendid mis reglamenteerivad haridusalaseid tegevusi koolituskeskuses. (kuna dokument on avatud koolituskeskuse veebisaidil avatud informatsiooniga, arvatakse, et koolitusele registreeriv inimene loeb seda dokumenti ja nõustub).

3.6. Isik, kes soovib õppida ja kellel on küsimusi, on õigus saada keskuse juhatuselt täiendavat teavet. Samuti on kogu vajalik teave kodulehekülel koolituskeskuses saadaval.

3.7. Õpilasi teavitatakse koolituse kuupäevast, kellaajast ja kohast hiljemalt kolm päeva enne koolituse algust.

4. ÕPILASTE KOHUSTUSED

4.1. koolituskeskuse õpilased peavad:

4.1.1. järgima käesolevaid reegleid, täima teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi;

4.1.2. täitma koolituskeskuse juhtkonna ja õpetajate juhiseid,õppekeskuse juhendeid õppeprotsessi ajal ja käia koolitusel vastavalt nende ajakavale;

4.1.3. aktiivselt osalema õppeprotsessis, omandada teoreetilisi teadmisi, praktilisi oskusi, õigeaegselt täitma õppekavaga ette nähtud kõiki ülesandeid ja koolitusprogramme:

4.1.4. Kohustuste täitmatajätmisel kaalub koolituskeskus ilma igasugu vabandusteta.

Põhjused õpilase peavad olema dokumenteeritud. Kui õpilane ei esita õppeprotsessil puudumise kinnitavaid tõendeid (tundi hilinemine, lahkumine enne selle lõppu), siis vaatamata tema selgitustele loetakse põhjus lugupidamatuks.

4.1.5. Õppeprotsessi kõigi osalejate suhtes eetikanormide järgimine, rikkumise korral õpilane õppe osalemisest välja jätta, millest õpetaja teavitab keskuse juhatajat, võib õppeprotsessid välja jätta.

4.1.6. Ei lubata keskuse ruumides suitsetamisjuhtumeid, ei lubata tundi alkohoolse, narkootilise või mürgise joobeseisundis või alkohoolsete jookide joomine keskuse ruumides ja territooriumil, narkootiliste või toksiliste ainete tarbimisest;

5. TÄIENDKOOLITUSELT VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED.

5.1. Kehtestatud ülesannete täitmata jätmise tagajärjel võib õpilase välja arvesta.

5.2. Isikliku soovi korral taotluse alusel elukohamuhet (teise linna kolimine) või teenistuskohustust.

5.3. Hea põhjusel (haigus ja muud dokumenteeritud põhjused).

5.4. Täiendava kursuse välistamise korral tagastatakse ettemakse.

6. TÄIENDAVAL KOOLITUSEL OSALEMISE JA KOOLITUSE VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID.

6.1. Õppekava kõikide nõuete järgi edukal täitmisel antakse õpilasele kursuse läbimise tunnistus ehk tõend.

6.2. Kui õpilane ei vasta õppekava nõuetele või on seda osaliselt täitnud, antakse täienduskoolitusel osalemise tõend ja täieliku õppetöö maksmise puhul antakse võimalus programmi täitmisele aasta jooksul (aasta möödudes maksta tuleb uuesti).

6.3. Tunnistusel ja tõendil tuleb märkida järgmised andmed:

• õpilase / täiendava koolituse nimi ja isikukood

• Täiendkoolituse õppeasutuse nimi ja lisakoolituse läbinud asutuse registreerimiskood

• majandustegevuse teate või tegevusloa registreerimisnumber

• õppekava nimi

• Lisakoolituse aeg ja summa

• Sertifikaadi või sertifikaadi väljaandmise koht ja kuupäev

• Viide või sertifikaadi number

• koolituse läbiviijate nimed

6. 4. Sertifikaadis või selle taotluses on ära toodud õpitulemused ja õpitulemuste saavutamise hindamise viisid (nt eksam, test, praktiline töö jne).

6.5. Sertifikaadi või sertifikaadi kirjutab alla koolituskeskuse direktor.

6.6. Välja antud sertifikaadid ja sertifikaadid on nummerdatud.

6.7. Koolituskeskus tagab kõigi väljastatud sertifikaatide ja tunnistuste registri.

KVALITEEDITAGAMISED ALUSED

1. Meie tegevus on läbipaistev, teave on täies ulatuses ja kõigile huvitatud pooltele kättesaadav.

2. Võimalik on võtta ühendust koolituskeskuse töötajate ja direktoriga. telefoni teel, e-posti teel ametliku veebisaidi kaudu, sealhulgas võimalus teha ettepanekuid koolituskeskuse töö parandamiseks.

3. Koolituskeskus avaldab täiendavaid kursusi puudutavat informatsiooni oma veebisaidil www.ivkoolitus.ee

4. Kurs antakse teavet kursuse ajakava kohta, mille leiate veebisaidilt www.ivkoolitus.ee, keskus teatab kõikidest muudatustest, mis on seotud koolitusega samal saidil.

5. Koolituskeskuse töötajad ja õpetajad on kvalifitseeritud, omavad asjakohast haridust, oskusi ja huvi oma töötulemuste vastu.

6. Koolituskeskus asub mugavas linnaosas raadiuses 200 meetri kaugusel ühistranspordi peatus. Kooli on head juurdepääsuteed.

7. Koolituskeskuse hoones paiknevad kolm kaasaegset klassiruumi, mis on mõeldud vähemalt 15 inimesele, kaasaegsed valjuhääldid, projektorid. On võimalik kasutada multiprojektorit, televiisorit, kaamerat. Lauad ja toolid on mõeldud täiskasvanud õpilastele ja on korraldatud nii, et kõik õpilased näevad üksteist ja õpetajat ning suudavad vabalt suhelda.

8. Koolituskeskuses klassides on mobiilse arvuteid. Vajadusel on kursusel osalejatel võimalus neid kasutada.

9. Keskuse töötajad ja õpetajad teevad kõik võimaliku, et kursuse käigus luua kõige soe ja rahulik õpikeskkon.

• Haridustöö toimub mitmes erinevas vormis, millest iga õpilane leiab kindlasti enda jaoks sobiva vormi. Pakume nii intensiivseid isikule suunatud tunde, kus kogu õpetaja tähelepanu on suunatud ainult õpilasele, töötab minigruppides ja traditsioonilisemate grupikeskses õppevormis. Koolituskeskus vastab õpilaste soovidele ja omalt poolt teeb kõik endast oleneva, et tagada kvaliteetne akadeemiline töö, samuti sõbralik ja motiveeriv õpikeskkond.

• Parima tulemuse saavutamiseks kasutatakse erinevaid abivahendeid - õppetunni teemadele vastavaid jooniseid, fotod, diagrammid, videod.

• Õppiprotsess põhineb õpilase tegevusl, võttes arvesse tema isiklikku elukogemust. Hinnates kasutatakse meetodeid, mis aktiveerivad õpilase mõtlemisprotsessi: enesehindamine, arutelu, tagasiside.

• Õpilasel on võimalus hinnata enda arengut eesmärkide osas. Formatiivne tagasiside, mille abil õpilane saab selgeks, mis tal puudub ja mida ta peaks õppima / konsolideerima, et saavutada parimad õpitulemused.

• Pakume linke kasulikele elektroonilistele teabeallikatele ja iseseisva õppimise veebisaitidel.

• Kõigil õpilastel on olemas õppematerjalid, materjal on kaasaegne, kohandatud vastavalt keerukusele, täiskasvanute omadustele, konkreetse õppekava eesmärkidele ja eesmärkidele. Igale osalejale antakse individuaalne koolituskataloog, mis jääb temale pärast koolitust.

10. Õppekavade koostamisel lähtume "Täiskasvanute haridusseadusest", täiendõppe standardist ja Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnustatud haridusmaterjalidest.

11. Õppekava on kursuse alusdokument ja see avaldatakse koolituskeskuse veebilehel.

12. Koolituskeskus arendab, hindab ja täiustab oma juhtimissüsteemi kvaliteedikontrolli rahvusvaheliste standardite alusel (nt ISO või muud asjakohased standardid, juhtimissüsteemide mudelid, täiustamismudelid jms).

13. Koolituskeskuse töötajate ja õpetajate töö tulemusi hinnatakse pärast kursuse lõpetamist õpilaste suulise või kirjaliku tagasiside põhjal. Vormi täitmisel saate teha soovitusi (lühikese selgituse või põhjendusega), et parandada keskuse tööd. Tagasiside vormid on täiesti anonüümsed ja saate neid esitada mis tahes vormis, mis sobib osalejale.

14. Tagasisidevormide analüüsi põhjal pärast kursust muudetakse vajadusel õpetaja tööd.

15. Kui kursusest kursusele teatud õpetajale on esitatud sama pretensioonid, siis koolituskeskuse direktor võib õpetaja välja vahetada.

Meie meeskond

Venera Naumkina

Autokoolide juht. Kvalifitseeritud teooria õpetaja alates 2008 Haridus - kõrgem Kogemused 30 aastat

Julia Derbuk

Kursuse korraldaja alates 2016. aastast

Irina Moskvitina

Tööõigus; töösuhted; Side- ja klienditeeninduse alused; Sotsiaalpoliitika ja inimlikud suhted; Karjääri planeerimine ja töökeskkond. Kommunikatsiooni psühholoogia. Pedagoogika Kvalifikatsioon: kõrgem õiguslik, majanduslik, meditsiiniline. Andragog IV kategooria.
Kogemus: 18

Õppejõud

ERIALAKURSUSED

Liudmila Karaseva

Erialad: Laomajandus; Suhtlemine ja klienditeeninduse alused; Töökeskond; Töösuhted; Karjääriplaneerimine
Kvalifikatsioon: Kõrgharidus, aspirantuur
Õpetamise staaž: 9 aastat

Dmitri Ignatjev

Erialad: Ravimiõpetuse alused
Kvalifikatsioon: Kõrgharidus

Tatjana Pjatkina

Erialad: Töökeskkonnaohutuse alused. Anatoomia, füsioloogia ja sotsiaaltervishoiu alused. Toitumisõpetus, hooldusvahendid. Ravimõpetuse alused
Kvalifikatsioon: Kõrgharidus Esmaabikoolituse õppejõud

I.Moskvitina

Erialad: Tööõigus; töösuhted; Side- ja klienditeeninduse alused; Sotsiaalpoliitika ja inimestevahelised suhted; Karjääri planeerimine ja töökeskkond. Kommunikatsiooni psühholoogia. Pedagoogika
Kvalifikatsioonid: Kõrgem õiguslik, majanduslik, meditsiiniline. Andragog IV kategooria.

Valentina Harina

Erialad: Teeninduskultuur ja etikett.Teeninduse mõiste ja olemus; Suhtlemispsühholoogia
Kvalifikatsioon: Kõrgharidus Psühholoogia

Anžela Jengibarjan

Erialad: Raamatupidamine; Teeninduse alused
Kvalifikatsioon: Kõrgharidus

Venera Naumkina

Erialad: Majandus- ja ettevõtluse alused
Kvalifikatsioon: Kõrgharidus Majandus

Aleksei Naumkin

Erialad: Töösuhted, sotsiaalpoliitika ja inimõigused; Õigusõpetus
Kvalifikatsioon: Kõrgharidus Õigusõppe

KEELE KURSUSED

Vladislav Matjuškin

Erialad: Inglise keel, Saksa keel
Kvalifikatsioon: Kõrgharidus: Pihkva Pedagoogika Ülikool ( saksa ja inglise keele õpetaja)
Täskasvanute őpetamise staaž: 6 a.

Vanda Haug

Erialad: Eesti keel
Kvalifikatsioon: Kõrgharidus, Virumaa Kõrgkool
Täskasvanute őpetamise staaž: 24 a.

Jelena Ohakas

Erialad: Vene keel, Eesti keel
Kvalifikatsioon: Kőrgharidus Tallinna Pedagoogika Ülikool – eesti keel vőőrkeelena vene koolis.Tartu Riiklik Ülikool, filoloog – vene keele ja kirjanduse őpetaja eesti őppekeelega koolis
Täskasvanute őpetamise staaž: 24 a.

MOOTORSÕIDUKIJUHI KURSUSED

Erkki Karja

Erialad: B-ja C kategooria mootorsõidukijuhi teooriaõppeB-ja C kategooria mootorsõidukijuhi praktilise õppe
Kvalifikatsioon: Tallinna Tehnikakõrgkool Mootorsõidukijuhi õpetaja
Täskasvanute őpetamise staaž: 16 a.

Boris Ermakov

Erialad: B- kategooria mootorsõidukijuhi teooriaõppe B kategooria mootorsõidukijuhi praktilise õppe

Täskasvanute őpetamise staaž: 37 a.Sergei Ponomarjov

Erialad: B-kategooria mootorsõidukijuhi praktilise õppe
Kvalifikatsioon: Eesti Maaülikool
Täskasvanute őpetamise staaž: 6 a.

Igor Leontjev

Erialad: B- kategooria mootorsõidukijuhi teooriaõppe B kategooria mootorsõidukijuhi praktilise õppe

Täskasvanute őpetamise staaž: 10 a.Urmas Tomingas

Erialad: B-kategooria praktika
Kvalifikatsioon: Tallinna Tehnikakõrgkool Mootorsõidukijuhi õpetaja
Täskasvanute őpetamise staaž: 10 a.

Vladimir Ennukson

Erialad: C-kategooria praktika
Kvalifikatsioon: Tallinna Tehnikakõrgkool Mootorsõidukijuhi õpetaja
Täskasvanute őpetamise staaž: 7 a.

Võtke meiega ühendust

Message

Name

Email